Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama na određeno vrijeme

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 7. veljače 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 27, od 7. veljaće 2019. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-19-0033
Zagreb, 29. listopada 2019.

Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

I.

Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/18-01/00587, URBROJ: 533-02-19-0027) od 30. siječnja 2019. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave dana 7. veljače 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 27, od 7. veljače 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto:
2. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ica za posebne programe, u Službi za posebne programe i strategije, u Sektoru za zajedničke poslove i programe, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta: Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada.
 
II.

Postupak prijama na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.
 
III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak