Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2019. godini

Rok: 24. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 402-07/19-01/00003
URBROJ: 533-03-19-0001

Zagreb, 9. travnja 2019. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 – Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 – Odluka USRH i 131/17) te Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika (KLASA: 402-07/15-01/00004, URBROJ: 533-19-15-1 od 4. svibnja 2015. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu izdavanju
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku
u 2019. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su tiskane u 2019. godini ili se planiraju tiskati u ovoj godini.

Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području – znanstvena monografija, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućeg učilišta.

II. Korisnici potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

III. Način prijave

(1) Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.

(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) tekst rukopisa koji je pripremljen za tiskanje - rukopisi se predaju u tiskanome obliku
b) za visokoškolske udžbenike - rješenje odgovarajućega sveučilišnog ili veleučilišnog povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu;
c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema priloženim uputama (Elementi koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika);
d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata.

(4) U propisanome roku iz točke IV. ovoga javnog poziva potrebno je ispisanu i potpisanu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim privicima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2019. godini“
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

(5) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

  • nakladnika koji nisu dostavili izvješće o utrošku sredstava financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika sufinancirane u 2015., 2016. i 2017. godini
  • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne privitke i
  • koje su dostavljene izvan propisanoga roka.

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-knjige@mzo.hr.

IV. Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 24. svibnja 2019. godine.

Prijave s poštanskim žigom nakon 24. svibnja 2019. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

V. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva

Sukladno Kriterijima za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu, Ministarstvo donosi odluku o dodjeli financijskih sredstva za 2019. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom sufinanciranih znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzo.hr).

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike u 2019. godini - potpisuju s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VI. Praćenje potrošnje sredstava potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru zahtjeva i priloženih dokumenata za financijsku potporu te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava. Nakladnik/izdavač sukladno odluci/ugovoru o financijskoj potpori dužan je u roku od dvanaest (12) mjeseci od doznačivanja odobrenih financijskih sredstava objaviti knjigu te o tome izvijestiti Ministarstvo i to izvješćem na propisanom elektroničkom obrascu o financijskim sredstvima, preslikom računa tiskare te dokaznim primjerkom knjige.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak