Objava rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga

Rok: 18. siječnja 2019.

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/18-01/00032, Urbroj: 533-04-18-0001) od 15. listopada 2018. godine te na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je 458 prigovora na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija prihvatilo je 49 prigovora.

1. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

2. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

3. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

4. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK


Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti:

1. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH s ostvarenih 800 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 1.635,44 kn.

2. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Uvjete za dodjelu državne stipendije nakon prigovora u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH s ostvarenih 1.800 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 417,96 kn.

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2018./2019. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 18. siječnja 2019. godine u 12 sati u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Studenti kojima nije prihvaćen prigovor bit će obaviješteni elektroničkom poštom o razlogu neprihvaćanja u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata.

Za unos IBAN-a i prihvaćanje uvjeta stipendiranja u Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, svojim AAI korisničkim računima, koristeći opciju Prijava.