Dijalog EU-a s mladima - uključi se i reci nam što misliš!

  • Slika
  • Slika

Što je Dijalog Europske unije s mladima?

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima, nasljednik dosadašnjeg procesa strukturiranog dijaloga.

Putem procesa Dijaloga EU-a s mladima, institucije Europske unije i tijela javne vlasti savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe.

Proces se događa u ciklusima od 18 mjeseci.

Trenutačno je u tijeku 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima koji se provodi na temu Stvaranje mogućnosti za mlade, a u fokusu su tri podteme:

  1. Kvalitetni poslovi za sve
  2. Kvalitetan rad s mladima za sve
  3. Mogućnosti za mlade iz ruralnih područja.

Dijalog EU-a s mladima omogućuje mladima da izravno utječu na oblikovanje najznačajnijih europskih politika za mlade te pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama. To je metoda uključivanja mladih u procese donošenja odluka i dijalog s onima koji odluke donose. Riječ je o metodi koja je osmišljena prije 10-ak godina na razini Europske unije s ciljem uključivanja najšireg kruga mladih u procese odlučivanja na europskoj razini. Danas se Dijalog EU-a s mladima primjenjuje i na nacionalnoj, regionalnoj te lokalnoj razini, a predstavlja koristan alat kako bi se prikupila mišljenja mladih o tome što im je važno u njihovoj obrazovnoj i lokalnoj zajednici.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je „Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima“. Rezultati konzultacijskog procesa Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Na taj način zajednički kreiramo politike za mlade na europskoj razini i na nacionalnim razinama u državama članicama.

U Republici Hrvatskoj na nacionalnoj razini osnovana je Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga EU-a s mladima čija je zadaća, uz ostalo, promovirati Dijalog EU-a s mladima.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskome procesu, izrađen je konzultacijski upitnik u kojemu mladi mogu izravno iznijeti svoja stajališta te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Upitnik je anoniman i dostupan na poveznici: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/

Pozivamo sve mlade u dobi od 15 do 30 godina starosti da se popunjavanjem upitnika uključe u konzultacijski proces Dijaloga EU-a s mladima.

Rok za popunjavanje konzultacijskog upitnika je 30. rujna 2019. godine.Pisane vijesti | Formulari i obrasci | Visoko obrazovanje