Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2021. - 2022.

Rok: 29. lipnja 2020.

Na temelju čl. 2. Memoranduma o suradnji na provedbi hrvatsko-francuskog programa integriranih akcija, u suradnji s Ministarstvom Europe i vanjskih poslova Francuske Republike te s Ministarstvom visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija Francuske Republike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2021. - 2022.
„Cogito“ je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije. Cilj ovoga programa je olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.

Uvjeti prijave

Natječaj je otvoren svim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike. Samo s francuske strane moguće je sudjelovanje poduzeća pod uvjetom da su povezana s akademskim partnerom.

Program obuhvaća sva znanstvena područja, a posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanima uz projekte okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020/Obzor Europa.

Hrvatski partner, na temelju ovoga natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na www.campusfrance.org.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.

Nije moguće neposredno nakon završetka projekta u ovome programu prijaviti nastavak projekta s istim partnerima. Prednost će imati nove suradnje znanstvenika koji do sada nisu koristili financijsku pomoć u sklopu ovoga programa.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2022. godine kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje (npr. obavijest o prihvaćanju projekta, izjava voditelja, potvrda ustanove).

Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:

  • doktorat znanosti,
  • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednome projektu (kao voditelj ili kao suradnik).

Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni i s hrvatske i s francuske strane neće se razmatrati.

U cilju poticanja stvaranja europskih istraživačkih mreža, hrvatska i francuska strana potiču svoje istraživače da projekt prijavljen u sklopu programa „Cogito“ (PHC) prijave i u sklopu programa bilateralne projektne suradnje s ostalim europskim zemljama.

Financiranje

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnome trajanju od najviše četiri tjedna godišnje po projektu (po 14 dana sa svake strane). Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora, kao što je navedeno u uvjetima prijave.

Ukupni iznos sredstava u visini od 2.540,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti, za prvu godinu projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH doznačit će na račun hrvatske ustanove preko koje je projekt prijavljen, a namjenska sredstva predviđena su za pokriće sljedećih troškova:

  • hrvatska strana godišnje financira dva putovanja hrvatskih znanstvenika u Francusku (najviše do 500 eura po putnoj karti) i 14 dana boravka francuskih znanstvenika u Hrvatskoj (najviše do 110 eura dnevno kojima se pokrivaju troškovi smještaja u organizaciji hrvatske ustanove i dnevnica u visini zakonom propisane dnevnice koju hrvatski državljani dobivaju u RH u iste svrhe);
  • francuska strana financira dva putovanja francuskih znanstvenika u Hrvatsku i 14 dana boravka hrvatskih znanstvenika u Francuskoj.

Intelektualno vlasništvo

Voditelji projekata trebaju poduzeti sve potrebne mjere vezane uza zaštitu intelektualnog vlasništva. Treba pažljivo pročitati priloženi dokument koji se odnosi na dobre prakse vezane uz pravila intelektualnog vlasništva. Prijava projekta uključuje pristanak svih strana na navedena pravila.

Trajanje projekta i izvještavanje

Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe. S hrvatske strane, izvješće na kraju prve godine provedbe projekta potrebno je dostaviti do 31. listopada 2020. godine na obrascu predviđenome za to.

Način prijave

Hrvatski partner projekt prijavljuje na propisanome prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja u prilogu ovoga natječaja. Popunjen obrazac potrebno je poslati e-poštom na adresu marija.crnic@mzo.hr, a originalni primjerak na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Samostalna služba za koordinaciju politika, europskih poslova i međunarodnu suradnju
„COGITO“ Partnerstvo Hubert Curien za 2021. - 2022.
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Uz popunjen obrazac, poštom je potrebno dostaviti:

  • životopise svih sudionika u projektu s hrvatske i francuske strane,
  • dokaz o aktivnome projektu (prema uvjetima prijave),
  • suglasnost voditelja aktivnoga projekta (samo za suradnike na aktivnim projektima koji se na natječaj prijavljuju kao voditelji).

Rok prijave

Rok za predaju prijava je 29. lipnja 2020. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2020., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2021. godine.

Dodatne informacije

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na tel.: 01/4594 353 ili e-mail marija.crnic@mzo.hr te Francuskom institutu u Hrvatskoj, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju, na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr