Javni poziv za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2024. godini

Rok: 29. ožujka 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 402-03/24-01/00001
URBROJ: 533-03-24-0001
Zagreb, 29. siječnja 2024. godine
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19) objavljuje
 
JAVNI POZIV
za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2024. godini
 
I. Predmet Javnoga poziva
 
Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će otkupljivati znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike koji su objavljeni 2022. i 2023. godine u svrhu povećanja njihove dostupnosti u knjižnicama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Otkupljene knjige namijenjene su popunjavanju sveukupne građe koju knjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja posjeduju i daju na korištenje. 
 
Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra:
 
  • znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja, 
  • znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), 
  • znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl., 
  • kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika,
  • djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).
Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućega visokog učilišta.
 
II. Korisnici potpore
 
Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.
 
Knjige koje nakladnik ponudi na otkup Ministarstvu moraju se prethodno nalaziti u slobodnoj prodaji i/ili biti dostupne krajnjim kupcima u knjižarama, odnosno putem uobičajenih prodajnih kanala raspoloživih u Republici Hrvatskoj.
 
Otkupljivat će se samo izdanja nakladnika koji se pridržavaju odredbi Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
III. Iznos financijske potpore
 
Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a prihvatljiv trošak je maloprodajna cijena knjige otisnuta na vanjskoj korici knjige i koja je identična cijeni navedenoj u zahtjevu.
 
Iznos pojedinoga otkupa čini zbroj umnožaka broja otkupljenih primjeraka te maloprodajne cijene knjige.
 
Jedan nakladnik može podnijeti prijavu za maksimalno 20 naslova znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika.
 
Troškove otpreme otkupljenih knjiga knjižnicama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja snosi sam prijavitelj/nakladnik, a dokaz o otpremi knjiga dostavlja se Ministarstvu u roku od 60 dana od objave rezultata Javnoga poziva o otkupu knjiga na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr).
 
IV. Način prijave
 
(1) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čini ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2024. godini i obvezujući prilozi:
 
  1. a) preslike prednje i zadnje vanjske korice knjige, impresuma i sadržaja publikacije za svaki naslov,
  2. b) dvije recenzije za svaki naslov sastavljene prema Elementima koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika (sukladno Kriterijima za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku) - recenzije je potrebno dostaviti samo za naslove koje prethodno nije financiralo Ministarstvo u sklopu javnih poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku,
  3. c) iskaz interesa knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja prema naslovima i broju knjiga (Obrazac - knjižnice).
 
(2) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:
 
a) u tiskanome obliku na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2024. godini“
Donje Svetice 38 
10 000 Zagreb
 
b) i elektroničkim putem: ispunjeni obrazac Zahtjeva potrebno je dostaviti u Excel formatu na elektroničku adresu np-knjige@mzo.hr
 
(3) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
  • koji ne sadrže obrazac Zahtjeva i sve propisane priloge,
  • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka. 
 
(4) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim slanjem upita na elektroničku adresu:
np-knjige@mzo.hr.
 
V. Rok za podnošenje zahtjeva
 
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 29. ožujka 2024. godine
 
Prijave s poštanskim žigom nakon 29. ožujka 2024. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
 
VI. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva
 
Povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost utvrdit će listu naslova znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika koji su prihvatljivi za otkup, a broj primjeraka pojedinih pozitivno vrednovanih naslova utvrdit će se vodeći računa o iskazanom interesu knjižnica, regionalnoj zastupljenosti i znanstvenom području.
 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu, ministar odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstva za 2024. godinu.
 
Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika za otkup i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr), o čemu će svi prijavljeni nakladnici biti obaviješteni elektroničkim putem.
 
Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
VII. Praćenje potrošnje sredstava potpore i obveza izvještavanja
 
Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju ispostavljenog e-računa koji se šalje u servis FINA-e i dokaza o otpremi otkupljenih knjiga (ovjerena knjiga pošte ili otpremnica) knjižnicama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u skladu s odlukom o financijskoj potpori za otkup znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. 
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs