Javni poziv polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2022./2023.

Rok: 1. studenoga 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00371
URBROJ: 533-07-22-0003
Zagreb, 22. rujna 2022..
 
Na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 016-01/22-01/00371, URBROJ: 533-07-22-0001 od 6. rujna 2022.) i na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019), a u vezi s provedbom Operativnih programa nacionalnih manjina 2021. - 2024. godine (KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3 od 30. prosinca 2020.) te Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine 2021. - 2023., donesenog Odlukom Vlade RH (KLASA: 022-03/21-04/25, URBROJ: 50301-04/12-21-4) na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. godine, ministar znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV 
polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine
za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za
školsku godinu 2022./2023. 
 
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA 
 
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava učenika polaznika srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: učenici) za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za školsku godinu 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
 
2. OPĆI UVJETI JAVNOG POZIVA
 
Pravo prijave na Javni poziv ima učenik:
 
 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • upisan u prvi razred srednje škole.
 
Iznimno, pravo prijave na Javni poziv ima i učenik koji ranije nije ostvario pravo na stipendiju Ministarstva:
 
 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • ponavlja isti razred u školskoj godini 2022./2023.
 • mijenja program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2022./2023.
 • upisan u viši razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.
 • nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u školskoj godini 2022./2023.
 
Pravo prijave na Javni poziv nema učenik:
 
 • upisan u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole, a ostvaruje pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja,
 • pripadnik je druge nacionalne manjine, 
 • nije hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
 
3. VISINA I TRAJANJE NOVČANE POTPORE 
 
Ministarstvo na temelju Javnog poziva dodjeljuje stipendiju učenicima: 
 
 • upisanima u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole koji ranije nisu ostvarili pravo na stipendiju, u iznosu od 1.000,00 HRK/ 132,72 EUR mjesečno (fikni tečaj konverzije 7,53450)
 • koji ponavljaju isti razred u školskoj godini 2022./2023. ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 300,00 HRK/ 39,82 EUR mjesečno (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
 
Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine.
 
4. NAČIN PRIJAVE
 
Učenici se prijavljuju za dodjelu stipendije putem Obrasca zahtjeva za dodjelu novčane potpore - stipendije redovitim učenicima srednjih škola, koji dostavlja srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva (https://mzom.gov.hr/).
Uz Obrazac zahtjeva učenik je, putem srednje škole, dužan dostaviti i ostalu obveznu dokumentaciju određenu ovim Javnim pozivom.

Izvornik prijave srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj šalje preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom škole te napomenom:
 
JAVNI POZIV
polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine
za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za
školsku godinu 2022./2023.

Srednjoškolske stipendije za učenike Rome
 
Prijave se šalju na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Uprava za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10000 Zagreb.
 
Obvezna dokumentacija za prijavu učenika:
 
 
1. OBRAZAC zahtjeva za dodjelu novčane potpore - stipendije redovitim učenicima srednjih škola
2. DOKAZ O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI (RODNI LIST učenika ili jednog od roditelja/skrbnika ili IZVADAK IZ POPISA BIRAČA ZA RODITELJA/SKRBNIKA iz kojeg je to vidljivo)
3. PRESLIKA DOMOVNICE (dokaz o hrvatskom držaljanstvu)
4. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU/BORAVIŠTU ZA VRIJEME ŠKOLOVANJA
5. PRESLIKA SVJEDODŽBE ZADNJEGA ZAVRŠENOG ILI NEZAVRŠENOG (ZA PONAVLJAČE) RAZREDA ŠKOLE
6. PRESLIKA VLASTITOGA ŽIRORAČUNA U BANCI (na ime i prezime učenika, a ne roditelja/skrbnika)
7. PISANA IZJAVA RODITELJA/SKRBNIKA UČENIKA da učenik nije korisnik druge stipendije
8. Za učenike koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije RJEŠENJE ŠKOLE kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u satusu redovitog učenika

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I NAČIN DOSTAVE ODLUKE
 
Javni poziv traje od 3. listopada do 1. studenoga 2022. godine.
 
Rok za podnošenje prijava učenika na Javni poziv je 1. studenoga 2022. godine.
 
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja dana koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv (1. studenoga 2022. godine do 23.59 sati). U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnoga vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.

Ministarstvo donosi Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2022./2023.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs