Prikupljanje podataka o školovanju pripadnika romske nacionalne manjine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/19-01/00260
URBROJ: 533-09-19-0001
Zagreb, 31. listopada 2019.


UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJI
SLUŽBE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- svima -
  
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE GRADA ZAGREBA
Ilica 25, 10 000 Zagreb

 

Predmet: Podaci o predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2018./2019. i početak 2019./2020. školske godine - dostava, moli se

Poštovani/e,

s obzirom na potrebu dostavljanja redovitih izvješća Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH kao koordinatoru za izradu ujedinjenog izvješća za Vladu RH, a koje se odnosi na provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, molimo da nam dostavite podatke o broju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2018./2019. i početak 2019./2020. školske godine u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Slijedom navedenog, u privitku dostavljamo tablice koje po svom sadržaju i strukturi odgovaraju tablicama u kojima ste nam već dostavljali podatke, uz napomenu da molimo urede državne uprave u županijama da s osobitom pozornošću daju podatke o broju pripadnika romske nacionalne manjine, a posebno se to odnosi na podatke o broju učenika pripadnika romske nacionalne manjine, školskih obveznika na početku 2019./2020. školske godine u odnosu na broj učenika romske nacionalne manjine koji su upisali 1. razred. Napominjemo kako je ova baza podataka neovisna o e-matici i ne vodi statistiku po imenu i osobnome identifikacijskom broju, već u skladu s međunarodnim preporukama i politikama nastoji identificirati pripadnike romske zajednice kako bi se što većem broju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine osigurala potrebna potpora u obrazovanju te planirale daljnje aktivnosti i mjere za unaprjeđivanje odgoja i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine.

Sukladno tome, primijetili smo da se određeni broj djece vodi po pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini u programu predškole, a izostaje njihova brojnost u osnovnoj školi ili određene škole traže potporu za rad s romskim učenicima, a nisu iskazale da imaju učenike Rome.

S obzirom na to da je u sljedećem razdoblju prioritet hrvatske odgojno-obrazovne politike u skladu sa strateškim okvirom EU-a, a to je završavanje osnovnog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, molimo da se također s pozornošću prikažu podaci o napuštanju školovanja neovisno u kojoj dobi, odnosno je li riječ o prestanku obveze s 15 godina života ili zbog drugih razloga. To se također odnosi i na ponavljače.

Iznimno važnim smatramo podatke o učenicima koji imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja te podatke o poduci učenja hrvatskoga jezika za učenike pripadnike romske nacionalne manjine sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osobito u sredinama u kojima romski učenici ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik. 

Kako biste mogli jednoobrazno i jednostavno unijeli podatke, tablice dostavljamo elektronički na adresu vašeg ureda, a mogu se također preuzeti s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pri unošenju podataka potrebno je unijeti točnu šifru škole.

Kao i prijašnjih godina, tablice su strukturirane tako da trebaju sadržavati sljedeće podatke:

1. Predškolski odgoj:

 • broj djece Roma po spolu i po predškolskim ustanovama u programima predškolskog odgoja na kraju 2018./2019. i na početku 2019./2020. pedagoške godine,
 • broj djece Roma po spolu i po ustanovama u programima predškole, tj. programima pripreme za upis u osnovnu školu koji su održani u 2018./2019. i koji se održavaju na početku pedagoške godine 2019./2020. u integriranim i posebnim skupinama,
 • ukupan broj sati trajanja programa predškole, trajanje programa predškole u mjesecima, odnosno datum početka i završetka provedbe programa predškole.

2.  Osnovno obrazovanje:

 • broj učenika Roma, školskih obveznika na početku 2019./2020. školske godine,
 • broj učenika Roma po spolu, po razredima i osnovnim školama na kraju 2018./2019. i početku 2019./2020. šk. godine,
 • broj učenika Roma po spolu, u produženom boravku, po razredu i osnovnim školama na kraju 2018./2019. i na početku 2019./2020. šk. godine,
 • broj učenika Roma po spolu, po razredu i osnovnim školama koji su pali razred na kraju 2018./2019. i učenici koji su ponavljači na početku 2019./2020. šk. godine,
 • broj učenika Roma po spolu, razredima i osnovnim školama koji su prekinuli osnovno obrazovanje, odnosno napustili školovanje tijekom 2018./2019. šk. godine,
 • broj učenika Roma i ostalih učenika po razrednim odjelima 1. - 8. razreda te broj razrednih odjela u kojima su:

  a) uključeni učenici Romi (mješoviti odjeli)
  b) u kojima su samo učenici Romi (romski odjeli)
  c) u kojima nisu učenici Romi,

 • broj učenika Roma kojima je osigurana posebna pomoć u učenju hrvatskoga jezika na kraju 2018./2019. i na početku 2019./2020. šk. godine,
 • broj učenika Roma koji se školuju sukladno rješenjima o primjerenom obliku školovanja na kraju 2018./2019. i na početku 2019./2020. šk. godine.

3.  Srednjoškolsko obrazovanje:

 • broj učenika Roma po spolu, po razredu, srednjim školama i po programima s obzirom na vrstu i trajanje programa, na kraju 2018./2019. i na početku 2019./2020. šk. godine,
 • broj učenika Roma po spolu, po razredu i srednjim školama koji su pali razred na kraju 2018./2019. i učenici ponavljači na početku 2019./2020. šk. godine te koji su prekinuli srednjoškolsko obrazovanje, odnosno napustili školovanje tijekom 2018./2019. šk. godine.

Urede molimo da objedinjene podatke škola i dječjih vrtića s točno popunjenim tablicama isključivo u elektroničkome obliku dostave u roku od 15 dana Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Samostalnom sektoru za nacionalne manjine na e-mail adresu: manjine-romi@mzo.hr.

Zahvaljujemo na suradnji!

S poštovanjem,

POMOĆNIK MINISTRICE
Momir Karin, prof.Pisane vijesti | Formulari i obrasci | Nacionalne manjine