Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u NN, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine

Rok: 20. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-18-0008
Zagreb, 3. rujna 2018.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 43/18 i 52/18), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na sljedeća radna mjesta
:

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za dokumentacijske i interne poslove

 • 1. radno mjesto III. vrste - stručni/a referent/ica za poslove u pismohrani

2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

 • završena gimnazija ili upravna ili ekonomska strukovna škola u četverogodišnjem trajanju
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva
 • položen državni stručni ispit

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu

 • 2. radno mjesto I. vrste - informatički/a suradnik/ca

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • napredno znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu

 • 3. radno mjesto I. vrste - informatički/a suradnik/ca

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • napredno znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika

 • 4. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa

 • 5. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja

 • 6. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja

 • 7. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja

 • 8. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca
1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Uprava za odgoj i obrazovanje
Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Odjel za regulirane profesije

 • 9. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca za regulirane profesije

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili prirodnih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Uprava za odgoj i obrazovanje
Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih
Služba za strukovno obrazovanje
Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja

 • 10. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja
1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike

 • 11. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravne i sudske postupke

 • 12. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij društvenih znanosti iz polja prava
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravni nadzor

 • 13. radno mjesto I. vrste - viši/a upravni/a savjetnik/ca
1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij društvenih znanosti, iz polja prava
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Samostalna služba za unutarnju reviziju

 • 14. radno mjesto I. vrste - viši/a unutarnji/a revizor/ica

1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih znanosti iz polja ekonomije
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, uz obvezu završavanja u propisanom roku.

Na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 14. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju stečeno stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, uz obvezu završavanja u roku od godine dana od dana rasporeda na radno mjesto.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Obrazac za prijavu nalazi se na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.hr.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • presliku svjedodžbe o završenoj gimnaziji ili upravnoj ili ekonomskoj strukovnoj školi u četverogodišnjem trajanju (za radno mjesto pod rednim brojem 1.),
 • presliku diplome (za radna mjesta pod rednim brojevima od 2. do 14.),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit
 • presliku isprave o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, ako kandidat/kinja ima položen ispit (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
 • presliku isprave o stečenom stručnom ovlaštenju ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, ako kandidat/kinja ima stečeno stručno ovlaštenje (za radno mjesto pod rednim brojem 14.)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nakon izbora kandidata/kinje, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministrica znanosti i obrazovanja. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

U slučaju ako niti jedan kandidat/kinja ne postigne zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ministrica znanosti i obrazovanja će donijeti odluku kojom obustavlja provedbu postupka javnog natječaja. Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja objavljuje se na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.hr.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Dokumenti