Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Rok: 3. studenoga 2023. do 12.00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 604-01/23-01/00020
URBROJ: 533-04-23-0001
 
Zagreb, 12. listopada 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), članka 13. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 114/23; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i članka 78. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
 
NATJEČAJ
za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. 
studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima 
u Republici Hrvatskoj
 
I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama
 
E – studenti u redovitom statusu na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa,
 
D-1 – studenti u redovitom statusu na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata; studenti koji su djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovog Zakona, 
 
P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini.
 
II. Opći uvjeti za podnošenje prijave
 
Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
 
 • hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije ili osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti,
 • studenti u redovitom statusu na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.
 
III. Na natječaj za dodjelu državne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:
 
 • koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2023./2024.),
 • koji su stekli manje od 22,5 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini, a u akademskoj godini prijave na natječaj upisuju drugu godinu diplomskog studija koji se izvodi u neparnom broju semestara,
 • koji su na tom studiju ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje prava i obveza studenta,
 • koji su u akademskoj godini 2023./2024. drugi put upisali prvu godinu studija na istoj razini studija u redovitom statusu (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini 2023./2024. promijenili studij),
 • koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta upisivali studij na istoj razini u redovitom statusu,
 • koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani (osim studenata koji su stekli kvalifikaciju na prijediplomskoj razini, a u akademskoj godini prijave na natječaj su upisani u 4., 5. ili 6. godinu integriranog studija),
 • koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja,
 • koji imaju upisano mirovanje prava i obveza studenta u akademskoj godini 2023./2024.
 
IV. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji E − studenti slabijega socio-ekonomskog statusa:
 
 • prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice (3.326,00 HRK/441,44 EUR*) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. U izračun prihoda po članu kućanstva uzimaju se prihodi ostvareni u 2022. godini,
 • u izračun prihoda po članu kućanstva ulaze ukupni dohodak članova kućanstva te neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I. koji je sastavni dio Pravilnika,
 • popunjena Izjava o članovima kućanstva u sklopu elektroničkog obrasca za prijavu na natječaj,
 • Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Članom kućanstva smatra se i dijete koje se nalazi na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. Uzdržavatelj studenta smatra se članom njegova kućanstva i kada ne žive na istom prebivalištu ako je student u sustavu redovitog obrazovanja, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela),
 • podatke o prihodima u Republici Hrvatskoj Ministarstvo preuzima iz službene evidencije Porezne uprave za 2022. godinu,
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja Izjave o članovima kućanstva, u elektroničkom obrascu za prijavu, ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda u HRK valuti**, uključujući  prihode od mirovine, za svakog člana kućanstva u 2022. godini. Kao dokaz obvezni su dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan Republike Hrvatske za sve članove kućanstva i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan Republike Hrvatske za članove kućanstva koji su korisnici mirovine za 2022. godinu,
 • ako član/ovi kućanstva nema/ju OIB, potrebno je dostaviti potpisanu izjavu da član/ovi kućanstva nema/ju OIB (student šalje jednu Izjavu za sve članove koji nemaju OIB),
 • student do navršenih 26 godina koji se na prebivalištu navede kao jedini član kućanstva ili s bratom ili sestrom bez roditelja ili uzdržavatelja dužan je pod zajedničko kućanstvo navesti roditelje ili uzdržavatelje te dostaviti njihov OIB. Studenti su dužni navesti oba roditelja ili uzdržavatelja, osim u slučaju kad mogu dokazati da drugi roditelj nije član kućanstva, na primjer sudska odluka o rastavi braka, smrtni list itd. Različita adresa prebivališta svakog člana kućanstva mora biti obrazložena i potkrijepljena dokaznom dokumentacijom. 

V. Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E provodi se na sljedeći način i na temelju sljedećih dokaza
 
1. Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima: 
 
 • 904,14 HRK/120,00 EUR* ili manje prihoda priznaje se 1.800 bodova,
 • od 904,15 HRK/120,01 EUR* do 1.205,52 HRK/160,00 EUR* priznaje se 1.500 bodova,
 • od 1.205,53 HRK/160,01 EUR* do 1.506,90 HRK/200,00 EUR* priznaje se 1.200 bodova,
 • od 1.506,91 HRK/200,01 EUR* do 1.808,28 HRK/240,00 EUR* priznaje se 900 bodova,
 • od 1.808,29 HRK/240,01 EUR* do 2.109,66 HRK/280,00 EUR* priznaje se 750 bodova,
 • od 2.109,67 HRK/280,01 EUR* do 2.411,04 HRK/320,00 EUR* priznaje se 600 bodova,
 • od 2.411,05 HRK/320,01 EUR* do 2.712,42 HRK/360,00 EUR* priznaje se 450 bodova,
 • od 2.712,43 HRK/360,01 EUR* do 3.013,80 HRK/400,00 EUR* priznaje se 300 bodova,
 • od 3.013,81 HRK/400,01 EUR* do 100% proračunske osnovice priznaje se 150 bodova.
 
2. Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete:
 
 • ako je dijete upisano u Izjavu o članovima kućanstva s OIB-om i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo podatke preuzima iz Državne matice, 
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti rodni list djeteta (bez obzira na to ima li dijete upisan OIB ili ne).
 
3. Za studenta koji je roditelj i kojem je dijete preminulo priznaje se 550 bodova za svako dijete:
 
 • ako je upisan OIB djeteta koje je preminulo i odabrano hrvatsko državljanstvo, Ministarstvo podatke preuzima iz Državne matice, 
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti smrtni list djeteta (bez obzira na to ima li dijete upisan OIB ili ne).
 
4. Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 550 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je pod skrbništvom ili je kao dijete bio pod skrbništvom ili mu je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili mu je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, priznaje se 1.100 bodova:
 
 • za umrlog roditelja s upisanim OIB-om ili JMBG-om te hrvatskim državljanstvom Ministarstvo preuzima podatke iz Državne matice. U svim ostalim slučajevima potrebno je priložiti smrti list roditelja,
 • za nestalog roditelja prilaže se dokaz Ministarstva unutarnjih poslova o statusu nestale osobe,
 • za studente koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nepoznatog roditelja, Ministarstvo podatke preuzima iz Državne matice. U svim ostalim slučajevima student mora priložiti potvrdu (izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list studenta iz kojeg je vidljivo da je jedan roditelj nepoznat),
 • student koji je pod skrbništvom ili je kao dijete bio pod skrbništvom ili mu je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili mu je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi prilaže rješenje o dodjeli skrbništva ili priznavanju prava na socijalnu uslugu smještaja koju izdaje nadležna ustanova iz područja socijalne skrbi.
 
5. Za studenta kojem su se roditelji razveli ili je prestala izvanbračna zajednica priznaje se 150 bodova:
 
 • kao dokaz prilaže se sudska odluka o rastavi braka, odnosno sudska odluka o dodjeli skrbništva ili izjava studenta ovjerena kod javnog bilježnika za djecu iz izvanbračnih zajednica. 
 
6. Za studenta čiji je brat ili sestra korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se po 300 bodova za svakog brata ili sestru:
 
 • kao dokaz prilaže se rješenje o ostvarivanju prava na osobnu invalidninu, odnosno rješenje o ostvarivanju prava na doplatak za pomoć i njegu koje izdaje nadležna ustanova iz područja socijalne skrbi. 
 
7. Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskome domu, priznaje se 200 bodova, a za ostale studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta priznaje se 300 bodova:
 
 • podatke o prebivalištu Ministarstvo preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave,
 • podatke o smještaju u studentskome domu Ministarstvo preuzima iz Informacijskog sustava studentskih prava. 
 
8. Za studenta koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili čiji su roditelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi priznaje se 200 bodova:
 
 • kao dokaz prilaže se rješenje o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu koje izdaje nadležna ustanova iz područja socijalne skrbi.

9. Za studenta koji je korisnik ili čiji roditelj je korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji na temelju propisa kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata na temelju propisa kojima se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata ili novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima koja se pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO) dodjeljuje na temelju propisa kojima se uređuju prava branitelja u Bosni i Hercegovini priznaje se 200 bodova:
 
 • kao dokaz prilaže se potvrda ili rješenje o priznatom pravu na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, potvrda ili rješenje o novčanoj naknadi za civilne stradalnike iz Domovinskog rata koje izdaje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba ili rješenje o priznatom pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu razvojačenim braniteljima koje izdaje nadležno tijelo Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata. 
 
10. Za studenta koji ima oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova:
 
 • kao dokaz prilaže se potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom koja sadrži postotak utvrđenog oštećenja organizma koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i/ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za roditelje koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske.
 
11. Za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života, priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u kućanstvu:
 
 • podatke o obrazovanju Ministarstvo preuzima iz Državne matice (e-Matice) ili Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP), 
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti rodni list ili potvrdu ustanove za predškolski odgoj za brata ili sestru predškolske dobi te potvrdu osnovne škole, srednje škole, odnosno visokog učilišta o upisu u tekuću školsku ili akademsku godinu za brata ili sestru koji su u sustavu redovitog obrazovanja.
 
12. Za studenta s najmanje 60% utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, u skladu s propisom kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom, priznaje se 300 bodova:
 
 • kao dokaz prilaže se potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom koja sadrži postotak utvrđenog oštećenja organizma ili stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske.
 
13. Za studenta s utvrđenim oštećenjem organizma do 50% ili do II. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti, u skladu s propisom kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom, priznaje se 150 bodova:
 
 • kao dokaz prilaže se potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom koja sadrži postotak utvrđenog oštećenja organizma ili stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske.
 
14. Za studenta hrvatskog branitelja, studenta pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, studenta koji je dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i studenta koji je dijete pripadnika HVO-a priznaje se 200 bodova, a za studenta čija su oba roditelja branitelji iz Domovinskog rata (ili pripadnici HVO-a) priznaje se 400 bodova:
 
 • za studenta hrvatskog branitelja i studenta koji je dijete hrvatskog branitelja prilaže se dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji izdaje nadležno tijelo državne uprave ili nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba,
 • za studenta pripadnika HVO-a i studenta koji je dijete pripadnika HVO-a prilaže se uvjerenje o pripadnosti postrojbi HVO-a koju izdaje nadležno tijelo Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.
 
15. Za studenta koji je dijete stradale osobe I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju dodjeljuje se 200 bodova za svakog od roditelja:
 
 • kao dokaz prilaže se potvrda ili izjava studenta.
 
16. Za studenta pod međunarodnom i privremenom zaštitom u skladu s propisima koji reguliraju prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom priznaje se 1.100 bodova:
 
 • prilaže se potvrda o statusu osobe s pravom na azil ili korisnika supsidijarne zaštite u skladu s propisima koji reguliraju prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

17. Za studenta koji studira na studiju kojim se stječe visokoobrazovna kvalifikacija za zvanja koja su definirana kao deficitarna zanimanja priznaje se 300 bodova: 
 
 • deficitarna zanimanja prema podacima HZZ-a za akademsku godinu 2023./2024. su: medicina, farmacija, računarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, matematika, fizika, logopedija i rehabilitacija. Sastavni dio Natječaja je popis studija kojima se stječe visokoobrazovna kvalifikacija za navedena zanimanja,
 • podatke o upisanome studiju Ministarstvo preuzima iz Informacijskog sustava studentskih prava.
 
18. Za studenta kategoriziranog sportaša s valjanom kategorizacijom I., II. ili III. kategorije priznaje se 300 bodova:
 
 • kao dokaz prilaže se rješenje o kategorizaciji sportaša koje izdaje Hrvatski olimpijski odbor ili Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih. 
 
19. Za studenta darovitoga mladog umjetnika koji ima ostvaren uspjeh na državnim ili međunarodnim natjecanjima u prethodnome glazbenom, likovnom ili umjetničkom obrazovanju (pri tome se kao ostvareni uspjeh smatra osvajanje 1. nagrade na državnim natjecanjima u pojedinačnoj kategoriji, odnosno prvoga, drugoga ili trećega mjesta na međunarodnim natjecanjima u posljednje četiri školske/akademske godine), priznaje se 300 bodova:
 
 • kao dokaz prilaže se potvrda o ostvarenome uspjehu na državnim ili međunarodnim natjecanjima u glazbenom, likovnom ili umjetničkom obrazovanju u posljednje četiri školske/akademske godine.
 
U skladu s člankom 9. Pravilnika, ako dva studenta ili više studenata ostvari isti broj bodova, prednost pri dodjeli državne stipendije imat će studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva. 
 
VI. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji D-1
 
 • prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice (1.995,60 HRK/264,86 EUR*) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom,
 • u izračun prihoda po članu kućanstva ulaze ukupni dohodak članova kućanstva te neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I. koji je sastavni dio Pravilnika,
 • status djeteta poginule, umrle ili nestale osobe, status djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili status mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji se dokazuje rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu nadležnoga upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba,
 • status djeteta smrtno stradale osobe iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, koji se dokazuje potvrdom ili izjavom studenta.
 • popunjena Izjava o članovima kućanstva u sklopu elektroničkog obrasca za prijavu na natječaj,
 • Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Članom kućanstva smatra se i dijete koje se nalazi na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. Uzdržavatelj studenta smatra se članom njegova kućanstva i kada ne žive na istom prebivalištu ako je student u sustavu redovitog obrazovanja, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela),
 • podatke o prihodima u Republici Hrvatskoj Ministarstvo preuzima iz službene evidencije Porezne uprave za 2022. godinu,
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja Izjave o članovima kućanstva, u elektroničkom obrascu za prijavu, ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda u HRK valuti**, uključujući prihode od mirovine, za svakog člana kućanstva u 2022. godini. Kao dokaz obvezni su dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan Republike Hrvatske za sve članove kućanstva i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan Republike Hrvatske za članove kućanstva koji su korisnici mirovine za 2022. godinu,
 • ako član/ovi kućanstva nema/ju OIB, potrebno je dostaviti potpisanu izjavu da član/ovi kućanstva nema/ju OIB (student šalje jednu Izjavu za sve članove koji nemaju OIB),
 • student do navršenih 26 godina koji se na prebivalištu navede kao jedini član kućanstva ili s bratom ili sestrom bez roditelja ili uzdržavatelja dužan je pod zajedničko kućanstvo navesti roditelje ili uzdržavatelje te dostaviti njihov OIB. Studenti su dužni navesti oba roditelja ili uzdržavatelja, osim u slučaju kad mogu dokazati da drugi roditelj nije član kućanstva, na primjer sudska odluka o rastavi braka, smrtni list itd. Različita adresa prebivališta svakog člana kućanstva mora biti obrazložena i potkrijepljena dokaznom dokumentacijom. 
 
VII. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji P
 
 • student je upisan na doktorski studij na poslijediplomskoj razini, prilaže se potvrda matičnoga visokog učilišta,
 • popunjena Izjava o članovima kućanstva u sklopu elektroničkog obrasca za prijavu na natječaj,
 • Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Članom kućanstva smatra se i dijete koje se nalazi na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. Uzdržavatelj studenta smatra se članom njegova kućanstva i kada ne žive na istom prebivalištu ako je student u sustavu redovitog  obrazovanja, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela),
 • prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice (3.326,00 HRK/441,44 EUR*) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom,
 • u izračun prihoda po članu kućanstva ulaze ukupni dohodak članova kućanstva te neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I. koji je sastavni dio Pravilnika,
 • podatke o prihodima u Republici Hrvatskoj Ministarstvo preuzima iz službene evidencije Porezne uprave za 2022. godinu,
 • studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja Izjave o članovima kućanstva, u elektroničkom obrascu za prijavu, ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda u HRK valuti**, uključujući  prihode od mirovine, za svakog člana kućanstva u 2022. godini. Kao dokaz obvezni su dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan Republike Hrvatske za sve članove kućanstva i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan Republike Hrvatske za članove kućanstva koji su korisnici mirovine za 2022. godinu,
 • ako član/ovi kućanstva nema/ju OIB, potrebno je dostaviti potpisanu izjavu da član/ovi kućanstva nema/ju OIB (student šalje jednu Izjavu za sve članove koji nemaju OIB),
 • student do navršenih 26 godina koji se na prebivalištu navede kao jedini član kućanstva ili s bratom ili sestrom bez roditelja ili uzdržavatelja dužan je pod zajedničko kućanstvo navesti roditelje ili uzdržavatelje te dostaviti njihov OIB. Studenti su dužni navesti oba roditelja ili uzdržavatelja, osim u slučaju kad mogu dokazati da drugi roditelj nije član kućanstva, na primjer sudska odluka o rastavi braka, smrtni list itd. Različita adresa prebivališta svakog člana kućanstva mora biti obrazložena i potkrijepljena dokaznom dokumentacijom. 
 
 • Za studente s invaliditetom:
  • potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom koja sadrži postotak utvrđenog oštećenja organizma ili stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske. 
 
 • Za studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi
  • rješenje/potvrda nadležne ustanove iz područja socijalne skrbi o priznavanju prava na socijalnu uslugu smještaja ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske. 
 
VIII. Podnošenje prijava
 
Prijava za E, D-1 i P kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:  
 
 1. Za prijavu obvezno je ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva na adresi: https://drzavnestipendije.mzo.hr. Student obrascu pristupa putem AAI@EduHR elektroničkoga identiteta.
 2. Obrazac se podnosi isključivo u elektroničkome obliku - obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva. Prijava završava pritiskom na „Pošalji obrazac“. Obrazac će zajedno s učitanim prilozima automatski biti zaprimljen u pisarnici Ministarstva te će nakon obrade studentu putem e-pošte biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave. Uz e-poštu prilaže se PDF inačica završenoga obrasca s prijamnim štambiljem te naznakom klase, urudžbenoga broja i datuma primitka u Ministarstvo.
     
        Svi dostavljeni prilozi moraju biti na hrvatskome jeziku i latiničnome pismu
.
 
IX. Rok za podnošenje prijava
 
Prijave na natječaj za dodjelu državnih stipendija podnose se od četvrtka, 12. listopada 2023. godine, od 12.00 sati do petka, 3. studenoga 2023., do 12.00 sati
 
Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva.
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati. 
 
Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi koja pristigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati. 
 
X. Postupak provedbe natječaja i donošenja odluka o dodjeli državnih stipendija
 
U skladu s člankom 13. stavkom 5. Pravilnika, Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata koje predlaže Hrvatski studentski zbor, jedan predstavnik Rektorskoga zbora, jedan predstavnik Zbora veleučilišta te dva predstavnika Ministarstva. Povjerenstvo je nadležno za cjelokupan postupak provedbe javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija.
 
Sastav Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija: 
 
Ivona Filipović, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Lucija Turkalj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, Rektorski zbor Republike Hrvatske
doc. dr. sc. Igor Klopotan, Zbor veleučilišta
Lana Par, Hrvatski studentski zbor
Jerko Šarić, Hrvatski studentski zbor
Matija Kikelj, Hrvatski studentski zbor.
 
Natječaj se provodi u skladu s odredbama Pravilnika. Odluke o dodjeli državnih stipendija donose se u skladu s člancima 17., 18. i 19. Pravilnika. 
 
U sklopu prijave na državnu stipendiju, studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom potvrđuju:
 
 • da su upoznati s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluka o dodjeli državnih stipendija, 
 • daju suglasnost Ministarstvu da njihove osobne podatke i podatke članova kućanstva preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave,
 • daju suglasnost Ministarstvu da se njihovi osobni podaci čuvaju i mogu objaviti na rang-listama studenata koji su sudjelovali u ovome natječaju, a u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka i Pravilnikom. 
 
Rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljene na mrežnoj stranici Ministarstva te će uz ime i prezime studenta sadržavati: naziv visokog učilišta, godinu upisa na visoko učilište te ukupan broj ostvarenih bodova.
 
Ako Ministarstvo u natječajnome postupku ne zaprimi dostatan broj prijava u odnosu na ukupno mogući broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju ostvarit će samo onaj broj studenata s valjanom i pravodobnom prijavom koja ispunjava uvjete iz Pravilnika.
 
Studenti koji ostvare pravo na stipendiju i u D-1 kategoriji i u E kategoriji stipendija, ostvarit će pravo na stipendiju u kategoriji D-1.
 
Studenti imaju rok od sedam dana od dana objave rang-lista na mrežnim stranicama Ministarstva da prihvate uvjete stipendiranja u Sustavu državnih stipendija. Ako student u navedenome roku ne prihvati uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća stipendiju.
 
U roku od osam dana od dana objave rang-lista studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu.
 
Mjesečni iznos državne stipendije je 1.506,90 HRK / 200,00 EUR* i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2023. do lipnja 2024. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon objave odluka iz članka 17. Pravilnika.
 
Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.
 
Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu elektroničku adresu:
drzavne-stipendije@mzo.hr ili na brojeve telefona: 01/4594-151, 01/4594-175 i 01/4594-150. 
 
Upute i važne obavijesti za studente koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu državnih stipendija, popis studija deficitarnih zanimanja i obrazac Izjave o članovima kućanstva koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB) sastavni su dio Natječaja za dodjelu državnih stipendija.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 
PRILOG 1.
NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA
 
SIF_NOP_PRM OPIS
01 Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja.
02 Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježe oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
22 Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje.
35 Obiteljske mirovine, odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
38 Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti.
41 Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja.
42 Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju.
54 Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa.
 
*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
**Tečajna lista Hrvatske narodne banke na dan 31. 12. 2022. godine:
 
Zemlja Naziv valute Tečaj kune za jedinicu strane valute
Bosna i Hercegovina Konvertibilna marka 3,852329
EMU Euro 7,534500
RSD Srpski dinar 0,0654