Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

Rok: 1. srpnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 007-02/22-03/00007
URBROJ: 533-06-22-0001
 
Zagreb, 23. svibnja 2022.
 
Sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014., 70/2017. i 98/2019.) te na temelju Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, KLASA: 007-02/21-03/00079; URBROJ: 533-06-21-0001, a prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/2015. i 37/2021.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
NATJEČAJ 
za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga 
u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih 
u školskoj godini 2022./2023.
 
1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE
Sukladno ovome natječaju, financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.
 
Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 
Kvaliteta projektnog prijedloga ovisi o tome ako udruge:  
 
 • u svoj rad uključuju volontere (o čemu prilažu dokaz u vidu Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja u 2021. godini podnesenog nadležnome ministarstvu);
 • u svoj rad uključuju studente (volontere) nastavničkih fakulteta koji posjeduju kompetencije za rad s djecom i mladima;
 • jasno definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta;
 • uključuju korisnike u vrednovanje projekta i opisuju način na koji će se korisnici uključiti u vrednovanje projekta;
 • u projektno partnerstvo, osim obveznoga jednog partnera, uključuju i dodatne partnere;
 • u projektno partnerstvo, osim udruga, uključuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javne ustanove;
 • prilikom prijave projekta dokumentiraju sufinanciranje prijavljenoga projekta od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugih izvora, ako ono postoji (pismo namjere o sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim raspolaže jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave na korištenje udruzi i slično);
 • prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na lokalnoj razini koja je manja od 75 % Indeksa razvijenosti Republike Hrvatske, https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/indeks-razvijenosti/vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izracun-indeksa-razvijenosti-2018/3740).
 
2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti približno 13.500.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna
 
3. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od dvaju osnovnih područja aktivnosti:
 
P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:
 
a. Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
b. Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
c. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; 
d. Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
e. Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta; 
f. Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu; 
g. Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.
 
P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:
 
a. Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
b. Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
c. Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
d. Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju. 
 
P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:
 
a. Odgoj i obrazovanje za STEM;
b. Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
c. Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;  
d. Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.
 
Kriterije za ostvarivanje dodatnih bodova imat će projekti
 
 • čiji su krajnji korisnici djeca i mladi s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama);
 • koji predviđaju nove inicijative u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine);
 • koji u provedbi namjeravaju zapošljavati mlade nezaposlene osobe (do 30 godina starosti) ili nezaposlene osobe (moguće i starije od 30 godina) odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području, o čemu prilažu izjavu o namjeri zapošljavanja te
 • za čiju je provedbu udruga osigurala dio financijskih sredstava samofinanciranjem i/ili od drugih donatora.
 
Projekt se provodi isključivo na području Republike Hrvatske. 
 
Projekt se provodi u školskoj godini 2022./2023., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2023. godine
 
Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.
 
Udruga kao nositelj projekta može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt s jednim ili više partnera, ali ista udruga može biti partner u više projekata. 
 
Ako se projekt provodi u suradnji s jednim ili više partnera, potrebno je točno naznačiti koju će aktivnost projekta provesti pojedini partner. Jednako tako, i u proračunu treba točno naznačiti iznose koji su potrebni za provedbu pojedine aktivnosti.
 
Poželjno je da udruga ima planirane i druge izvore financiranja koji će, barem djelomično, osigurati održivost projekta.
 
Preporučujemo da udruga koja prijavljuje projekt napiše taj projekt u skladu sa Smjernicama za projekte udruga koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama koje su sastavni dio ovoga Natječaja
 
4. UVJETI ZA PRIJAVU
Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj  br. 74/2014., 70/2017. i 98/2019.), a koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:
 
 • udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu, zaključno s danom objave natječaja;
 • udruga djeluje u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, i to u području aktivnosti u kojem prijavljuje projekt, a projekt je u skladu s ciljevima zbog kojih je udruga i osnovana, što je razvidno iz statuta udruge;
 • udruga je uskladila statut s člankom 55. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014., 70/2017. i 98/2019.);
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • udruga je ispunila sve ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna za prethodno odobrena sredstva, a na temelju ranije sklopljenih ugovora o financijskoj potpori za provedbu projekata;
 • protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak; 
 • udruga uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave; 
 • udruga ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenoga projekta.
 
Pravo prijave na Natječaj nemaju:
 
 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014., 70/2017. i 98/2019.) kao pravne osobe;
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 • udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz odgoj i obrazovanje djece i mladih;
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt);
 • udruge koje su u stečaju; 
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza; 
 • udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.
 
5. NAČIN PRIJAVE PROJEKTA
Natječajna dokumentacija šalje se poštom (preporučeno), kurirskom službom ili osobno, a sastoji se od obveznoga i neobveznoga dijela.
 
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekta je: 
 
 1. ovjeren i potpisan ispis elektroničkoga obrasca - OBRAZAC ZA PRIJAVU UDRUGE;
 2. ovjeren i potpisan ispis elektroničkoga obrasca - OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA UDRUGE s OBRASCEM ZA PRIJAVU PRORAČUNA PROJEKTA UDRUGE;
 3. uvjerenja o nekažnjavanju (koja nisu starija od 60 dana) odgovorne osobe udruge koja ima ovlast s Ministarstvom potpisati ugovor o financijskoj potpori i voditelja projekta; 
 4. dokaz o eventualnom sufinanciranju projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (npr. pismo namjere);
 5. potpisan ispis obrasca životopisa za voditelja/icu projekta (Europass format); 
 6. potpisan i ovjeren obrazac izjave o partnerstvu, za svakog partnera posebno (Obrazac 1);
 7. ovjeren i potpisan ispis obrasca o popisu članova/ica upravljačkog tijela udruge, sukladno statutu (Obrazac 2);
 8. ovjeren i potpisan ispis obrasca o popisu zaposlenih u udruzi (ako nema zaposlenih, udruga dostavlja ovjerenu i potpisanu izjavu o tome), (Obrazac 3);
 9. ovjeren i potpisan ispis izjave o namjeri zapošljavanja osobe odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva na provedbi projekta - ako se planira zapošljavanje na projektu (Obrazac 4);
 10. ovjerena i popisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5);
 11. ovjerena i potpisana izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora u 2021. godini (Obrazac 6);
 12. ovjerena i potpisana izjava izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih aktivnosti (Obrazac 7);
 13. ovjeren i potpisan obrazac proračuna projekta (Excel tablica), (Obrazac 8);
 14. ovjeren i potpisan obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (Obrazac 9).
 
Neobvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekta je: 
 
a. pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, stručnim institucijama, udrugama i/ili savezima udruga te s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi prijavljenoga projekta;
b. preporuke (primjerice lokalne ili područne samouprave, ministarstava, institucija ili drugih donatora da je udruga prepoznata kao nositelj kvalitetnih promjena u društvu);
c. zapisi, publikacije, novinski članci te drugi materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta.
 
Za pristup obrascima prijave treba se registrirati u Sustavu za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca: https://eobrasci.mzo.hr/. Elektronička inačica zahtjeva zaprimljena je nakon što sustav javi poruku „Uspješno ste poslali obrazac“.
 
Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca (mrežna stranica: https://eobrasci.mzo.hr) te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca poštom. 
 
Prijavom u Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca projekt se izravno prijavljuje na Natječaj. Ispisani, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se poštom (preporučeno), kurirskom službom ili osobno na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: 
„ZA NATJEČAJ – IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE - UDRUGE“.
 
Prijava u papirnatome obliku sadrži obvezne obrasce s vlastoručnim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije, kao i svu ostalu obveznu dokumentaciju. Također, može sadržavati i neobveznu dokumentaciju.
 
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za prijavu na Natječaj je 1. srpnja 2022. godine.
 
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do dana 1. srpnja 2022. godine do 23.59 sati. U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnog vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.
 
Sve prijave koje će biti poslane izvan roka, neće se razmatrati.
 
Udruge s kojima će biti potpisan ugovor obvezuju se da kao korisnici bespovratnih sredstava iz javnih izvora za provedbu projekta od interesa za opće dobro neće davati izravnu potporu političkim strankama, sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata za vrijeme trajanja ugovora.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs