Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Rok: 16. veljače 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/24-01/00006
URBROJ: 533-02-24-0001
Zagreb, 1. veljače 2024.
 
Na temelju članka 165. stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 155/23) i točke III. alineje 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 35/22 i 37/23), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir
1. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (4.2.1.2.3.) 
 
 • 1 izvršitelj, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbom članka 52. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
 
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u državnoj službi ili u radnom odnosu izvan državne službe u istoj razini obrazovanja i struci koja je uvjet za raspored na radno mjesto, a u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima uračunava se vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i vrijeme obavljanja poslova na temelju ugovora iz članka 5. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Državni službenici primaju se u državnu službu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti
 
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje ako se radi o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji),
 4. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 5. dokaz o znanju engleskog ili njemačkog jezika i to: presliku indeksa ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen engleski ili njemački jezik ili presliku potvrde škole stranih jezika,
 6. presliku isprave o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine ili o položenom državnom stručnom ispitu za visoku i višu stručnu spremu ili o položenom pravosudnom ispitu (kandidat koji je položio ispit) odnosno isprave o oslobađanju obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta za visoku i višu stručnu spremu (kandidat koji je oslobođen obveze polaganja ispita).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno u pisarnici ili poštom na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa, o čemu mu se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se intervju. Za kandidata koji ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu.
 
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za intervju, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr 
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Nakon izbora kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 54. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr. istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr koje je raspisalo oglas. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs