Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Rok: 22. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/22-01/00376
URBROJ: 533-06-22-0001
 
Zagreb, 15. srpnja 2022.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje 
 
Poziv za financiranje preventivnih projekata
osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.
 
U svim odgojno-obrazovnim ustanovama izrađuje se i provodi Školska preventivna strategija koja je dio godišnjih planova i programa škola te je svrha poziva financijski poduprijeti provedbu preventivnih projekata u sklopu Školske preventivne strategije osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Namjera poziva jest poboljšati kvalitetu, održivost i učinkovitost preventivnih intervencija koje se provode u sklopu odgojno-obrazovnog sustava prema preporukama utemeljenima na dokazima, a radi zadovoljavanja različitih potreba učenika te u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, kao i poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima. 
 
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti preventivni projekt s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te ih pripremiti za buduće situacije u kojima će donositi zdrave i prosocijalne odluke i izbore te ih pripremiti za stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima i to uz:
 
  • sveobuhvatan i strategijski pristup u provođenu aktivnosti Školske preventivne strategije 
  • ciljeve, aktivnosti, metode i sadržaj preventivnog projekta planiranog u odnosu na značajke razvojne dobi, ključne razvojne zadatke te prema potrebama populacije s kojom se te aktivnosti planiraju provesti
  • jačanje socijalno-emocionalnih/životnih vještina te provedba projekata poboljšanja razredne klime i osnaživanje privrženosti školi
  • interaktivne i raznolike metode u provođenju projekta te osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka, projekata mentorstva i grupa potpore 
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, policijom, stručnim i znanstvenim institucijama te drugim fizičkim i pravnim osobama koji ispunjavanju uvjete za preventivni rad s učenicima 
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima s problemima u ponašanju.
 
Aktivnosti u sklopu preventivnih projekata provode se tijekom školske godine 2022./2023. 
 
Prioriteti ovog poziva su projekti usmjereni k prevenciji svih oblika neprihvatljivih ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja učenika. Prijavljeni projekt treba biti usklađen s Minimalnim standardima prevencije ovisnosti, Akcijskim planom prevencije nasilja te napisan sukladno preporukama Agencije za odgoj i obrazovanje koje se odnose na izradu Školske preventivne strategije/školskih preventivnih programa. 
 
Ovim pozivom neće biti financirane jednokratne aktivnosti poput: prikazivanja filmova, kazališnih predstava, organiziranih skupova ili slično. Također neće biti financirane aktivnosti koje šalju ili promiču zbunjujuće poruke ili metode zastrašivanja te aktivnosti koje se oslanjaju isključivo na korištenje knjiga ili Interneta jer svakako nisu dovoljan izvor za učenje i razvoj vještina i sposobnosti. 
 
Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kn
 
Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:
 
  • materijalne troškove za provedbu preventivnih projekata 
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole 
  • ostale troškove povezane s provedbom projektnih aktivnosti.
 
Nakon završetka provedbe projekata škole Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava. 
 
Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.
 
Rok za podnošenje prijava je 22. rujna 2022. godine. 
 
Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola kojima će odlukom ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa biti dodijeljena financijska sredstva za njihovu provedbu.  
 
Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu: preventivni@mzo.hr.
 
Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja 
Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama
s naznakom „POZIV - PREVENTIVNI PROJEKTI“
 
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.