Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«

Produljenje roka: 5. svibnja 2023.


JAVNI POZIV
osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje
u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«


22. ožujka 2023.


SADRŽAJ

1. OPĆE INFORMACIJE
2. STRATEŠKI OKVIR I PRAVNA OSNOVA
3. PREDMET JAVNOG POZIVA
4. PRAVILA POZIVA 
4.1. Prihvatljivost prijavitelja 
5. NAČIN I VRIJEME PRIJAVE 
6. ODABIR ŠKOLA 
DODATAK: Popis priloga

1. OPĆE INFORMACIJE

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030) (NN 13/21) u središte stavlja čovjeka i postavlja zadaću zajedničkog djelovanja u svrhu ostvarenja vizije Hrvatske 2030. godine kao konkurentne, inovativne i sigurne zemlje prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlje očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. U ostvarivanju te vizije NRS 2030 prepoznaje sustav odgoja i obrazovanja kao društvenu i gospodarsku investiciju s najvećim i najtrajnijim povratom te kao najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena koje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Istodobno NRS 2030 ukazuje i na nužnost adekvatnog odgovora na brojne izazove vezane uz hrvatski odgojno-obrazovni sustav postavljajući u isto vrijeme više strateških ciljeva, među kojima i uvođenje cjelodnevne osnovne škole.

Program cjelodnevne osnovne škole središnji je reformski program u sustavu općeg obaveznog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i snažan iskorak u unaprjeđenju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja primjeren zahtjevima 21. stoljeća. Program sadrži niz modernizacijskih elemenata i promjena kojima se na jasan način odgovara na iskazane potrebe i predstavlja jasan put prema ostvarenju važnih nacionalnih ciljeva.
Javni poziv, kojim se škole pozivaju na sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« (u daljnjem tekstu: Eksperimentalni program), raspisuje se na temelju važećih odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20, 151/22) u dijelu u kojem se govori o eksperimentalnom programu. Organizacijom i provedbom ovog eksperimentalnog programa jedino je moguće na činjenicama sagledati sve vrijednosti novoga okvira i modela rada osnovnih škola te kroz uključivanje svih dionika u sustavu odgoja i obrazovanja pružiti svima mogućnost iznošenja vlastitog mišljenja o svim aspektima novoga modela rada.

Javni poziv odnosi se na sudjelovanje osnovnih škola u Eksperimentalnom programu, koji Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u operativnom pogledu financira prema »točci 10. Financijska sredstva potrebna za realizaciju programa« opisanoj u tekstu Eksperimentalnog programa.

Na temelju navedenoga, Ministarstvo upućuje Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« (u daljnjem tekstu: Javni poziv), kao što je to predviđeno u tekstu Javnog poziva.

2. STRATEŠKI OKVIR I PRAVNA OSNOVA

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na 203. sjednici 22. ožujka 2023. i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NN 78/21), a u skladu s člankom 29. stavkom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt »OPU Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju« (NN 1/22).

3. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 50 osnovnih škola koje će sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima provedbe Eksperimentalnog programa u trajanju od četiri školske godine te u aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa.

3.1. Provedba Eksperimentalnog programa

Odabrane jednosmjenske škole provodit će u šk. god. 2023./2024., 2024./2025., 2025./2026. i 2026./2027. Eksperimentalni program za učenike od 1. do 8. razreda s početkom primjene od šk. god. 2023./2024. prema svim ciljevima, zadaćama, sadržajima, okvirom te odgojno-obrazovnim programima i aktivnostima sadržanim u Eksperimentalnom programu. Tekst Eksperimentalnog programa sastavni je dio ovog javnog poziva (Prilog 1).

3.2. Aktivnosti u funkciji Eksperimentalnog programa uključivat će, ali neće biti ograničene na:

 • Infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe – Svakoj odabranoj školi financirat će se prilagodba i opremanje škole za izvođenje Eksperimentalnog programa, a ukupan iznos ulaganja za sve škole uključene u Eksperimentalni program iznosi 15 milijuna eura (u prosjeku 300.000 eura po školi). Ulaganja se odnose na radove koji ne zahtijevaju izdavanje građevinske dozvole, a uključuju:
 1. povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje
 2. povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje
 3. dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi
 4. dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma u funkciji izvođenja odgojno-obrazovnih programa
 5. dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi
 6. radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/ školskih sportskih dvorana
 7. dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova
 8. dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi
 9. dodatno opremanje prostora više namjena.
 • Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole – U okviru Eksperimentalnoga programa Ministarstvo i agencije iz sustava odgoja i obrazovanja organizirat će i provoditi stručna usavršavanja, edukacije i informiranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.
 • Vanjsko vrednovanje i stručno praćenje – Ministarstvo će organizirati stručno praćenje primjene i vanjsko vrednovanje ishoda Eksperimentalnoga programa. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nositelj je aktivnosti vanjskog vrednovanja Eksperimentalnog programa u svim aspektima ishoda Eksperimentalnog programa.
 • Aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su tijekom i nakon provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim aktivnostima usmjerenim na sve oblike stručne podrške. Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa odgojno-obrazovni djelatnici odabranih škola obavezni su sudjelovati u aktivnostima koje organizira Ministarstvo, a koje su usmjerene na razmjenu iskustava s drugim osnovnim školama u Hrvatskoj, osnivačima škola, roditeljima i drugim uključenim dionicima.
 • Druge aktivnosti povezane s organizacijom i provedbom Eksperimentalnog programa – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su sudjelovati i u drugim aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa (primjerice pružanje traženih informacija, sudjelovanje na sastancima, provedba smjernica i slično).

4. PRAVILA POZIVA

4.1. Prihvatljivost prijavitelja
Prijavu za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu mogu podnijeti matične osnovne škole koje izvode redoviti odgojno-obrazovni program te koje:

 • rade u jednoj smjeni (U sklopu ovog javnog poziva, organizacija rada u jednoj smjeni uključuje škole koje tijekom Javnog poziva rade u jednoj smjeni koja se ne rotira ili koje rade kontinuirano tijekom školskog dana u jednoj smjeni te će tijekom četiri školske godine, koliko traje Eksperimentalni program, raditi u jednoj smjeni.)
 • tijekom Javnog poziva ne rade u jednoj smjeni, ali u skladu s Javnim pozivom pruže vjerodostojne dokaze o ispunjavanju svih uvjeta za jednosmjenski rad i službene odluke da će sve vrijeme Eksperimentalnog programa organizirati odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni
 • rade u jednoj smjeni u koju je uključena najmanje polovica učenika škole te će sve vrijeme Eksperimentalnog programa raditi u jednoj smjeni. Unutar ovih škola jedna organizacijska jedinica (matična ili područna škola) može organizirati odgojno-obrazovni rad različit od jednosmjenskog rada, pri čemu škola dostavlja izjavu da će takva jedinica tijekom provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima tzv. ekvivalentnih kontrolnih škola, a na učitelje i stručne suradnike škole za dio rada u takvim jedinicama neće se odnositi uvjeti rada predviđeni za Eksperimentalni program.

5. NAČIN I VRIJEME PRIJAVE

Zainteresirane osnovne škole prijavljuju se putem prijavnoga elektroničkog obrasca dostupnog na poveznici: (https://limesurvey.srce.hr/997375?lang=hr), unutar koje prilažu obaveznu dokumentaciju kako slijedi:

 1. Suglasnost osnivača škole za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu
 2. Suglasnost školskog odbora za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu
 3. Izjavu ravnatelja o radu škole u skladu s točkom 4.1.
 4. Motivacijsko pismo za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu (1,5 do 4 kartice teksta kojim škola iskazuje interes za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu, spremnost na promjene, opis prednosti škole, opis dosadašnjeg iskustva u provođenju odgojno-obrazovnih programa i aktivnosti, opis postojećih poteškoća u organizaciji rada škole te strategiju razvoja škole).

Obaveznu dokumentaciju u točkama od 1. do 4. potrebno je priložiti prijavnom obrascu u jednom dokumentu (skenirano zajedno u jedan dokument u PDF-u, maksimalne veličine 1 GB).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 28. travnja 2023. godine do 23.59 sati.

Pitanja vezana uz Eksperimentalni programa i Javni poziv mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte: cds@mzo.hr.

Osobni podaci prikupljeni tijekom procesa prijave, kao i tijekom Eksperimentalnog programa, bit će u potpunosti povjerljivi te će se s njima postupati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/08).

6. ODABIR ŠKOLA

Sukladno prijedlogu Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni poziv koje se formira u okviru Povjerenstva za strateško planiranje i provedbu reformi planiranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u dijelu vezanom uz odgoj i obrazovanje, ministar nadležan za znanost i obrazovanje donijet će Odluku o odabranim školama koje su iskazale interes za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu.

Odabir škola temelji se na:

 • administrativnoj provjeri ispunjavanja postavljenih uvjeta
 • stručnom vrednovanju i prijedlogu Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni poziv.

Administrativna provjera zaprimljenih prijava provodit će se prema kriterijima utvrđenima točkom 3. Javnog poziva.

Stručno vrednovanje i prijedlog za odabir škola temeljit će se na odabiru uzorka osnovnih škola koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu kojim se zadovoljavaju kriteriji:

 • uravnotežene geografske raspodjele škola
 • zastupljenosti škola iz urbanih i ruralnih područja, manjih i većih sredina u kojima škola radi
 • općih socioekonomskih i razvojnih pokazatelja sredina u kojima škola djeluje
 • zastupljenosti škola različite veličine s obzirom na strukturu, broj i trend broja učenika u sustavu osnovnih škola te strukturnih obilježja rada škola vezanih uz broj razrednih odjela, matičnih/područnih škola
 • obilježja postojeće i planirane organizacije rada škola, učitelja i stručnih suradnika
 • općih i socioekonomskih obilježja učenika škole
 • mogućnosti organizacije očekivanog stručnog praćenja i vanjskog vrednovanja, u vidu postojanju ekvivalentnih parova odabranih škola
 • iskazanih razloga i motivacije škola za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu.

Odluka o odabiru osnovnih škola uključenih u provođenje Eksperimentalnog programa bit će dostavljena odabranim školama na službenu adresu elektroničke pošte i objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

Odabrane škole bit će pozvane na informativan sastanak o sljedećim koracima, uključujući i detaljnu razradu proračuna budućih radova, opreme, investicija i aktivnosti u sklopu implementacije Eksperimentalnog programa. Ministarstvo će odabrane škole informirati o načinu i rokovima provedbe ulaganja i organizacijskih prilagodbi, što će uključivati provođenje javne nabave za uslugu izvođenja infrastrukturnih radova i opremanja škola, kao i uslugu stručnoga nadzora nad radovima i opremanjem škola.

Administrativne i tehničke informacije vezane uz Javni poziv:
Napomena: Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na poveznici: i to ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca i pripadajućih priloga. Obaveznu dokumentaciju u točkama od 1. do 4. potrebno je priložiti prijavnom obrascu u jednom dokumentu (skenirano zajedno u jedan dokument u PDF-u, maksimalne veličine 1 GB).

VAŽNO! Prijavitelji su dužni planirati dovoljno vremena za ispunjavanje i provjeru Prijavnog obrasca. Iako je sustav dostupan 0-24 sata svim danima, korisnička podrška bit će dostupna u uredovno radno vrijeme radnim danima na adresi cds@mzo.hr. Prijavitelji su, u skladu s prethodno navedenim, dužni planirati dovoljno vremena za rješavanje eventualnih nejasnoća, mogućih problema ili nerazumijevanja u radu sustava pri ispunjavanju i podnošenju Prijavnog obrasca te Ministarstvo ni po kojoj osnovi ne odgovara u odnosu na svako postupanje ili propuštanje postupanja prijavitelja koje bi zbog opisanih okolnosti dovelo do potencijalne nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca ili nemogućnosti pravodobnog podnošenja Prijavnog obrasca, ili nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca u punom opsegu, odnosno za bilo koju štetu ili izgubljenu korist koja bi prijavitelju potencijalno nastala po toj osnovi.

Napomena:
S danom objave Javnog poziva, u proceduru javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upućuje se Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u trajanju od 15 dana.

Prijedlozi i komentari zaprimljeni putem javnog savjetovanja bit će razmotreni, a Eksperimentalni program po potrebi dorađen.

Škole koje u međuvremenu podnesu prijave na Javni poziv imat će mogućnost ažurirati ili izmijeniti status svoje prijave.