Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u NN, broj 56/23, od 26. svibnja 2023.

Rok: 5. lipnja 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0013
Zagreb, 19. svibnja 2023.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), a uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 112-01/23-01/598, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-02) od 2. svibnja 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na sljedeće radno mjesto:
 
Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravne i sudske postupke
1. radno mjesto I. vrste - viši upravni savjetnik (9.2.1.2.)
 • 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen diplomski sveučilišni studij društvenih znanosti iz polja prava
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad u trajanju tri mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati  su dužni priložiti: 
 
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje ako se radi o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • presliku isprave o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine ili o položenom državnom stručnom ispitu za visoku i višu stručnu spremu ili o položenom pravosudnom ispitu (kandidat koji je položio ispit) odnosno isprave o oslobađanju obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta za visoku i višu stručnu spremu (kandidat koji je oslobođen obveze polaganja ispita).

sprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočit izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu mu se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Nakon izbora kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar znanosti i obrazovanja. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
 
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr.
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
U slučaju ako niti jedan kandidat ne postigne zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ministar znanosti i obrazovanja će donijeti odluku kojom obustavlja provedbu postupka javnog natječaja.
Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja objavljuje se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs