Strateški projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje


 
Znanstveno i tehnologijsko predviđanje strateški je projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja koji obuhvaća niz aspekta s krajnjim ciljem unaprjeđenja okvira nacionalnog sustava istraživanja, razvoja i inovacija.

Nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Partner: Sveučilišni računski centar Srce
Oznaka: KK.01.1.1.03.0001
Vrijednost projekta: 16.573.042,00 HRK
EU sufinanciranje (Europski fond za regionalni razvoj): 15.494.132,14 HRK  
Razdoblje provedbe: od 1. prosinca 2017. do 1. kolovoza 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srcem) strateški projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje. Opći cilj projekta je stvaranje koherentnog i cjelovitog sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija u hrvatskome znanstvenom prostoru. Navedeno će se postići implementacijom triju glavnih projektnih elemenata:

 1. uspostavom zakonskog okvira,
 2. kreiranjem informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti,
 3. provedbom aktivnosti znanstvenog i tehnologijskog mapiranja i predviđanja.

Projekt će olakšati suradnju predstavnika resornog ministarstva, znanstvene zajednice, gospodarstva i civilnog društva u svrhu izgradnje cjelovitoga sustava istraživanja, razvoja i inovacija te su korisnici rezultata projekta:

 • javne znanstvene organizacije,
 • znanstvena zajednica,
 • tijela državne uprave zadužena za politike istraživanja i inovacije,
 • poslovni sektor (uz suradnju i ostvarivanje sinergija s komplementarnim projektom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja).

Aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta:

 • izradit će se prijedlog sveobuhvatnoga pravnog okvira za prikupljanje i upravljanje podacima o aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija u znanstvenim organizacijama;
 • izgradit će se cjelovit, integriran i interoperabilan Informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja (sustav za podršku i praćenje poslovnih procesa MZO-a i portal za javni pristup podacima o aktivnostima istraživanja, razvoja  i inovacija u javnim znanstvenim organizacijama);
 • provest će se znanstveno i tehnologijsko mapiranje kako bi se identificirale snage i slabosti istraživačkog sustava;
 • provest će se znanstveno i tehnologijsko predviđanje kako bi se, na temelju trenutačnih komparativnih prednosti, identificirala područja znanosti i tehnologije s najviše potencijala za rast te omogućilo strateško planiranje i donošenje odluka;
 • izradit će se preporuke za usmjereni srednjoročni i dugoročni razvoj sustava znanosti i tehnologije s naglaskom na komplementarnost s poslovnim sektorom te izraditi smjernice za reviziju postojećih nacionalnih strateških dokumenata;
 • održat će se edukativne radionice kako bi se znanje stvoreno u sklopu projekta prenijelo dionicima u sustavu znanosti i tehnologije;
 • provest će se promotivne aktivnosti kako bi se projekt predstavio široj javnosti te dobila međunarodna verifikacija rezultata projekta.

Ključni elementi projekta:

1. Izrada prijedloga zakonskog okvira za postupanje s podacima o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti

Cilj izrade prijedloga zakonskog okvira je osigurati kontinuirano prikupljanje podataka znanstvenih organizacija u svrhu kreiranja politika utemeljenih na dokazima, kao i ostvariti otvoreni pristup javno financiranim rezultatima istraživanja. Zakonski okvir omogućit će dugoročnu održivost novoizrađenoga Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS-a), odnosno redovit unos i pohranu podataka o znanstvenicima, znanstvenim organizacijama i znanstvenoj djelatnosti u sustavu. Njime će se propisati nadležnosti za prikupljanje, obradu, pohranu i razmjenu podataka sa svim relevantnim dionicima u sustavu znanosti i tehnologije, odnosno jasno definirati uloge i odgovornosti pojedinih dionika u sustavu znanosti i tehnologije.
 
2. Izrada Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS-a)Sveučilišni računski centar (Srce) je kao partner Ministarstvu na ovom projektu i kao središnja ustanova za razvoj i održavanje informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja zaduženo za izvedbu drugog elementa projekta - izradu Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS-a), koji je:

 • središnje mjesto koje osigurava sveobuhvatne, cjelovite i pouzdane (točne) informacije o svim elementima sustava znanosti u RH;
 • temelj za donošenje odluka vezanih uza znanost i istraživanja u RH na svim razinama;
 • omogućava i promovira otvorenu znanost;
 • djeluje kao spona za povezivanje sustava znanosti s gospodarstvom u RH i globalno;
 • učinkovito podržava poslovne procese i zadovoljava potrebe svih dionika u području znanosti i istraživanja;
 • otvoren i interoperabilan s drugim informacijskim sustavima u RH i EU;
 • integrira postojeće informacije o pojedinim elementima sustava znanosti u RH i nadograđuje ih novima u jedinstvenu i održivu informacijsku cjelinu.

Izgradnjom Informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS-a) hrvatska akademska i istraživačka zajednica dobiva jedinstven, integriran i interoperabilan sustav svih relevantnih informacija o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti.

Dodatne informacije o izradi Informacijskog sustava CroRIS možete pronaći na web stranicama Srca.

3. Znanstveno i tehnologijsko mapiranje i predviđanje

Znanstveno i tehnologijsko mapiranje i predviđanje odnosi se na obradu i analizu prikupljenih podataka s ciljem identificiranja snaga hrvatskog sustava znanosti i tehnologije te definiranje pravaca daljnjeg razvoja politike znanosti i tehnologije. Cilj znanstvenog i tehnologijskog mapiranja je uspostava sveobuhvatne baze istraživačkih kompetencija i kapaciteta javnih znanstvenih organizacija u Hrvatskoj. Znanstveno i tehnologijsko mapiranje omogućit će povećanje vidljivosti rezultata istraživanja koja se provode na tim organizacijama, identifikaciju snaga istraživačkog sektora i izradu smjernica za provođenje vježbe (pilota) znanstvenog i tehnologijskog predviđanja na nacionalnoj razini.

Cilj znanstvenog i tehnologijskog predviđanja je identificirati područja znanosti i tehnologije s najviše potencijala za rast na temelju trenutačnih komparativnih prednosti te preduvjete za njihov nesmetan razvoj u sljedećih 5 - 15 godina. To će omogućiti donošenje i/ili reviziju strateških dokumenata i usmjeravanje ulaganja koje će pridonijeti razvoju proizvoda, usluga i procesa visoke dodane vrijednosti te povećanju kompetitivnosti hrvatske znanosti i gospodarstva. Znanstveno i tehnologijsko predviđanje dat će pregled mogućih područja ulaganja i razvoja te će omogućiti efikasnije usklađivanje prioriteta razvoja i ulaganja u znanost i tehnologiju u Republici Hrvatskoj.

KONTAKT: foresight@mzo.hr
 


Povezane vijesti: