Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019.

Rok: 27. prosinca 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00345
URBROJ: 533-02-19-0001
Zagreb, 6. prosinca 2019.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 73/19), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na sljedeća radna mjesta:

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu

1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca (2.1.1.3.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • certifikat u području javne nabave
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu

2. radno mjesto I. vrste – informatički/a savjetnik/ca (2.1.3.6.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • napredno znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije

3. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca (2.2.2.2.2.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili tehničkih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa

4. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca (3.1.2.2.2.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za zajedničke poslove i programe
Služba za posebne programe i strategije

5. radno mjesto I. vrste – stručni/a savjetnik/ca za udruge (6.1.1.3.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb

6. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca (7.1.4.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za opće pravne i normativne poslove
Odjel za opće pravne poslove

7. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca (8.1.1.2.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij društvenih znanosti iz polja prava
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravni nadzor

8. radno mjesto I. vrste – viši/a upravni/a savjetnik/ca (8.2.2.2.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij društvenih znanosti iz polja prava
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Samostalna služba za unutarnju reviziju

9. radno mjesto I. vrste – viši/a unutarnji/a revizor/ica (11.2.)

 • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih znanosti iz polja ekonomije
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju certifikat u području javne nabave, uz obvezu završavanja u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 9. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju stečeno stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, uz obvezu završavanja u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Obrazac za prijavu nalazi se na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • presliku diplome,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • presliku isprave o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine ili o položenom državnom stručnom ispitu za visoku i višu stručnu spremu ili o položenom pravosudnom ispitu (kandidat/kinja koji/a je položio/la ispit) odnosno isprave o oslobađanju obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta za visoku i višu stručnu spremu (kandidat/kinja koji/a je oslobođen/a obveze polaganja ispita),
 • presliku certifikata u području javne nabave, ako kandidat/kinja ima certifikat (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
 • presliku isprave o stečenom stručnom ovlaštenju ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, ako kandidat/kinja ima stečeno stručno ovlaštenje (za radno mjesto pod rednim brojem 9.)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nakon izbora kandidata/kinje, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministrica znanosti i obrazovanja. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr  istovremeno s objavom javnog natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave uprava.gov.hr  i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

U slučaju ako niti jedan kandidat/kinja ne postigne zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ministrica znanosti i obrazovanja će donijeti odluku kojom obustavlja provedbu postupka javnog natječaja. Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja objavljuje se na web-stranici Ministarstva uprave uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr .

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak