Natječaj Programa zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2024. – 2025.

Rok za prijavu: 30. lipnja 2023. – Početak projektne suradnje: 1. siječnja 2024.

Program zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske. Aneks Programa potpisan je 6. ožujka 2023. godine.

Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

Ciljevi programa
Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkom projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.
U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora.
Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Ciljne skupine
Podupiru se znanstvenici, nastavnici na visokim učilištima i mladi znanstvenici (diplomski i poslijediplomski/doktorski studenti, asistenti, poslijedoktorandi).

Prihvatljivi prijavitelji
Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.
Program je otvoren za sva znanstvena područja.

Preduvjeti za prijavu
Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska, a koje njemačka strana. Osnovno financiranje projekta treba biti osigurano na obje strane.
Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora u trenutku prijave imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih investicijskih i strukturnih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.

Financijske odredbe
Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Zemlja pošiljateljica pokriva troškove putovanja, smještaja i dnevnica za svoje istraživače. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 7.000,00 eura za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (dvije godine, 3.500,00 eura godišnje), što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekata izvan toga roka.
Uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.
Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-njemačko povjerenstvo na temelju provedenih evaluacija u obje države.
Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (diplomskih i poslijediplomskih/doktorskih studenata, asistenata, poslijedoktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike s doktoratom iznosi 30 dana neprekinutog boravka, a za diplomske i poslijediplomske/doktorske studente i asistente 50 dana neprekinutog boravka.
Uvjet za provedbu projekta je da podnositelj zahtjeva osigura dodatno pokriće troškova za osnovnu opremu radnih mjesta (nabava aparata, potrošni materijal, dokumentacija, troškovi umnožavanja i tiska te troškovi osoblja).

Aktivnosti koje se ne financiraju
Potpora ne uključuje:

 • postojeće projekte znanstvene i tehnološke hrvatsko-njemačke suradnje s istom temom koje već financira neka druga strana, a koji također uključuju razmjenu znanstvenika te se u sklopu njih dodjeljuje potpora istim znanstvenicima,
 • edukacije,
 • bilateralne suradnje koje su zapravo samo dio multilateralnih suradnji financiranih s neke druge strane,
 • jezične tečajeve,
 • pojedinačne stipendije,
 • popratne troškove projekta (potrošni materijal, dokumentacija, troškovi umnožavanja i tiska),
 • troškove osnovnog opremanja radnih mjesta i nabavke aparata, kao i troškove osoblja,
 • seminare,
 • sudjelovanje na kongresima.

Kriteriji odabira
Odlučujući kriteriji pri odabiru su:

 • kvaliteta projekta (osobito jasnoća ciljeva projekta i metode),
 • znanstvena vrijednost (aktualnost teme i stupanj inovativnosti projekta),
 • provedivost istraživačkoga projekta (predradnje i primjereno planiranje uzajamnih posjeta, plan rada i raspored aktivnosti),
 • kompetencija istraživačkih grupa relevantna za projekt,
 • komplementarnost istraživačkih grupa u zajedničkome projektu (metodički, sadržajno, tehnički),
 • primjereno uključivanje mlađih znanstvenika.


Ostali kriteriji su:

 • transfer znanja između hrvatske i njemačke grupe,
 • znanstvena i/ili po mogućnosti industrijska primjenjivost rezultata projekta,
 • dodana vrijednost (stručna, institucionalna, interdisciplinarna) u suradnji sa stranim partnerom.


Podnošenje zahtjeva
Pri podnošenju zahtjeva s hrvatske strane treba obratiti pozornost na sljedeće:

 • zahtjev se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku,
 • listovi trebaju biti jednostrano otisnuti,
 • treba priložiti popunjen i potpisan prijavni obrazac (vidi prilog),
 • s pomoću popisa potrebnih dokumenata treba provjeriti potpunost (vidi prilog),
 • popis potrebnih dokumenata treba priložiti zahtjevu.


Napomene uz prijavu projekta
U sklopu programa moguće je ponovno prijaviti projekt, ali nije moguća prijava nastavka postojećega projekta.

Nije moguće prijaviti dva ili više projekata u sklopu istoga natječaja. Također se ista osoba ne može prijaviti kao voditelj jednoga projekta i kao suradnik na drugome projektu u sklopu istoga natječaja.

Hrvatska strana raspisuje natječaj i objavljuje obrasce na hrvatskome jeziku. Moguće je podnijeti prijavu na hrvatskome ili engleskome jeziku.

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2023. godine. Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskoga pečata preporučene pošiljke zadnjeg dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenome uredu Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.

Početak provođenja odabranih projekata je 1. siječnja 2024. godine, a početak financiranja vezan je uz mogućnost korištenja sredstava iz Državnoga proračuna za 2024. godinu.

Potpuni zahtjevi, neuvezani, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku, šalju se ili predaju osobno na sljedeću adresu:
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4594 353
E-mail: marija.crnic@mzo.hr
Internet: mzo.gov.hr

Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P33
z. Hd. Herrn Tobias Hill
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.: +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de
Internet:
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57692192