Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2023. godinu

Rok: 2. travnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost
 
Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95, 104/97 i 142/98), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje
 
NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA
ZA ZNANOST ZA 2023. GODINU
 
 
1. Nagrada za životno djelo 
 
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.
 
2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za:
     
 • značajno znanstveno dostignuće, 
 • znanstveno otkriće,
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.
 
Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće dodjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknut znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja. 
 
Godišnja nagrada za znanstveno otkriće dodjeljuje se za međunarodno prepoznat znanstveni rad koji je proizveo znakovit pomak u znanstvenom području. 
 
Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada dodjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti. 
 
3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 
 
Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.
 
4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima 
 
Godišnja nagrada dodjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.
 
Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke dodjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:
 
 • prirodne znanosti,
 • tehničke znanosti,
 • biomedicina i zdravstvo,
 • biotehničke znanosti,
 • društvene znanosti,
 • humanističke znanosti.
 
Državne nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke dodjeljuju se državljanima Republike Hrvatske. Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.
 
Poticaj za pokretanje postupka za dodjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.
 
Za kandidature za godišnje nagrade za znanost iz točaka 2., 3. i 4. natječaja u obrazloženju je potrebno posebno istaknuti dostignuća kandidata u godini za koju se nagrada dodjeljuje.
 
Poticaj se podnosi putem elektroničkog obrasca „Obrazac kandidature - poticaj za prijavu za državnu nagradu za znanost za 2023. godinu“ koji je dostupan na ovoj poveznici.
 
U elektroničkom obrascu potrebno je ispuniti sva polja, a nakon ispunjavanja obrasca klikom na gumb „Pošalji“ obrazac će biti proslijeđen i pohranjen u elektroničku bazu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Obavijest o ispunjenom i predanom obrascu bit će poslana na adresu elektroničke pošte osobe koja je ispunjavala obrazac. U pristigloj pošti sadržane su detaljne upute o načinu prijave i dostave poticaja, kao i popis obvezujućih priloga.
 
Poticaj se dostavlja s potpunom dokumentacijom na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, Donje Svetice 38, Zagreb.
 
Natječaj je otvoren od 1. veljače 2024. godine do 2. travnja 2024. godine. 
Nepotpuni i nepravodobno poslani poticaji neće se razmatrati. 
 
KLASA: 061-03/23-01/00130
URBROJ: 533-03-23-0001
Zagreb, 31. siječnja 2024.
 
Popis obvezujućih priloga koje je potrebno dostaviti uz Obrazac za prijavu kandidature:
 
 1. Životopis predloženika (za kategorije godišnje nagrade za znanost, popularizacije i promidžbe i za znanstvene novake/mlade znanstvenike najviše 1 stranica teksta A4, veličina fonta 11, za životno djelo najviše 2 stranice teksta A4, veličina fonta 11)
 2. Obrazloženje iz kojeg je vidljiv znanstveni doprinos predloženika za određenu vrstu nagrade s potpisom i podacima o osobi koja je obrazloženje sastavila
 3. Odluku tijela ustanove o pokretanju postupka za podjelu nagrade - ukoliko je predlagatelj Ustanova
 4. Popis radova predloženika razvrstan prema točkama u PRILOGU 1 (potrebno je dostaviti popis ovisno o nagradi za koju se kandidat predlaže) 
 5. Najznačajnije radove iz opusa predloženika na kojima se poticaj temelji i koji su objavljeni u razdoblju za koje se nagrada predlaže
 6. Za kandidaturu znanstvenog novaka/mladog znanstvenika neizostavno se mora dostaviti izjava voditelja o udjelu novaka/mladog znanstvenika u izradi rada pri čemu novak/mladi znanstvenik ne mora biti prvi autor - točka P. PRILOGA 1
 
Za sve upite možete se obratiti na adresu elektroničke pošte
andreja.jakovac@mzo.hr ili kontakt telefon 4594 371.