Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstvu znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 109/22 od 21. rujna 2022. godine

Rok: 29. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/20-01/00171
URBROJ: 533-02-22-0020
Zagreb, 13. rujna 2022.
 
Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članaka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), ministar znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije
u sastavu Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 
UPRAVA ZA VISOKO OBRZOVANJE
1. radno mjesto  – ravnatelj/ica Uprave za visoko obrazovanje
 • 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine
 
Uvjeti za imenovanje na radno mjesto:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij; iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine.
 
Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Državni službenici primaju se u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
 
Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja navedenoga ispita u zakonom propisanom roku. Državni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit.
 
U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) te naziv i broj radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana. 
 
Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
 
 • životopis,
 • motivacijsko pismo s prijedlogom programa rada na poslovima ravnatelja Uprave za imenovanje koje se kandidat/kinja prijavljuje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje ako se radi o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • presliku isprave o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine ili o položenom državnom stručnom ispitu za visoku i višu stručnu spremu ili o položenom pravosudnom ispitu (kandidat/kinja koji/a je položio/la ispit) odnosno isprave o oslobađanju obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta za visoku i višu stručnu spremu (kandidat/kinja koji/a je oslobođen/a obveze polaganja ispita),
 • dokaz o znanju engleskog ili njemačkog jezika i to: presliku indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen engleski ili njemački jezik ili presliku potvrde škole stranih jezika,
 • podatke o istaknutim rezultatima u području od značaja za rad Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja koji/a će biti predložen/a za imenovanje, predočit će izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije predlaganja Vladi Republike Hrvatske za imenovanje, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od imenovanja. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Nakon izbora kandidata/kinje, a prije predlaganja Vladi Republike Hrvatske za imenovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.
 
Ravnatelja/icu koji/a upravlja radom upravne organizacije u sastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine. Javni natječaj za imenovanje provodi komisija koju imenuje ministar znanosti i obrazovanja. Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te kandidate/kinje s te liste upućuje na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu. Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar znanosti i obrazovanja ili osoba koju on za to ovlasti. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) ministar znanosti i obrazovanja će predložiti Vladi Republike Hrvatske kandidata/kinju za imenovanje. Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera sukladno posebnim propisima.
 
Na temelju prijedloga ministra znanosti i obrazovanja i rezultata sigurnosne provjere, Vlada Republike Hrvatske imenuje ravnatelja/icu koji/a upravlja radom upravne organizacije u sastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji je predmet ovog javnog natječaja bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o imenovanju izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
U slučaju ako niti jedan kandidat/kinja ne postigne zadovoljavajuće rezultate na provedenom intervjuu te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ministar znanosti i obrazovanja će donijeti odluku kojom obustavlja provedbu postupka javnog natječaja. Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja objavljuje se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs