Rezultati Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja podnosi se zaključno s danom 22. prosinca 2022. godine do 14 sati.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/22-01/00009, URBROJ: 533-04-22-0001) od 12. listopada 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 12.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. studenti su se prijavljivali svojim AAI korisničkim identitetom te je u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) završenih 17.680 E-D1 prijava te 44 P prijave.
 
Kategorija stipendije Broj završenih prijava
E - D-1  17.680
P 44
Ukupno 17.724
 
Rang-liste
 
Na temelju provedenoga javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. utvrdilo je rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.:
 
Rang-lista studenata za D-1 kategoriju: LINK
 
15 stipendija - redoviti studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona.
 
Rang-lista studenata s prebivalištem u RH za E kategoriju: LINK
 
11.300 stipendija - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u E kategoriji ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 1050 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 1951,77 kn.
 
Rang-lista studenata s prebivalištem izvan RH za E kategoriju: LINK
 
570 stipendija - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.
  
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 2.200 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 840,45 kn
 
Rang-lista studenata za P kategoriju: LINK
 
2 stipendije - studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije. 
 
P kategorija - eliminirane prijave: LINK
 
E kategorija - eliminirane prijave: LINK
 
Studenti uz pomoć web preglednika i tražilice prema imenu i prezimenu mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi za E kategoriju. 
 
WEB PREGLEDNIK:
 
 
 
Pozivaju se studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2022./2023. da u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata (najkasnije do 22. prosinca 2022. godine do 14 sati) u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i da potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja. 
 
Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).
 
Studenti koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju u Sustavu državnih stipendija
(https://drzavnestipendije.mzo.hr/) klikom na gumb Info uz svoju prijavu imaju uvid u detaljan izračun bodova za E kategoriju i razlog neostvarivanja prava na stipendiju.
 
U Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se prijavljuju, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, korištenjem AAI@EduHr korisničkog identiteta - opcija Prijava.
 
Postupak obrade prijava 
 
Određeni broj prijava u D-1, E i P kategoriji nije prihvaćen zbog neispunjavanja općih i posebnih uvjeta Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 110/2022.), kao i Natječaja (prijava je mogla biti neprihvaćena zbog jednog ili više razloga):
 
R. br. Razlozi za neprihvaćanje prijave Broj
01 nisu priložene/priznate potvrde o visini dohotka za članove obitelji sa prebivalištem izvan RH – posebni uvjet 159
02 za članove obitelji koji nemaju OIB nije priložena/priznata izjava da nemaju OIB 52
03 E-D1 kategorija - student je stekao manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini ili je na tom studijskom programu ukupno stekao broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta 100
04 student ima stečenu kvalifikaciju na razini studija na koju je upisan 2
05 student je u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisan u prvu godinu studija na istoj razini studija 160
06 student upisan na razlikovnu godinu 0
07 E kategorija - mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 100% proračunske osnovice (3.326,00 kn) – podatak dobiven kontrolom visine dohotka pri zaprimanju dokumenata* 1.828
08 P kategorija - nije priložena/priznata preslika rješenja o utvrđenome tjelesnom oštećenju za studente s invaliditetom 13
 
09 P kategorija – nije priložena/priznata preslika rješenja o priznavanju prava na soc. uslugu smještaja za studente pod skrbništvom 6
10 P kategorija - nije priložena/priznata potvrda o upisu na poslijediplomski studij 42
11 P kategorija - nije priložena/priznata potvrda o nezaposlenosti 42
12 P kategorija - mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 100% proračunske osnovice (3.326,00 kn) - podatak dobiven kontrolom visine dohotka pri zaprimanju dokumenata 5
13 studenti jedini članovi obitelji, a nisu stariji od 26 godina 164
14 uz prijavu stavljena oznaka da ne može u daljnju obradu 379
 
* Napominjemo da se za D-1 kategoriju članci navedenoga zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskoga rata, ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata, djecu poginulih branitelja iz Domovinskoga rata koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji. 
 
Prigovori
 
Na rang-liste student može podnijeti prigovor Povjerenstvu u pisanom obliku ili elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Prigovori moraju sadržavati ime i prezime podnositeljice/podnositelja, adresu, OIB, kontakt broj telefona te predmet prigovora i opis/sadržaj istoga s navedenim datumom podnošenja prigovora i potpisom.
 
Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
 
Adresa: 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
e-adresa: 
drzavne-stipendije@mzo.hr
 
s naznakom:
  
„Prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.“. 

Prigovori se podnose zaključno s danom 23. prosinca 2022. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga ili zaprimljene e-pošte.
 
Napominjemo kako će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s nadležnim institucijama provjeravati podatke dane u izjavi o članovima obitelji i njihovim prihodima te ako se utvrdi da ne odgovaraju stvarnom stanju, Ministarstvo će po službenoj dužnosti podnijeti prijavu nadležnim tijelima.