Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika

Rok: 21. svibnja 2019.

Temeljem članka 6. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika
u Katalog odobrenih udžbenika

Na Javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike za sljedeće predmete i razrede usklađene s kurikulumima dostupnima na poveznici:

Povijest (5. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_27_557.html
(Narodne novine, broj 27/2019.)

Zainteresirane pravne osobe registrirane za nakladničku ili izdavačku djelatnost podnose zahtjev za odobravanje udžbenika usklađenog s Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.) najkasnije 21. svibnja 2019. zajedno s prilozima koji su navedeni u Zahtjevu.

Zahtjev za odobrenje udžbenika na propisanom obrascu nakladnik podnosi u tiskanom i elektroničkom obliku:

• u tiskanom obliku s propisanom dokumentacijom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

• e-poštom na adresu udzbenici@mzo.hr.

Nakon zaprimanja prijave, povjerenstvo koje je imenovala ministrica znanosti i obrazovanja, u roku od 60 dana donosi stručno mišljenje o usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.).

Na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva ministrica donosi rješenje o odobravanju korištenja udžbenika u školi i uvrštavanju udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.

Napomene:

Na temelju izvješća Državnog zavoda za statistiku parametar M za izračun najveće dopuštene cijene udžbenika sukladno članku 4. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu iznosi 5.392,00 kuna.
Na temelju Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016.) i Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017.) uz zahtjev se obvezno prilaže preslika naloga za plaćanje ili drugi dokaz uplate iznosa od 1.750,00 kuna za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika.

Podatci za uplatu:

Primatelj: Državni proračun RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5002-1222- OIB podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: Zahtjev za odobravanje korištenja i uvrštavanje udžbenika u Katalog

KLASA: 602-09/19-01/00002
URBROJ: 533-06-19-0003

Zagreb, 21. ožujka 2019.