Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/22-01/00375
URBROJ: 533-06-22-0004
Zagreb, 8. prosinca 2022.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) i članka 17. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16., 104/16. i 116/18.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU 
o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti
osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova
u školskoj godini 2022./2023.
 
I.
 
Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 602-01/22-01/00375; URBROJ: 533-06-22-0002 od 25. studenoga 2022. godine), nakon prosudbenoga postupka i uvida u prijavljene projekte predložilo je financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.
 
Za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te
učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. odobravaju se sredstva u ukupnome iznosu od 3.712.282,00 kuna / 492.704,49 €.
 
II.
 
Prema prijedlogu Povjerenstva, odobrena sredstva u točki I. ove odluke raspoređuju se osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Korisnicima) za provedbu projekata sukladno Popisu projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023., a koji je sastavni dio ove odluke.
 
III.
 
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Narodne novine, broj 140/21., 62/22. i 131/22.), u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, glavi 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, programu 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na aktivnosti A579004 – Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ, konto 3661 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i na aktivnosti A580003 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju, konto 3661 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
 
IV.
 
Radi nadzora namjenskog korištenja sredstava Korisnici se obvezuju Ministarstvu dostaviti financijsko i pisano izvješće o provedbi projekata koje treba sadržavati:
 
a) opis realiziranoga projekta
b) rezultate projekta
c) popis Korisnika projekta (učenika/ica, kao i drugih Korisnika/ca)
d) financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova:
 
  • za bezgotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, pripadajući izvod;
  • za gotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća;
  • ostalu dokumentaciju - putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i slično).
Korisnici podnose izvješće odmah nakon izvršenja, a najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine.
 
V.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

----------------------------
1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450