Javni natječaj za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu za akademsku godinu 2024./2025.

Rok: 11. travnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/24-01/00123
URBROJ: 533-02-24-0002
Zagreb, 19. ožujka 2024.
 
Na temelju članka 3. Pravilnika o kriterijima za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu (Narodne novine, broj 77/23), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto lektora hrvatskoga jezika i književnosti na visokim učilištima u inozemstvu za akademsku godinu 2024./2025. 
 
 1. Bratislava, Slovačka, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 2. Budimpešta, Mađarska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 3. Dublin, Irska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 4. Kijev, Ukrajina, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 5. Lisabon, Portugal, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 6. London, Velika Britanija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 7. Ljubljana, Slovenija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 8. Novi Sad, Srbija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme 
 9. Punta Arenas, Čile, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 10. Sofija, Bugarska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 11. Varšava, Poljska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 12. Vilnius, Litva, 1 izvršitelj na određeno vrijeme.
 
Pristupnici moraju uz opće uvjete prema općim propisima o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:
 
 1. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij u Republici Hrvatskoj (kroatistika ili doktorski studij iz područja kroatistike), za rad na španjolskome govornom području završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (kroatistika ili doktorski sveučilišni studij iz područja kroatistike) ili španjolskoga jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj
 2. završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij kroatologije (nastavnički smjer) u Republici Hrvatskoj 
 3. znanje jednoga stranog jezika ili jezika zemlje primateljice (razina B1)
 4. najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), grad i državu za koju se pristupnik prijavljuje.
 
Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:
 
 1. životopis
 2. presliku diplome uz priloženi ovjereni ispis ocjena iz stručnih predmeta
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 4. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnome iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je pristupnik radio na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
 5. dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim za pristupnike kojima je strani jezik bio studijska grupa.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora pristupnika pristupnici predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenome roku, prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova lektora hrvatskoga jezika i književnosti.
 
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnome natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Pristupnici koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima u postupku javnoga natječaja, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi u srednjoškolskim ustanovama te na visokim učilištima, s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika, položenim stručnim ispitom te stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti.
 
Pristupnici su dužni pristupiti pismenom ispitu i razgovoru s provjerom znanja stranog jezika.
 
O vremenu i mjestu provođenja pismenog ispita i razgovora s provjerom znanja stranog jezika pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom poštom najmanje pet (5) dana prije provođenja pismenog ispita i razgovora s provjerom znanja stranog jezika.
 
Pismeni ispit provodit će se na temelju sljedeće literature: 
 
Hrvatska - zemlja i ljudi. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“: Zagreb, 2013.
Eugenija Barić i dr.: Hrvatska gramatika. Šesto izdanje. Školska knjiga - Zagreb, 2005.
Antun Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti: tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Drugo izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2004.
Dragutin Pavličević: Povijest Hrvatske. Četvrto izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2007.
Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.
 
Prava i obveze iz radnog odnosa s dosadašnjim poslodavcem izabrani lektor uređuje samostalno, prema općim propisima o radu. 
 
S izabranim lektorom Ministarstvo će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za akademsku godinu 2024./2025., s mogućnošću produljenja do najdulje tri godine u neprekinutom trajanju. 
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
 
Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Pristupnici pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.
 
Ostale informacije moguće je dobiti na mrežnoj stranici Ministarstva mzo.gov.hr
 
Pristupnici koji ne pristupe pismenom ispitu neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj Javni natječaj.
 
O rezultatima Javnog natječaja pristupnici će biti obaviješteni.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs