Odluka o sufinanciranju programa za pružanje dodatne potpore učenicima osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine u školskoj godini 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/23-01/00497
URBROJ: 533-07-23-0001
Zagreb, 24. kolovoza 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/2019), Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine (KLASA: 022-03/22-04/77, URBROJ: 50301-21/21-22-2 od 7. ožujka 2022. godine) te Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu (NN, br. 145/22 i 63/23) ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o sufinanciranju programa za pružanje dodatne potpore učenicima
osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine 
u školskoj godini 2023./2024.
 
I.
 
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja programa za potporu učenicima osnovnih i srednjih škola raseljenima iz Ukrajine. Cilj sufinanciranja programa jest osiguravanje dodatne potpore te osiguravanje socijalne integracije učenika raseljenih iz Ukrajine.
 
 II.

Ovom Odlukom sufinancirat će se:
 
  • izvanučionička nastava (u iznosu do maksimalno 65,00 EUR dnevno po učeniku)
  • roditeljski udio u cijeni produženog boravka za učenike osnovnih škola
  • roditeljski udio u ekonomskoj cijeni smještaja i prehrane u učeničkom domu za učenike srednjih škola
  • nastavni te didaktički materijal i oprema 
  • nastavni materijali za učitelje i nastavnike koji rade u pripremnoj nastavi hrvatskoga jezika
  • ostali programi za provedbu aktivnosti za integraciju učenika
 
III.
 
Škola podnosi zahtjev pisanim putem na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
 
IV.
 
O podnesenim zahtjevima za sufinanciranje programa potpore ministar znanosti i obrazovanja donosi odluku. Sredstva za provedbu odobrenih programa potpore iz točke III. ove odluke doznačit će se na račun škole.
 
V.
 
Sredstva za sufinanciranje programa iz točke II. ove Odluke u iznosu od 99.542,00 EUR (devedesetdevettisućapetstočetrdesetdvaeura) planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, br. 145/22, i 63/23) Razdjel: 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava: 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program: 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost: A579072 - Potpora učenicima raseljenima iz Ukrajine, Konto: 3661 –  Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
 
VI.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.    
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine