Provedeno znanstveno i tehnologijsko predviđanje u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje

U sklopu projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ (referentni broj Ugovora: KK.01.1.1.03.0001), provedene su aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog predviđanja javnog sektora znanosti i tehnologije u tematskom prioritetnom području (TPP) Energija i održivi okoliš Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3).

Otvorenim postupkom javne nabave u sklopu projekta za provedbu aktivnosti mapiranja i predviđanja angažirana je zajednica ponuditelja u sastavu Instituta za razvoj i međunarodne odnose i Ekonomskoga instituta u Zagrebu. Aktivnosti predviđanja provodili su stručnjaci s Instituta za razvoj i međunarodne odnose, dr. sc. Jakša Puljiz, dr. sc. Ana-Maria Boromisa i dr. sc. Sanja Tišma, uz sudjelovanje Radne skupine za mapiranje i predviđanje, koju je imenovalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Aktivnosti predviđanja provedene su vezano uz provedene aktivnosti mapiranja kojima su prikupljeni podaci o sustavu znanosti i tehnologije te su analizom utvrđene veze između podataka javnih znanstvenih organizacija. Provedba ovih aktivnosti omogućila je stjecanje detaljnijeg uvida u stanje kvalitete znanstveno-istraživačkih aktivnosti u sklopu tematskoga prioritetnog područja (TPP) Energija i održivi okoliš. U fazi mapiranja analiza podataka o rezultatima sudjelovanja institucija u pojedinim znanstveno-istraživačkim programima te podataka iz anketnog istraživanja istaknula je najvažnije rezultate koje su istraživači aktivni u ovom TPP-u ostvarili u razdoblju od 2011. do 2021. godine. Također, izrađena je SWOT analiza kojom su utvrđene ključne snage, slabosti, prilike i prijetnje za jačanje istraživačkih kapaciteta u sklopu TPP-a (više o mapiranju na poveznici). 

Vezano uz provedene aktivnosti mapiranja, započela je provedba pilot-vježbe znanstvenog i tehnologijskog predviđanja s ciljem identifikacije područja u predmetnome tematskome prioritetnom području s najviše potencijala za rast na temelju trenutačnih i budućih komparativnih prednosti, te preduvjeta za daljnji razvoj sustava istraživanja, razvoja i inovacija u predmetnom području u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju. U ovoj fazi, fazi predviđanja, spomenuti nalazi mapiranja dodatno su prošireni provedbom radionica s članovima Radne skupine te provedbom dodatnih anketa i intervjua održanih s manjim brojem odabranih istraživača te predstavnika poslovnog sektora. Postavke za razradu scenarija razrađene su na temelju provedene SWOT, TOWS, PESTLE te DELFI analize. 

Sukladno utvrđenoj metodologiji rada razrađena su dva temeljna scenarija razvoja TPP-a za srednjoročno razdoblje do 2026. godine i dugoročno razdoblje do 2035. godine: osnovni scenarij i scenarij ubrzanog razvoja. Osnovni scenarij predstavlja put razvoja TPP-a koji je ponajprije determiniran korištenjem značajnih financijskih sredstava iz EU izvora, ali u kojem izostaju istinska poboljšanja radnog okruženja istraživača, a posebno u dijelu koji se odnosi na suradnju s gospodarstvom. S druge strane, scenarij ubrzanog razvoja podrazumijeva niz većih i manjih promjena u znanstveno-istraživačkom sustavu koji dovode do dubinskog osnaživanja istraživačkih kapaciteta, znatno veće međunarodne prepoznatljivosti domaćih istraživačkih institucija te vidljivijeg utjecaja na inovativnost hrvatskoga gospodarstva.

Oba scenarija uključila su razradu ključnih promjena za sljedeća četiri područja: financiranje znanosti i istraživanja; razvoj ljudskih resursa; kvaliteta istraživačke infrastrukture; suradnja s gospodarstvom. Također su predloženi ključni pokazatelji za praćenje budućeg razvoja TPP-a, s naglaskom na pokazatelje znanstvene izvrsnosti i utjecaja na razvoj gospodarstva.

Na temelju svih dobivenih nalaza izrađene su smjernice za poboljšanje postojećih i budućih strateških dokumenata u području znanosti i istraživanja. Cilj cjelokupnog procesa pilot-vježbe znanstvenog mapiranja i predviđanja bio je omogućiti kontinuirano i sustavno planiranje srednjoročnih i dugoročnih prioriteta u znanosti i tehnologiji uz strukturirani proces konzultacija predstavnika znanstvene i poslovne zajednice. Rezultati su podloga za buduće usklađivanje ulaganja u znanost i tehnologiju u RH s ključnim strateškim dokumentima EU-a kao što je Europski zeleni plan te za izradu budućih nacionalnih strateških dokumenata u području znanosti i tehnologije. 

Izrada metodologije mapiranja i predviđanja te njihova primjena (pilot-vježbom) predstavlja svojevrsni pilot- projekt u Republici Hrvatskoj. Ove aktivnosti omogućit će ne samo ostvarenje pokazatelja neposrednih rezultata ovog projekta, već i realizaciju daljnjih vježbi znanstvenog i tehnologijskog predviđanja na nacionalnoj razini. 

Detaljan opis provedenih aktivnosti predviđanja i njihovih rezultata nalazi se u izlaznim dokumentima: Studija o razvoju prioritetnog područja Energija i održivi okoliš i Smjernice za poboljšanje strateških dokumenata u području znanosti i istraživanja na temelju rezultata dobivenih provedbom pilot-vježbe mapiranja i predviđanja u tematskome prioritetnom području Energija i održivi okoliš.

Studija je dostupna na sljedećim poveznicama:

Studija o razvoju prioritetnog područja Energija i održivi okoliš 
Study on the Development of the Energy and Sustainable Environment Priority Area

Smjernice su dostupne na sljedećim poveznicama:

Smjernice za poboljšanje strateških dokumenata u području znanosti i istraživanja temeljem rezultata dobivenih provedbom pilot-vježbe mapiranja i predviđanja u tematskom prioritetnom području „Energija i održivi okoliš“
Guidelines for Improving Strategic Documents in the Field of Science and Research Based on the Results of the Implementation of the Mapping and Foresight Pilot Exercise in the Energy and Sustainable Environment Thematic Priority Area

Pisane vijesti | Projekti | Znanost i tehnologija