Javni poziv za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.

Rok: 16. siječnja 2024. do 12.00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 402-02/23-01/00274
URBROJ: 533-04-23-0002
 
Zagreb, 15. studenoga 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) i članka 5. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 114/23; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
 
JAVNI POZIV 
za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.
 
 
I. Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza (u daljnjem tekstu: potpora) imaju
 
 • hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ili osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti,
 • studenti u redovitom statusu koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije te na sveučilišne specijalističke studije i doktorske studije na poslijediplomskoj razini,
 • studenti s invaliditetom (u daljnjem tekstu: studenti) s najmanje 60% utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom.
 
 
II. Opći uvjeti za podnošenje prijave
 
Pravo na novčanu potporu student može ostvariti tijekom propisanog trajanja studija uvećanog za jednu godinu studija, uključujući godine studiranja na trenutačnom studiju i prethodno upisanim studijima.
 
Studenti koji ponavljaju godinu u akademskoj godini prijave ostvaruju pravo na novčanu potporu ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.
 
 
III. Na javni poziv za dodjelu potpore ne mogu se prijaviti studenti koji su u akademskoj godini prijave za potporu:
 
 • na trenutačnom studiju stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 30, ne uključujući tekuću akademsku godinu i godine u kojima student ima upisano mirovanje prava i obveza,
 • studenti koji su dva puta mijenjali studij i treći put upisali prvu godinu na istoj razini studija kao studenti u redovitom statusu,
 • studenti koji se ponovno upišu na istu razinu studija na kojoj su stekli kvalifikaciju za koju su prethodno ostvarili pravo na potporu,
 • studenti koji su upisali mirovanje prava i obveza studenta u akademskoj godini za koju se prijavljuju,
 • studenti koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja,
 • studenti koji na sveučilišnim specijalističkim studijima i doktorskim studijima na poslijediplomskoj razini ne upišu viši semestar.
 
IV. Podnošenje prijava
 
Prijave za potporu podnose se u sljedećim kategorijama:  
 
 • studenti sveučilišnih prijediplomskih studija, sveučilišnih diplomskih studija, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija, stručnih kratkih studija, stručnih prijediplomskih studija i stručnih diplomskih studija,
 • studenti sveučilišnih specijalističkih i doktorskih studija na poslijediplomskoj razini.
 
Prijava za potporu podnosi se u sljedećim koracima:  
 
 1. Prijava se podnosi u mrežnoj aplikaciji https://vidra.srce.hr/. Student pristupa prijavi nakon unosa AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
 2. Obrazac prijave podnosi se isključivo u elektroničkom obliku, obrazac i obvezni prilog ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva. Klikom na gumb Završi studenti se prijavljuju za potporu.
 
Za studente s prebivalištem u Republici Hrvatskoj podatak o statusu osobe s invaliditetom Ministarstvo preuzima iz Registra osoba s invaliditetom koji sadrži postotak utvrđenog oštećenja organizma ili stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske dostavljaju potvrdu o statusu osobe s invaliditetom odgovarajuće nadležne ustanove izvan Republike Hrvatske. 
 
 
V. Rok za podnošenje prijava
 
Prijave na javni poziv podnose se od srijede, 15. studenoga 2023. godine, od 12.00 sati do utorka, 16. siječnja 2024., do 12.00 sati
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati. 
 
 
VI. Postupak provedbe Javnog poziva i donošenja odluke o dodjeli potpora
 
Javni poziv provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 114/23). Odluka o dodjeli novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom donosi se u skladu s člankom 10. Pravilnika.
 
Prijavom na Javni poziv za potporu studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom potvrđuju:
 
 • da su upoznati s odredbama koje reguliraju provedbu Javnog poziva i donošenje odluke o dodjeli potpore,
 • da su upoznati s odredbama koje reguliraju obavijest o promijenjenim okolnostima koje su vezane uz ostvarivanje prava na potporu,
 • da daju suglasnost Ministarstvu da njihove osobne podatke preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave,
 • da daju suglasnost Ministarstvu da se njihovi osobni podatci čuvaju u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka i koji su propisani Pravilnikom. 
 
Popis studenata koji ostvaruju pravo na potporu bit će objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva te će sadržavati sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta i naziv visokog učilišta.
 
Jedinstvenu identifikacijsku oznaku svaki student zaprima nakon prijave za potporu. 
 
Pravo na potporu ostvarit će studenti s valjanom i pravodobnom prijavom koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika.
 
Studenti kojima nije dodijeljena potpora mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o dodjeli novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom na mrežnim stranicama Ministarstva. 
 
Mjesečni iznos potpore propisan je Odlukom o visini iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024. te iznosi 1.883,63 HRK / 250,00 EUR (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK) i isplaćivat će se u deset i pol mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2023. do rujna 2024., osim za razdoblje od 16. srpnja do 31. kolovoza 2024. 
 
Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu elektroničku adresu:
prijevoz-potpore@mzo.hr ili na brojeve telefona: 01/4594-122, 01/4594-228. 
 
Odluka o visini iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024. sastavni je dio Javnog poziva.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs