Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je 6. prosinca 2017. godine Program dodjele državnih potpora za projekte jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (dalje: Program) na temelju kojeg će poduzetnici koji će kao partneri sudjelovati na projektima ugovorenima u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ (dalje: Poziv) moći ostvariti pravo na potporu za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe o općem skupnom izuzeću) i potporu za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe o općem skupnom izuzeću).

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će detaljno razrađeni u Pozivu.

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi