Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Rok: 29. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/21-01/00062
URBROJ: 533-07-21-0001

Zagreb, 22. veljače 2021. 

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (KLASA: 016-01/21-01/00015; URBROJ: 533-07-21-0003 od 11. veljače 2021.), a sukladno Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj: 135/2020.) te odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvatiti više posebnih programa prema navedenim grupama. Za pojedinu grupu prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa, ali ukupno može dostaviti najviše šest (6) prijavljenih posebnih programa.

Za svaki posebni program koji se prijavljuje potrebno je ispuniti obrazac za prijavu (Obrazac 1) s naznakom kojoj grupi pripada prijavljeni posebni program.

II. Prihvatljivi prijavitelji

Sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Prijavitelj prihvatljivost dokazuje na sljedeći način:

a) Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu u području aktivnosti u kojem prijavljuju program, a program je u skladu s ciljevima i zadaćama osnivanja udruge i njezinim aktivnostima, što je utvrđeno statutom udruge; ili ustanova je upisana u sudski registar ustanova Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu u području aktivnosti u kojem prijavljuju program, a program je u skladu s ciljevima i zadaćama osnivanja ustanove i njezinim aktivnostima, što je utvrđeno statutom ustanove.
b) Preslika važećega statuta udruge/ustanove na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama ili Zakonom o ustanovama.
c) Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
d) Udruga/ustanova je pravodobno i u cjelini ispunila sve obveze prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za prethodno odobrena sredstva, a na temelju ranije sklopljenih ugovora o dodjeli sredstava za provedbu programa/projekata (Ministarstvo znanosti i obrazovanja to će provjeriti u svojoj evidenciji).
e) Protiv odgovorne osobe prijavitelja (udruge/ustanove) i voditelja programa ne vodi se kazneni postupak ni protiv voditelja programa.
f) Udruga/ustanova podmirila je sve doprinose te platila porez.
g) Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu ili za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu (dokaz o pozitivnom poslovanju prijavitelja). Ako je prijavitelj imao negativno poslovanje, prijavitelj je dužan dostaviti presliku BON 2/SOL 2 kojom će dokazati da posljednjih šest mjeseci od dana objave Javnog poziva nije bio u blokadi.
h) Životopis voditelja programa kojim dokazuje mogućnost provedbe programa.

III. Raspoloživa sredstva za programe

Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj: 135/2020.), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost 577137 - Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina, Konto 3811 i 3661 u ukupnome iznosu do 300.000,00 kuna.

Vrijednost Javnoga poziva od ukupno 300.000,00 kuna je indikativna vrijednost Javnoga poziva.

Ukupna vrijednost Javnoga poziva podijeljena je na indikativne vrijednosti prema predviđenim grupama i to kako slijedi:

Grupa a) iznosi 95.000,00 kuna.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 25.000,00 kuna.

Grupa b) iznosi 70.000,00 kuna.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 12.500,00 kuna.

Grupa c) iznosi 22.000,00 kuna.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 8.000,00 kuna.

Grupa d) iznosi 60.000,00 kuna.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 20.000,00 kuna.

Grupa e) iznosi 53.000,00 kuna.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinome posebnom programu u sklopu ove grupe je 15.000,00 kuna.

Ako se ne ugovore sva raspoloživa sredstva namijenjena za pojedinu grupu, sredstva se mogu preraspodijeliti na grupu za koju postoji potreba za dodatnim sredstvima. Prenamjena sredstava radi se na temelju prijedloga Povjerenstva za raspodjelu sredstava. Ministarstvo znanosti i obrazovanja zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva u sklopu ovoga javnog poziva.

IV. Prihvatljivi troškovi za programe

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe a):

 • Usluga prijevoza za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Prehrana za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Smještaj za učitelje, nastavnike te odgojitelje
 • Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe b):

 • Usluge prijevoza za učenike
 • Prehrana za učenike
 • Smještaj za učenike
 • Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe c):

 • Usluga prijevoza za učenike
 • Smještaj za učenike
 • Prehrana učenika
 • Nagrade za učenike
 • Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe d):

 • Izrada i tiskanje brošure
 • Izrada i tiskanje pozivnica
 • Najam prostora
 • Prehrana.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe e):

 • Troškovi pripreme tiska i tisak.

Trošak najma prostora /u grupama a), b), c) i d)/ prihvatljiv je samo u slučaju kada se prostor ne nalazi u vlasništvu prijavitelja.

Troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi smatrat će se neprihvatljivim troškovima.

Svi troškovi koji su nastali moraju biti plaćeni najkasnije 15 dana od dana završetka programa.

Navedeni troškovi bit će financirani ili sufinancirani ovisno o raspoloživosti sredstava i njihovoj opravdanosti.

Sve aktivnosti vezane uz prijavu mogle su najranije započeti 1. siječnja 2021. godine, a moraju završiti najkasnije 31. prosinca 2021. godine.

Nije dopušteno „dvostruko financiranje”. Dvostruko financiranje definira se kao podnošenje prijave za istu stavku izdatka (odnosno specifični trošak) različitim izvorima financiranja kako bi se od svih ostvarila financijska potpora.

U slučaju da se utvrdi dvostruko financiranje specifičnih troškova u programu, prijavitelj će morati vratiti sredstva za koje je utvrđeno dvostruko financiranje.

Nije moguće povećavati maksimalni iznos dodijeljenih sredstava.

Odgovorna osoba prijavitelja i voditelj programa nisu iste osobe.

V. Način prijave programa

Popis obvezne dokumentacije:

 • Popunjen obrazac na računalu, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu (Obrazac 1);
 • Dokaz (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnoga poziva) da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske;
 • Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja Javnoga poziva ili Izvadak iz Sudskoga registra ustanova Republike Hrvatske (ili preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja Javnoga poziva;
 • Preslika važećega statuta udruge na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama ili preslika važećega statuta ustanove na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o ustanovama;
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 60 dana od dana objave Javnoga poziva) odgovorne osobe udruge/ustanove koja ima ovlast s Ministarstvom potpisati ugovor o financijskoj potpori, kao i voditelja programa;
 • Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu ili za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu (pozitivno poslovanje prijavitelja) i BON 2 ili SOL 2 ako je negativno poslovanje prijavitelja;
 • Potvrda Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnoga poziva);
 • Životopis voditelja programa.

Prijavitelj je pravodobno i u cjelini ispunio sve obveze prema davatelju bespovratnih sredstava iz Državnoga proračuna za prethodno odobrena sredstva, a na temelju ranije sklopljenih ugovora o dodjeli sredstava za provedbu programa (ako je primjenjivo).

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prijave na Javni poziv podnose se do 29. ožujka 2021. godine. Prijavitelji mogu podnositi prijave isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od datuma objave na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (mzo.gov.hr) do definiranoga roka ovim javnim pozivom. Rok za podnošenje prijava evidentiran je datumom otpreme (poštanski pečat) ili datumom potvrde o dostavi na sljedeću poštansku adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za nacionalne manjine
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
.

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini - JAVNI POZIV - NE OTVARATI.

U slučaju osobne dostave rok za primanje prijava je do 16.00 sati svakoga radnog dana, evidentiran potpisanom potvrdom o primitku s naznačenim datumom i točnim vremenom zaprimanja.

Pitanja vezana uz ovaj javni poziv mogu biti upućena elektroničkom poštom najkasnije sedam (7) dana do isteka roka za podnošenje prijava na navedenu adresu (do 22. ožujka), uz jasnu naznaku naziva ovoga javnoga poziva.
 
E-mail adresa: posebni-programi@mzo.hr 

Odgovor na pojedine upite bit će poslan u najkraćemu mogućem roku izravno na adresu onih koji su postavili upite.

MZO nema obvezu davanja dodatnih objašnjenja nakon navedenoga roka.

U interesu jednakog tretmana prijedloga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja, programa i troškova.

Prijava podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neće se razmatrati. Prijava se izrađuje na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu. Sva dokumentacija tražena u sklopu Poziva mora biti na hrvatskome jeziku ili prevedena na hrvatski jezik.

Dokumentacija koja zahtijeva potpis prijavitelja mora biti u izvorniku, ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Prijava se podnosi u jednom (1) izvorniku na formatu A4 u jednome zatvorenom paketu/omotnici, uvezana s numeriranim stranicama

Prijave pristigle isključivo elektroničkom poštom i u elektroničkome obliku neće se uzeti u razmatranje.

VI. Procjena prijavljenih programa

Ministar znanosti i obrazovanja osnovao je Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnoga poziva.

Povjerenstvo čine zaposlenici Ministarstva koji su upoznati s ciljevima Javnoga poziva te uvjetima koji moraju biti zadovoljeni.

Povjerenstvo otvara prijave i pregledava ispunjavaju li svi pristigli programi uvjete sukladno objavljenome Javnom pozivu.

Povjerenstvo ima pravo zatražiti od prijavitelja dodatna objašnjenja ili informacije uz dostavljene prijave pisanim putem, a prijavitelju će se osigurati razmjeran rok za dostavu traženoga.

Ako prijavitelj ne dostavi u zadanome roku zatražena dodatna objašnjenja ili informacije na zahtjev Ministarstva, prijava se neće razmatrati.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava, kao i eventualnih dodatnih objašnjenja ili informacija, Povjerenstvo izrađuje popis svih prijavitelja čije su prijave zadovoljile propisane uvjete i procjenjuje kvalitetu programa.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave, prijaviteljima nije dopušteno ispravljanje prijave ili dopunjavanje obveznih dokumenata propisanih u Javnome pozivu, osim u slučaju da to zatraži MZO.

Istodobno se popisuju svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete Javnoga poziva.
 
Prilikom procjene prijavljenih programa Povjerenstvo će razmatrati sljedeće kriterije:

 • iskustvo prihvatljivog prijavitelja vezano uz poseban program koji je prijavio,
 • iskustvo ili znanje voditelja posebnog programa,
 • cjelovitost prijavljenog programa (opis programa i proračun programa),
 • prijavljeni program u skladu je s grupom na koju je prijavljen,
 • broj i struktura korisnika programa.

Ministar znanosti i obrazovanja donosi konačnu odluku o financiranju na temelju prijedloga Povjerenstva i osiguranih sredstava.

Povjerenstvo razmatra kvalitetu programa, kao i predložene iznose za sufinanciranje programa te na kraju priprema prijedlog Odluke o dodjeli sredstava udrugama/ustanovama nacionalnih manjina koje provode posebne programe za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr) do datuma objavljenoga u kalendaru Javnoga poziva.

Prijavitelj može uputiti prigovor na rezultate Javnoga poziva u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata Javnoga poziva na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr).

Pisani prigovori dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za nacionalne manjine
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,

s naznakom: „PRIGOVOR - REZULTATI JAVNOGA POZIVA - ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI - NE OTVARATI“.

O prigovoru odlučuje ministar znanosti i obrazovanja u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja prigovora.

Nakon završetka postupka prigovora ministar donosi Odluku o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini. Obavijest o donošenju Odluke bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr) do datuma objavljenoga u kalendaru Javnoga poziva.

Korisnik financijskih sredstava dodijeljenih prema Odluci o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici hrvatskoj u 2021. godini zaključuje s Ministarstvom ugovor o financiranju/sufinanciranju programa najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon dana objave Odluke o dodjeli sredstava na mrežnoj stranici Ministarstva.

Za svaki prijavljeni i prihvaćeni posebni program sklopit će se poseban ugovor.

VII. Kalendar Javnoga poziva

Faze Javnoga poziva 2021.
Objava Javnoga poziva 26. veljače
Rok za slanje prijava na Javni poziv 29. ožujka
Rok za slanje pitanja vezanih uz Javni poziv 22. ožujka
Rok za provjeru formalnih uvjeta Javnoga poziva 12. travnja
Rok za objavu rezultata Javnoga poziva 15. travnja
Rok za podnošenje prigovora 23. travnja
Rok za rješavanje prigovora i objavu Odluke o dodjeli sredstava 10. svibnja
Rok za sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava 9. lipnja

Navedeni termini su okvirni te Ministarstvo znanosti i obrazovanja zadržava pravo na promjenu.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs