Javni poziv za financijsku potporu članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2021. godinu

Rok: 3. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 910-04/21-02/00015
URBROJ: 533-03-21-0001
 
Zagreb, 12. studenoga 2021.
 
Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs raspisuje
 
JAVNI POZIV
za financijsku potporu članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) 
za 2021. godinu 
 
Predmet ovoga javnog poziva
 
Članak 1.
 
(1) Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodjeljivat će financijske potpore javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnog društva - znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama, za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2021. godinu. 
(2) Financijska potpora dodjeljuje se subjektima navedenima u članku 2. ovoga javnog poziva na temelju Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, i to za 2. razinu članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima - „Članstva u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima za koja se kandidiraju ustanove - MZIT-u“ za članarine kojima je ukupan iznos veći od 1.000,00 kuna.
 
Korisnici financijske potpore
 
Članak 2.
 
(1) Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.
(2) Znanstvenom, odnosno znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.
 
Način prijave
 
Članak 3.
 
(1) Zahtjevi za financijsku potporu članarinama podnose se na propisanome elektroničkom obrascu koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva. Za financijsku potporu za članstva u nekoliko različitih međunarodnih znanstvenoistraživačkih tijela potrebno je za svaku članarinu popuniti poseban obrazac.
(2) Za prijavu na Javni poziv u propisanome roku iz članka 5. ovoga poziva potrebno je ispuniti elektronički obrazac te ga dostaviti i u Excel formatu, kao i potpisanu inačicu u elektroničkome obliku na elektroničku adresu: pisarnica@mzo.hr i mzit@mzo.hr, s nazivom „Za Javni poziv za financijsku potporu članarinama u MZIT-u za 2021. godinu - naziv članarine, prijavitelj“.
 
Rok za podnošenje prijava
 
Članak 4. 
 
(1) Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s 3. prosinca 2021. godine.
(2) Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva.
 
Natječajni postupak i bodovanje prijava
 
Članak 5.
 
(1) Nakon administrativne provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava, a u odnosu na propisane uvjete ovoga javnog poziva, Ministarstvo izrađuje listu prijava. 
(2) Listu prijava iz stavka 1. ovoga članka razmatra Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu osnovan pri Ministarstvu i provodi evaluaciju prijava sukladno kriterijima za vrednovanje prijava koji su sastavni dio ovog poziva. 
(3) Ministarstvo će nakon provedene evaluacije izraditi konačnu listu te donijeti odluku o dodjeli financijske potpore za članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2021. godinu.
(4) Ministarstvo neće razmatrati prijave:
 
  • koje nisu dostavljene na propisanome elektroničkom obrascu na adrese iz članka 3.;
  • koje su dostavljene nakon propisanoga roka; 
  • prijavitelja koji nisu dostavili obvezno izvješće o namjenski utrošenim sredstvima  financijske potpore dobivene u 2020. godini.
 
(5) Svi upiti vezani uz Javni poziv dostavljaju se elektroničkim putem na elektroničku adresu: mzit@mzo.hr
 
Objava rezultata i financijska sredstva
 
Članak 6.
 
(1) Sukladno raspoloživim sredstvima Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, ovlašteni predstavnik Ministarstva donosi konačnu odluku o raspodjeli financijskih sredstava koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva.
(2) Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2021. godini, potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori. 
 
Praćenje realizacije financijske potpore i obveze izvještavanja
 
Članak 7.
 
(1) Ministarstvo prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.
(2) Znanstvena organizacija obvezna je do 31. ožujka 2022. godine dostaviti izvještaj o načinu utroška dodijeljenih financijskih sredstava. 
(3) Ministarstvo može, u bilo kojem trenutku, od znanstvene organizacije zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu uz plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima, a za koju je financijska potpora ostvarena.
(4) Odobrena financijska potpora mora se iskoristiti do kraja proračunske godine u kojoj je odobrena i doznačena na žiroračun znanstvene organizacije. 
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

Prilozi:
  1. Kriteriji za evaluaciju prijava;
  2. Zahtjev za financijsku potporu članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2021. godinu

Kriteriji za evaluaciju prijava
 
KRITERIJ BROJ BODOVA

STRATEŠKA UKLOPLJENOST ČLANSTVA
 
 
1) Usklađenost svrhe članstva s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama (npr. Nacionalnom razvojnom strategijom RH, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, Planom razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, ESFRI Roadmap, Digitalna agenda za Europu, Ciljevi održivog razvoja (SDG), Europski zeleni plan i sl.) 15
Članstvo iznimno doprinosi usklađenosti znanstvene organizacije/udruge s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama 15
Članstvo djelomično doprinosi usklađenosti znanstvene organizacije/udruge s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama 7
Članstvo ne doprinosi usklađenosti znanstvene organizacije/udruge s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama 0
2) Usklađenost svrhe članstva sa misijom i vizijom znanstvene ustanove / ciljevima i djelatnosti udruge 10
Članstvo je iznimno usklađeno s misijom i vizijom znanstvene ustanove / ciljevima udruge 10
Članstvo je djelomično usklađeno s misijom i vizijom znanstvene ustanove / ciljevima udruge 5
Članstvo nije usklađeno s misijom i vizijom znanstvene ustanove / ciljevima udruge 0
Maksimalan broj bodova 25
 

ZNAČAJ ČLANSTVA ZA PRIJAVITELJA I ZA ZAJEDNICU
 
BROJ BODOVA
1) Doprinos članstva istraživačkoj kompetitivnosti institucije ili napretku znanstvene/znanstvenostručne udruge u području za koje se traži članstvo 10
Članstvo iznimno doprinosi istraživačkoj kompetitivnosti / napretku u području prijavitelja 10
Članstvo djelomično doprinosi istraživačkoj kompetitivnosti / napretku u području prijavitelja 5
Članstvo ne doprinosi istraživačkoj kompetitivnosti / napretku u području prijavitelja 0
2) Doprinos članstva izobrazbi mladih istraživača (doktoranada) 5
Članstvo doprinosi izobrazbi mladih istraživača 5
Članstvo ne doprinosi izobrazbi mladih istraživača 0
3) Doprinos članstva povećanju inovativnih kapaciteta institucije prijavitelja 5
Članstvo doprinosi povećanju inovativnih kapaciteta 5
Članstvo ne doprinosi povećanju inovativnih kapaciteta 0
4) Doprinos članstva jačanju mogućnosti sudjelovanja prijavitelja u međunarodnim kompetitivnim istraživačkim projektima 5
Članstvo doprinosi jačanju mogućnosti sudjelovanja prijavitelja u međunarodnim kompetitivnim istraživačkim projektima 5
Članstvo ne doprinosi jačanju mogućnosti sudjelovanja prijavitelja u međunarodnim kompetitivnim istraživačkim projektima 0
5) Doprinos članstva jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u području za koje se traži članstvo 5
Članstvo doprinosi jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u području za koje se traži članstvo 5
Članstvo ne doprinosi jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u području za koje se traži članstvo 0
Maksimalan broj bodova 30
 

ZNANSTVENI POTENCIJAL PRIJAVITELJA
 
BROJ BODOVA
1) Broj i vrsta provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 10
5 ili više provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 10
Do 5 provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5
Nema provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 0
2) Broj i vrsta provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 15
5 ili više provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 15
Do 5 provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 7
Nema provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 0
3) Broj i vrsta znanstvenih radova objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, u području znanosti za koje se traži članstvo (broj objavljenih radova) 5
Više od 500 objavljenih radova u WoS i Scopus bazi 5
Do 500 objavljenih radova u WoS i Scopus bazi 2,5
Nema objavljenih radova niti u WoS niti u Scopus bazi 0
4) Citiranost i utjecaj znanstvenih radova objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, u području znanosti za koje se traži članstvo (citiranost) 5
Citiranost u WoS i Scopus bazi veća od 500 5
Citiranost u WoS i Scopus bazi do 500 2,5
Radovi nisu citirani niti u WoS niti Scopus bazi 0
5) Patenti i druge vrste zaštite intelektualnog vlasništva u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5
U posljednjih 5 godina podnesene su prijave i/ili priznati patenti/druge vrste zaštite intelektualnog vlasništva iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5
U posljednjih 5 godina nisu podnošene prijave za zaštitu patenata/drugih vrsta zaštite intelektualnog vlasništva iz područja znanosti za koje se traži članstvo 0
6) Broj istraživača zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE) u znanstvenoj organizaciji iz područja znanosti za koje se traži članstvo / veličina udruge 5
više od 200 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji / članova udruge 5
150 – 199 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji / članova udruge 4
100 – 149 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji / članova udruge 3
50 – 99 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji / članova udruge 2
do 49 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji / članova udruge 1
Maksimalan broj bodova 45