Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministrici znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme objavljen u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019.

Rok: 27. prosinca 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00424
URBROJ: 533-02-19-0007
Zagreb, 11. prosinca 2019.

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), ministrica znanosti i obrazovanja raspisuje

OGLAS
za imenovanje osobe za obavljanje poslova
podrške ministrici znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme,
a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministrice znanosti i obrazovanja

Radno mjesto – posebni savjetnik u kabinetu ministrice

  • 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Poslove podrške ministrici u provedbi utvrđene politike Vlade mogu na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanje mandata ministrice, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje ministrica odlukom.

Poslovi podrške ministrici odnose se na savjetovanje, pripremne radnje u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje pomoći za obavljanje navedenih poslova.

Osoba na radnom mjestu iz ovog oglasa nije državni/a službenik/ca, ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva znanosti i obrazovanja te se na nju ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika.

Osoba na radnom mjestu iz ovog oglasa ima:

  1. pravo na plaću koja čini umnožak koeficijenta 2,619 i osnovice koja se primjenjuje na obračun plaće državnih službenika (5.809,79 kuna),
  2. pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojega je prije imenovanja za obavljanje poslova podrške ministrici bio/la zaposlen/a na neodređeno vrijeme te
  3. ostala prava iz radnog odnosa sukladno općim propisima o radu.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Obrazac za prijavu nalazi se na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  • životopis,
  • motivacijsko pismo,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  • presliku diplome,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora osoba predložena za izbor predočit će izvornik.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Osoba predložena za imenovanje pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o imenovanju, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od imenovanja. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministrica znanosti i obrazovanja. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate/kinje s te liste upućuje na razgovor (intervju) na kojem će se utvrđivati razlozi. motivacija i kompetencije kandidata/kinja prijavljenih na oglas. O izboru kandidata/kinja odlučuje ministrica znanosti i obrazovanja.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom odluke o imenovanju.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak