Javni poziv za iskaz interesa za mjesto asistenta u nastavi hrvatskoga jezika u Austriji u školskoj godini 2024./2025.

Rok: 30. lipnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 605-02/24-03/00011
URBROJ: 533-10-24-0001
 
Zagreb, 2. svibnja 2024.
 
Na temelju Uredbe o objavi Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja (Klasa: 605-01/04-01/07, Ur. broj: 5030108-05-1 od 5. svibnja 2005. godine) i Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV
za iskaz interesa za mjesto asistenta 
u nastavi hrvatskoga jezika u Austriji
u školskoj godini 2024./2025.
 
Javni poziv raspisuje se za rad u Gradišću s učenicima pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u Austriji, u dvojezičnim školama koje provode redovitu nastavu prema obrazovnome programu Republike Austrije na hrvatskome jeziku. 
 
Radni odnos zasniva se u Austriji od 1. listopada 2024. do 1. svibnja 2025. godine, s mogućnošću produženja u maksimalnome ukupnom trajanju do četiri godine.
 
Uvjeti rada asistenata:
 
 • Obrazac za iskaz interesa kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati;
 • Asistenti rade 13 sati nastave hrvatskoga jezika tjedno u dvojezičnim školama;
 • Radi se prema austrijskome kurikulumu za dvojezične škole i prema uputama mentora;
 • Nisu samostalni u radu, nego u školama dobivaju mentore s kojima usko surađuju;
 • Nisu zaposlenici Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, nego sklapaju ugovor o radu u Austriji i dobivaju plaću od austrijske strane (oko 1.487 eura neto mjesečno);
 • Radni odnos zasniva se od 1. listopada do 31. svibnja (ljeti neplaćeni prekid od 4 mjeseca);
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosi troškove puta odlaska u Austriju i povratka u Republiku Hrvatsku jednom godišnje;
 • Za vrijeme rada u Austriji asistenti imaju puno osiguranje (zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, mirovinsko osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti);
 • Radni staž u Hrvatskoj može se naknadno regulirati ishođenjem potvrde austrijskoga mirovinskog osiguranja nakon završetka mandata; 
 • Znanje njemačkoga nije presudno, no prednost imaju kandidati koji su studirali i njemački i hrvatski jezik.
 
Dodatne informacije o radu jezičnih asistenata u Austriji dostupne su na poveznici
https://www.kulturundsprache.at/dl/ssqOJmoJkMKJqx4KJKJmMJKooL/LeitfadenEN_Assistenten.
 
Kandidati koji se prijavljuju na javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 
 
 • Za rad u obrazovnoj ustanovi u Austriji potrebno je ishoditi potvrdu o nekažnjavanju;
 • Potrebno je imati hrvatsko državljanstvo;
 • Potrebno je imati odgovarajuću razinu obrazovanja - minimalno sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.
 
Uz ispunjeni Obrazac za iskaz interesa prijavitelji su obvezni priložiti:
 
 • životopis na njemačkome jeziku; 
 • motivacijsko pismo na hrvatskome i njemačkome jeziku;
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o hrvatskome državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis);
 • dokaz o znanju stranoga jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa. 
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnome pozivu.
 
Kandidatima koji su podnijeli iskaz interesa bit će dostavljena obavijest nakon isteka roka za podnošenje iskaza interesa. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Za dodatne informacije o načinu prijave možete se obratiti e-mailom na adresu:
snjezana.sincek@mzo.hr
 
Iskazi interesa podnose se uz naznaku:
„Iskaz interesa za mjesto asistenta u nastavi hrvatskoga jezika u Austriji“, do 30. lipnja 2024. godine:
 
u elektroničkome obliku na adresu: pisarnica@mzo.hr
 
ili
 
u papirnatome obliku poštom na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodnu suradnju
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
Kao pravodobno pristigle bit će priznate pošiljke koje nose datum pečata pošte 30. lipnja 2024. godine.
 
Sve pošiljke s kasnijim datumom pečata pošte ili kasnijim datumom slanja elektroničke pošte neće biti razmatrane.
 
MINISTAR 
prof. dr. sc. Radovan Fuchs