Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. šk. god.

Rok: 1. srpnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 602-01/22-01/00226
URBROJ: 533-06-22-0001

Zagreb,  19. svibnja 2022.


Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14., 70/17.. i 98/19), članka 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te članka 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 102/18., 59/19. i 22/20.), a na temelju Odluke o načinu financiranja projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine (KLASA: 007-02/22-03/00002, URBROJ: 533-06-22-0001 od 1. ožujka 2022.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu (Narodne novine, broj 23/22.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV
za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika
u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s
učenicima s teškoćama u razvoju
za 2022./2023. školsku godinu


1. PREDMET JAVNOGA POZIVA, VRSTA I TRAJANJE FINANCIJSKE POTPORE

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Udruge se mogu prijaviti zbog osiguravanja neposrednog rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Trajanje predloženih projekata ograničeno je na razdoblje od 1. rujna 2022. do 1. srpnja 2023. godine.

2. OPĆI UVJETI JAVNOGA POZIVA

Svaka udruga čija je djelatnost za opće dobro ima pravo prijaviti se u Republici Hrvatskoj na ovaj Javni poziv i može prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Udruga može imati prijavljeno partnerstvo s jednom ili više udruga (sunositelja projekta) koje zajedno prijavom jednog projekta osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Udruga mora imati planirane i druge izvore financiranja kojima, barem djelomično, osigurava održivost projekta.

Udruga koja prijavljuje projekt odgovorna je za njegovu provedbu i izvještavanje bez obzira na to s koliko partnera će ga provoditi.

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:
 
 • čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj;
 • koja je registrirana prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
 • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije (2) godine, zaključno s danom objave natječaja;
 • koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju uključivanja pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju;
 • koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje;
 • koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
 • koja je projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i iz sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.


3. UDRUGE KOJE NISU OBUHVAĆENE OVIM POZIVOM

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti sljedeće udruge:
 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • udruge koje su u stečaju ili su pod sudskom upravom;
 • udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka;
 • udruge čija primarna djelatnost nije iz područja skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju;
 • udruge nad kojima je u tijeku istražni postupak ili se provodi ovrha;
 • udruga koja projektima u prethodnom razdoblju nije ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i iz sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.


4. PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA

Prioritet ovoga Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su:
 
 • imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u školskoj godini 2021./2022., a nije im osiguran pomoćnik u nastavi natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2022./2023. i
 • školuju se u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo,
na način da udruga provedbom projekta tijekom jedne nastavne godine osigurava isplate plaće/naknade s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

Razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2022. do 1. srpnja 2023. godine.

Teritorij provedbe projekta obuhvaća područje Republike Hrvatske. Lokacije izvan Republike Hrvatske nisu prihvatljive za provedbu projekta.


5. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PRIJAVU PROJEKATA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju ovoga Javnog poziva dodijelit će sredstva udrugama u svrhu isplate/naknade plaće s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama koja će se obračunavati na temelju satnice iz Prijedloga tjednog zaduženja pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika - Obrazac 2. (Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, Narodne novine, br. 22/20.), a prema modelu → broj sati nastave tjedno x 25,00 kn (neto).

Ostali prihvatljivi troškovi:

1. putni troškovi koji se mogu refundirati prema modelu:
a) troškova javnoga prijevoza – model na način kako su to riješili osnivači u maksimalnome iznosu do 400,00 kn;
b) ili u gradovima/mjestima u kojima nema javnoga prijevoza – u maksimalnome iznosu do mjesečne cijene karte za vlak ili autobus;
2. dnevnica, božićnica, regres i sva ostala prava sukladno Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama;
3. trošak naknade plaće voditelja projekta u iznosu do 3% ukupnoga iznosa projekta;
4. operativne troškove projekta u iznosu do 2% ukupnoga iznosa projekta.


6. VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Za provedbu svih planiranih aktivnosti i troškova definiranih Javnim pozivom Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 26.020.000,00 kn.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, na temelju Javnoga poziva, dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekta do 26.020.000,00 kn udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu u Republici Hrvatskoj, ovisno o priljevu sredstava od igara na sreću.

Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanome ugovoru.

Udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada od minimalno jednog pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi do maksimalno deset pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi.

Ukupna planirana vrijednost Javnoga poziva može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, odnosno uplaćenih sredstava sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu (Narodne novine, broj 23/22.).


7. NAČIN PRIJAVE

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatome (jedan izvornik) i elektroničkome obliku (na CD-u ili USB-u).

Prijava u papirnatome obliku sadrži obvezne sljedeće obrasce (vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije):
 
 1. Opisni obrazac prijave (obvezan unos podataka, odnosno popis učenika/korisnika) kome će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika - (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca;
 2. Obrazac prijave učenika/korisnika kojem će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika s navedenim podacima: (1) ime i prezime učenika, (2) spol, (3) škola, (4) razredni odjel/odgojno-obrazovna skupina, (5) školska godina u kojoj je osiguran pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik preko projekta udruge – (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca - odgovorna osoba udruge, osnivača i škole;
 3. Obrazac proračuna (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca;
 4. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika za učenika/e osnivača - (Word format), ovjeren i potpisan ispis odluke - odgovorna osoba osnivača škole;
 5. Pomoćnici – 2022. (baza) – Udruge (Excel format), ovjeren i potpisan ispis baze podataka - odgovorna osoba udruge prijavitelja projekta.

Prijava u elektroničkome obliku (na CD-u ili USB-u) mora sadržavati svu propisanu obveznu i neobveznu (ako je udruga posjeduje) natječajnu dokumentaciju.

Izvornik prijave šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenome uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnoga poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom:

 
„Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika
u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad
s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu”.


Prijave se šalju na sljedeću adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.


Udruga u obrascu prijave projekta mora odgovoriti na sva pitanja i obvezno navesti RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija.

Sva obvezna dokumentacija mora biti ovjerena i potpisana.

Obvezna dokumentacija za prijavu projekta uključuje:
 1. OPISNI OBRAZAC PRIJAVE (obvezan unos podataka, odnosno popis učenika/korisnika) kome će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika - (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca;
 2. OBRAZAC PRIJAVE UČENIKA/KORISNIKA kojem će se prema ovome Javnom pozivu pružati potpora pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika s navedenim podacima: (1) ime i prezime učenika, (2) spol, (3) škola, (4) razredni odjel/odgojno-obrazovna skupina, (5) školska godina u kojoj je osiguran pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik preko projekta udruge – (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca - odgovorna osoba udruge, osnivača i škole;
 3. IZJAVU O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika - (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca - odgovorna osoba udruge, ravanatelj škole i osnivač škole;
 4. OBRAZAC PRORAČUNA (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca;
 5. OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU (udruge/a, osnivača i škole/škola), (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca;
 6. ODLUKU O PRIZNAVANJU PRAVA na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika za učenika/e osnivača - (Word format), ovjeren i potpisan ispis odluke - odgovorna osoba osnivača škole;
 7. POMOĆNICI – 2022. (BAZA) – UDRUGE (Excel format), ovjeren i potpisan ispis baze podataka – odgovorna osoba udruge prijavitelja projekta;
 8. OBRAZAC IZJAVE ODGOVORNE OSOBE UDRUGE O OBVEZI SKLAPANJA UGOVORA s osobom koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika: 1) da ima stečenu četverogodišnju stručnu spremu; 2) da nije pokrenut kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen/a za neko od kaznenih djela; 3) da nije roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učeniku kojem se pruža potpora;
 9. POPIS ZAPOSLENIH U UDRUZI (ako ih ima), odnosno potvrda odgovorne osobe da nema zaposlenih u udruzi;
 10. POTVRDU POREZNE UPRAVE O STANJU DUGA (za prijavitelja) na osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava (ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja Javnoga poziva);
 11. KONTROLNU LISTU s popisom dostavljene dokumentacije (od 1. do 10.) te s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge.Neobvezna dokumentacija:

Zapisi, publikacije, novinski članci te drugi materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta.


Obvezna dokumentacija nakon završetka projekta:
 1. Obrazac opisnog izvješća (Word format), ovjeren i potpisan ispis obrasca;
 2. Obrazac financijskog izvješća (Excel format), ovjeren i potpisan ispis obrasca.


8. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv traje od 27. svibnja 2022. do 1. srpnja 2022. godine.

Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 1. srpnja 2022. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnome žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja dana koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv (1. srpnja 2022. godine do 23.59 sati).

U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnog vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.


9. ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PRIJAVA

S obzirom na specifičnost postupka uključivanja pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju, donošenje i objava odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu u Republici Hrvatskoj iz dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu provodit će se sukcesivno, tj. nakon zaprimanja prijava.

Odluke će biti objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a svaka udruga koja je prijavila projekt bit će pisanim putem obaviještena o financiranju, odnosno o nefinanciranju prijavljenoga projekta.


10. UGOVARANJE

Ugovore s Ministarstvom znanosti i obrazovanja udruge su obvezne potpisati u roku od 30 dana od dana objave navedene odluke.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs