Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini

Rok: 22. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 402-07/19-02/00003
URBROJ: 533-03-19-0001

Zagreb, 12. lipnja 2019. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 – Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 – Odluka USRH i 131/17) te Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (KLASA: 402-07/15-02/00001, URBROJ: 533-19-17-0006 od 1. veljače 2018. godine) i Odlukom o izmjeni Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (KLASA: 402-07/15-02/00001, URBROJ: 533-03-19-0007 od 04. lipnja 2019. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu znanstvenim časopisima i
časopisima za popularizaciju znanosti
u 2019. godini


I. Predmet Javnog poziva

Sukladno ovome Javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se, u smislu prvog stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku. Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 • znanstveni časopis,
 • časopis za popularizaciju znanosti.

Znanstveni su časopisi oni u kojima najmanje 60% ukupnog opsega čini znanstveni dio. U znanstvenome dijelu časopisa sadržaj čine znanstveni članci i nova građa (u znanstvenom području humanističkih znanosti). Znanstveni članci mogu se kategorizirati kao izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi. Znanstveni časopisi mogu imati i stručni dio u kome sadržaj čine stručni članci, recenzije, ocjene, prikazi, urednički uvodnici i sl.

Časopisi za popularizaciju znanosti su časopisi koji na prikladan način prezentiraju znanstvene teme širokom krugu čitatelja i u kojem takve teme čine najmanje 60% ukupnog opsega časopisa. Tekstovi u časopisima za popularizaciju znanosti ne kategoriziraju se kao tekstovi u znanstvenim časopisima. Časopisi za popularizaciju znanosti objavljuju se isključivo na hrvatskome jeziku.

Jedan časopis može biti klasificiran samo u jednu od navedenih skupina, a uredništvo časopisa se mora prilikom prijave samostalno izjasniti da li prijavljuje znanstveni časopis ili časopis za popularizaciju znanosti te u koje područje znanosti isti pripada.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Pravo prijave imaju i znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija osim javnih znanstvenih instituta i javnih visokih učilišta jer su im troškovi izdavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa te časopisa za popularizaciju znanosti prihvatljivi u sklopu programskog financiranja.

III. Iznos financijske potpore

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:

 • tisak,
 • obrada (prijelom),
 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
 • poštarina,
 • uredski pribor i oprema,
 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,
 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,
 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,
 • sustavi za otkrivanje plagijata,
 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,
 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

Visinu financijske potpore časopisu utvrđuje Povjerenstvo sukladno Kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkom obrascu nužno je unijeti ukupne ostvarene prihode i izvršene rashode časopisa za 2018. godinu te ukupne očekivane rashode i prihode časopisa u 2019. godini. Ako se očekivani rashodi časopisa u 2019. godini znatno razlikuju od izvršenih rashoda u 2018. godini isto je potrebno pisano obrazložiti. Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od očekivanih ukupnih rashoda časopisa u 2019. godini.

(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) preslika sadržaja svih objavljenih brojeva u 2018. te u tekućoj godini do prijave na Javni poziv
b) potpisana Izjava glavnog i odgovornog urednika

 • o provođenju recenzijskog postupka za svaki objavljeni znanstveni rad
 • o naplaćivanju troškova objave autora uz specifikaciju troškova (troškovi prijave ili postupka, tiskanja, otkupa i sl.), odnosno o nenaplaćivanju bilo kojih troškova

c) ispunjena Tablica recenziranih članaka u 2018. godini (samo za znanstvene časopise)
d) popis recenzenata (ime i prezime i institucionalna adresa) koji su sudjelovali u recenzijskom postupku u 2018. godini ili ispis iz časopisa ako časopis objavljuje popis recenzenata (samo za znanstvene časopise)
e) Tablice s ispunjenim podacima o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih časopisa prema područjima znanosti
f) službeno financijsko izvješće o trošenju sredstava financijske potpore dobivene u 2018. godini
g) popis časopisa koji se dobivaju razmjenom
h) prema radovima razvrstane preslike (ili ispis iz elektroničke evidencije) recenzija za sve radove klasificirane kao znanstvene, koji su objavljeni u 2018. godini te za one koji nisu objavljeni ili su odbijeni, a recenzijski je postupak završen u 2018. godini bez navođenje imena recenzenata (samo za znanstvene časopise).

(4) U propisanome roku iz točke V. ovoga Javnog poziva potrebno je ispisanu i potpisanu inačicu navedenog obrasca s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

(5) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
 • koje su dostavljene izvan propisanog roka te
 • nakladnika koji nisu dostavili obvezno izvješće o namjenski utrošenim sredstvima financijske potpore dobivene u 2018. godini.

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte np-casopisi@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje prijave

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 22. srpnja 2019. godine.

Prijave s poštanskim žigom nakon 22. srpnja 2019. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva

Sukladno Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti, prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2019. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva s popisom sufinanciranih znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzo.gov.hr), a o čemu će svi prijavljeni nakladnici biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2019. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno odluci odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak