Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Mehanizam za oporavak i otpornost

Pandemija novog koronavirusa koja je 2020. iznenada pogodila svijet izazvala je osim javnozdravstvene ugroze neviđenih razmjera i lančano zatvaranje država te pad gospodarske aktivnosti na svim kontinentima, što je izazvalo najveću gospodarsku krizu još od Drugog svjetskog rata. 
 
Glavni cilj Mehanizma za oporavak i otpornost (Mehanizam) je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. 
 
Navedenim Mehanizmom za provedbu reformi i povezanih ulaganja državama članicama na raspolaganje se stavlja 672,5 milijardi eura koji čine bespovratna sredstava u iznosu od 312,5 milijardi eura i 360 milijardi eura najpovoljnijih zajmova, a kojim Europska unija pozajmljuje sredstva uz povoljnije kamate od onih koje bi mogle dobiti mnoge države članice.
 
Preduvjet za korištenje sredstava iz Mehanizma je izrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) koji, u skladu s ciljevima Mehanizma, obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti najkasnije do 31. kolovoza 2026. Svjesni potreba hrvatskog društva i gospodarstva, uz planirane reformske napore i planiranje investicija, prioritet Vlade je da u potpunosti iskoristi dostupna sredstva kako bi se osigurao brz oporavak hrvatskoga gospodarstva uz omogućavanje investicija na prioritetnim područjima.
 
Struktura Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
 
NPOO je usklađen s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s europskim prioritetima koji su usmjereni na digitalnu i zelenu tranziciju koji se temelje na modernizaciji gospodarstva i društva uz veća ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Ti prioriteti pretočeni su u obvezujući okvir Mehanizma, koji određuje da najmanje 20% sredstava plana treba, uz ulaganja i reforme, biti usmjereno u digitalnu transformaciju, dok najmanje 37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena.
 
U skladu s tim zadanim okvirom, kao i sa specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, NPOO se sastoji od pet komponenti i jedne inicijative:
 
 • Gospodarstvo
 • Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Tržište rada i socijalna zaštita
 • Zdravstvo
 • Inicijativa: Obnova zgrada.
 
Hrvatskoj će u sklopu Mehanizma biti raspoloživa bespovratna sredstva u iznosu od 6,3 milijarde eura ili 47,5 milijardi kuna te zajmovi u iznosu od 3,6 milijardi eura ili 27,1 milijardu kuna, što Hrvatsku stavlja na vrh država članica EU-a prema omjeru raspoloživih sredstava i BDP-a.
 
Obrazovanje, znanost i istraživanje 
 
U svrhu bržega gospodarskog oporavka i veće otpornosti države i društva na nove krize, NPOO ide u smjeru provedbe modernizacije sustava odgoja i obrazovanja radi omogućavanja pristupa kvalitetnom i učinkovitom sustavu odgoja i obrazovanja svoj djeci i odraslima. Kao stup ulaganja u konkurentnost i ljudske resurse za oporavak i otpornost države i društva na krize, reforme i investicije osigurat će kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja koji omogućuje veću zapošljivost, inovativnost i konkurentnost pojedinaca na tržištu rada. Usto, razvojem istraživačke izvrsnosti i jačanjem inovacijskog kapaciteta stvorit će se uvjeti za privlačenje istraživača na razvoj karijera u Hrvatskoj, uz transparentnu i na rezultatima utemeljenu politiku zapošljavanja i rada na sveučilištima i znanstvenim institutima. Uz napredak u znanosti i ulaganja u novu istraživačku infrastrukturu, Hrvatska će se snažnije integrirati u Europski istraživački prostor. Nužno je povećati ulaganja u istraživanje i razvoj, ponajprije iz poslovnog sektora, kako bi se povećala znanstvena produktivnost i učinkovitost te ukupna konkurentnost. Ulaganjima u temeljna istraživanja koja su preduvjet za daljnja primijenjena istraživanja i inovacije, kao i jačanjem ljudskih, institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta znanstvenih instituta i sveučilišta, postići će se potrebni znanstveni kapaciteti za međunarodno utjecajna, društveno značajna i gospodarski ciljana istraživanja, uz smanjivanje neučinkovitih troškova.
 
Treća komponenta „Obrazovanje, znanost i istraživanje“ obuhvaća pet reformi i devet ulaganja u ukupnom iznosu od 7,5 milijardi kuna. Reforme i ulaganja pridonijet će razvoju kvalitetnog sustava odgoja i obrazovanja koji će poticati postignuća učenika i studenata na svim razinama obrazovanja, promicati izvrsnost znanstvenika te pridonijeti inovativnosti, konkurentnosti i održivom razvoju gospodarstva, osobito u razdoblju nakon pandemije.

 
Izvor: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026., srpanj 2021.
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“

Status: Otvoren od 29. svibnja 2023. do 6. kolovoza 2024. u 23.59 sati


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ (Referentni broj: C3.1. R1-I3.1)
 
Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola kako bi se povećao obuhvat gimnazijskim programima
 
Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
 
Status: Otvoren od 29. svibnja 2023. do 6. kolovoza 2024. u 23.59 sati
 
Način podnošenja projektnih prijedloga
 
Projektni prijedlozi podnose se isključivo u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. Podnošenje projektnih prijedloga dopušteno je najranije od 3. lipnja 2024. godine.
 
Prijavitelji
 
 • jedinice regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Grad Zagreb prema Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).
 
Partnerstvo
 
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje obuhvata gimnazijskih programa. 
 
Sažetak:
 
Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj, što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. S ciljem poboljšanja općeg srednjeg obrazovanja te modernizacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, planirane su reformske intervencije koje obuhvaćaju:
 
 • veću stopu sudjelovanja u gimnazijskim programima, što će posljedično pozitivno utjecati na stopu završetka visokog obrazovanja koja je također niska u odnosu na prosjek EU-a
 • optimizaciju, racionalizaciju i prilagodbu strukovnih obrazovnih programa razvojnim potrebama gospodarstva, odnosno smanjivanje suficitarnih strukovnih programa.
 
Ukupna raspoloživa sredstva:
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 75.253.832,00 eura osiguranih u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva.
 
 • Dokumenti:
Dokumentacija Poziva C3.1. R1-I3.1 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola:
 
Obrasci:
 
 
Prilozi:
 

Dokumenti

Četvrta izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01)

Produljenje roka: 31. ožujka 2025. u 23.59 sati


29. svibnja 2024. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je dana 29. svibnja 2024. godine 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01). Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 4. izmjene Poziva prestaje biti važeća.
 
Mijenjaju se sljedeći dokumenti:
 
Novi dokumenti u kojima su napravljene izmjene imaju sufiks 4. izmjena.
 
Unos projektnih prijedloga na 4. izmjenu Poziva bit će omogućen od ponedjeljka, 3. lipnja 2024.
Šesta Odluka o financiranju u sklopu Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

19. travnja 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 15. travnja 2024. šestu Odluku o financiranju u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO C3.1. R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.​
Odluka o financiranju iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.02 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv
7. ožujka 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao tijelo nadležno za komponentu (NT), dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.02 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv te donijelo Odluku o financiranju devedeset i pet (95) projektnih prijedloga u ukupnome iznosu od 50.914.680,00 EUR, od kojih bespovratna sredstva iznose 50.914.679,13 EUR.

Ovaj Poziv provodi se iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. u sklopu komponente Obrazovanje, znanost i istraživanje, reforme C3.1.R1 Reforma obrazovnog sustava te investicije C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Predmet Poziva (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.

Slijedom Odluke o financiranju devedeset i pet projekata, s korisnicima sredstava bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

DOKUMENT:
Odluka o financiranju NPOO.C3.1.R1-I1.02.pdf
Peta Odluka o financiranju u sklopu Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

16. veljače 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 16. veljače 2024. petu Odluku o financiranju u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO C3.1. R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
Četvrta Odluka o financiranju u sklopu Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

8. veljače 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 6. veljače 2024. četvrtu Odluku o financiranju u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO C3.1. R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu

Državne potpore za projekte stažiranja u gospodarstvu
Donesena Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. prosinca 2023. godine Izmjenu Programa dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Izmjena).

Izmjenom je trajanje Programa dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu produljeno do 31. prosinca 2025. godine te je Program u tehničkom pogledu usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/1315 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167/1, 30. lipnja 2023.).
Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta

Državne potpore za projekte dokazivanja inovativnog koncepta
Donesena Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta


31. siječnja 2024.

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. prosinca 2023. godine Izmjenu Programa dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta (u daljnjem tekstu: Izmjena).

Izmjenom je trajanje Programa dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta produljeno do 31. prosinca 2025. godine te je Program u tehničkom pogledu usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/1315 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167/1, 30. lipnja 2023.).
Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Državne potpore za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača
Donesena Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača


31. siječnja 2024.

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. prosinca 2023. godine Drugu izmjenu Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača (u daljnjem tekstu: Druga izmjena).

Drugom izmjenom je trajanje Programa produljeno do 31. prosinca 2025. godine te je Program  dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača u tehničkom pogledu usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/1315 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167/1, 30. lipnja 2023.).
Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Državne potpore za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“


31. siječnja 2024.

Donesena Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ 

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. prosinca 2023. godine Izmjenu Programa dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ (u daljnjem tekstu: Izmjena Programa).

Izmjenom je trajanje Programa dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ produljeno do 31. prosinca 2025. godine te je Program u tehničkom pogledu usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/1315 od 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167/1, 30. lipnja 2023.).
Treća Odluka o financiranju u sklopu Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

29. prosinca 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 20. prosinca 2023. donijelo je treću Odluku o financiranju u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO C3.1. R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
 
Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 28. prosinca 2023. godine 1. izmjenu Programa dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“, kojom je definirano da se Program primjenjuje do 30. lipnja 2024. godine.
3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi poziv“ (ref. br. NPOO.C3.2.R3-I1.05)

Rok: 31. siječnja 2024. u 23.59 sati


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 28. prosinca 2023. godine 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi poziv“ (ref. br. NPOO.C3.2.R3-I1.05). 

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga produžuje se do 31. siječnja 2024. godine u 23.59 sati.

Mijenja se sljedeći dokument u dijelu koji se odnosi na rokove zaprimanja projektnih prijedloga:
Upute za prijavitelje - 3. izmjena.
Treća izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01)

Rok: 31. srpnja 2024. u 23.59 sati


6. prosinca 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 20. studenoga 2023. godine treću izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01). Prethodna verzija dokumentacije s danom objave treće izmjene Poziva prestaje biti važeća.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac 4. Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama.

Novi dokumenti u kojima su napravljene izmjene imaju sufiks treća izmjena.
Druga Odluka o financiranju u sklopu Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

5. prosinca 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 29. studenoga 2023. donijelo je drugu Odluku o financiranju u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO C3.1. R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
4. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Produljenje roka: 31. listopada 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04).
 
Sve izmjene u dokumentaciji označene su i vidljive: 
 
 • žutom bojom označen je novi tekst koji je ili dodan ili izmijenjen u odnosu na prvu dokumentaciju, 
 • stari tekst koji treba izbaciti je precrtan (označen sa strikethrough).
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 
Rok za dostavu projektnog prijedloga pomaknut je s 20. listopada 2023. godine na 31. listopada 2023. godine.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Četvrta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
Prva Odluka o financiranju u sklopu Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 11. listopada 2023. godine prvu Odluku o financiranju za projekt NPOO.C3.1.R1-I2.01.0002 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat, prijavitelja Dubrovačko-neretvanske županije, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini 14.057.002,53 EUR od kojih bespovratna sredstva iznose 14.057.002,53 EUR.

Ovaj Poziv provodi se iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. u sklopu komponente Obrazovanje, znanost i istraživanje, reforme C3.1.R1 Reforma obrazovnog sustava te investicije C3.1. R1-I2 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave.

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni.

Predmet Poziva (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Svrha Poziva (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Slijedom Odluke o financiranju, s korisnikom sredstava bit će sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga za poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.05)

Rok: 1. prosinca 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.05).
 
Sve izmjene u dokumentaciji označene su i vidljive: 
 
 • žutom bojom označen je novi tekst koji je ili dodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju, 
 • stari tekst koji je potrebno izbaciti označen je sa strikethrough.
 
Veće izmjene dokumentacije vezane su uz prihvatljivost prijavitelja:
 
 • prilagođena cjelokupna dokumentacija sukladno Obavijesti vezano uz definiranje fizičke osobe kao prijavitelja
 • Prilog 7. Smjernice za državne potpore izmijenjen na način da u potpunosti zamjenjuje prethodni te nije označen žutim promjenama jer ne bi bilo čitko za prijavitelje, a ide u korist pojednostavljenja procedure - jasnije objašnjena definicija „istraživačke organizacije“
 • Sukladno navedenim izmjenama Priloga 7. dodan je Obrazac 14. 
 
Napominjemo, Poziv je otvoren za zaprimanje projektnih prijedloga do 1. prosinca 2023. godine.
 
Prethodna verzija dokumentacije koja je predmet ove izmjene na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
 
Poziv „Dodjela STEM i ICT stipendija - Drugi Poziv“ (referentni broj: C3.2.R2-I1.08)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 3. listopada 2023. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava „Dodjela STEM i ICT stipendija - Drugi Poziv“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.
 
Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava za stipendije studentima na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima u STEM područjima znanosti. 
 
Prihvatljiv prijavitelj je Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, Služba za državne stipendije i druge potpore studentima, Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 
 
Cilj Poziva: Povećana dostupnost i zapošljivost diplomanata u STEM i ICT područjima na sveučilišnoj prijediplomskoj razini studija, sveučilišnoj diplomskoj razini studija, sveučilišnoj integriranoj prijediplomskoj i diplomskoj razini studija, stručnoj kratkoj razini studija, stručnoj prijediplomskoj razini studija i stručnoj diplomskoj razini u sklopu Programa dodjele stipendija za akademsku godinu 2023./2024.
 
Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela
 
Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 19. rujna 2023. godine, s krajnjim rokom dostave do 3. listopada 2023. godine.
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.978.800,00 EUR za akademsku godinu 2023./2024.
 
Stipendija se isplaćuje u devet mjesečnih rata u iznosu od:
 
 • 600 EUR za STEM nastavničke studije
 • 300 EUR za ostale STEM studije.
 
 • Dokumentacija Poziva C3.2 R2-I1.08 „Dodjela STEM i ICT stipendija - Drugi Poziv“:
 
3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Produljenje roka: 20. listopada 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04).
 
Sve izmjene u dokumentaciji su označene i vidljive: 
 
 • žutom bojom je označen novi tekst koji je ili dodan ili izmijenjen u odnosu na prvu dokumentaciju, 
 • stari tekst koji je potrebno izbaciti označen je sa strikethrough.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac 3. Izjava prijavitelja
 • Obrazac 4. Izjava partnera
 • Novi obrazac 14. Metodologija mjerenja kapaciteta predmetnog subjekta istraživačke organizacije
 • Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
 • Prilog 8. je izmijenjen na način da u potpunosti zamjenjuje prethodni te nije označen žutim promjenama 
 • Prilog 9. i 10. 
 • Prilog 13. Kontrolna lista.
 
Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga s 29. rujna 2023. godine na 20. listopada 2023. godine.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01)

Rok: 31. srpnja 2024. u 23.59 sati

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 30. kolovoza 2023. godine 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01). Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 2. izmjene Poziva prestaje biti važeća.

Mijenja se sljedeći dokument:
Novi dokument u kojem je napravljena izmjena ima sufiks 2. izmjena.
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01)

Rok: 31. srpnja 2024. u 23.59 sati


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 11. kolovoza 2023. godine 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (ref. br. NPOO C3.1. R1-I2.01). Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 1. izmjene Poziva prestaje biti važeća.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:
 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac 1. Izjava prijavitelja/partnera
 • Obrazac 4. Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama.

Novi dokumenti u kojima su napravljene izmjene imaju sufiks 1. izmjena.
2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Rok: 29. rujna 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04).

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 • Izmjena Uputa za prijavitelje vezane uz projektni i istraživački tim:
 • unutar poglavlja 2.4. nadodano je objašnjenje projektnog tima , te je
 • unutar poglavlja 2.6. nadodano objašnjenje vezano uz projektni tim, istraživački tim i tehničko osoblje.
 
 • Izmjene prihvatljivosti troškova:
 • u poglavlju 2.10. Uputa za prijavitelje nadodana je napomena vezana uz unos troškova u sustav eNPOO.
 
 • Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga sa 15. rujna 2023. godine na 29. rujna 2023. godine.
 • Izmjena Obrasca 2. Dodatni informacijski obrazac na engleskom jeziku:
 • izmijenjen kako bi odgovarao traženim podacima unutar Prijavnog obrasca
 
 • Izmjena Obrasca 12. Popis članova istraživačkog i projektnog tima sukladno gore navedenim izmjenama.  

Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
Poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.05)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: od 1. listopada do 1. prosinca 2023. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.
 
Cilj Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 1. listopada 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 1. prosinca 2023. godine.
 
Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
 • mikro, malo ili srednje poduzeće, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili
 • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), što znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj odnosno s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, ili
 • fizička osoba koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv - po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju potrebno je osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
 
Partnerstvo: Prijavitelji koji su poduzeća ili fizičke projekt provode samostalno. Prijavitelji koji su istraživačke organizacije projekt mogu provoditi samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom. Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.
 
Uloga je projektnog partnera svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom te sudjelovati vlastitim kapacitetima u provedbi projekta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izvršili su odabir prihvatljivih Prepoznatih centara.

Lista odabranih Prepoznatih centara koji će provoditi program „Dokazivanje inovativnog koncepta“ u suradnji s Korisnikom nalazi se na poveznici.
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.799.920,37 EUR. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 26.500,00 EUR, a najviši 66.000,00 EUR.
 
Dokumentacija Poziva C3.2.R3-I1.05 „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“
 
Informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv (C3.1.R1-I1.02)
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“

Otvoren od 7. srpnja 2023. do 31. srpnja 2024. u 23.59 sati

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (Referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01)
 
Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
 
Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva
 
Status: Otvoren od 7. srpnja 2023. do 31. srpnja 2024. u 23.59 sati
 
Način podnošenja projektnih prijedloga
 
Projektni prijedlozi podnose se isključivo u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 7. kolovoza 2023. godine od 9.00 sati.
 
Prijavitelji:
 
 • Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole.
 
Partnerstvo
 
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Partneri na projektu mogu biti: jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada.
 
Sažetak:
 
Cilj ovog Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.
 
Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Ovim infrastrukturnim ulaganjem osiguravaju se bolji uvjeti za učenje i poučavanje.
 
Iz NPOO-a proizlazi obveza MZO-a o izradi procjene infrastrukturnih ulaganja za prelazak na jednosmjenski rad na temelju prikupljenih podataka o infrastrukturnim kapacitetima osnovnih škola i veličini razrednih odjela uzevši u obzir demografska kretanja te razradi kriterije i objavi poziv osnivačima za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
 
Ukupna raspoloživa sredstva:
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 302.608.000,00 eura osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 eura.
 
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000.000,00 eura.
 
Dokumenti:
Dokumentacija Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
Poziv „Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI“ (referentni broj: C3.2. R2-I2.01)

Rok: 31. srpnja 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava „Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI“ u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“, Investicije 2.
 
Predmet Poziva: U okviru ove investicije financirat će se znanstveno-tehnološka i inovacijska infrastruktura od strateške važnosti i velikog istraživačkog potencijala za STEM i ICT područja, a koja direktno doprinosi jačanju ljudskih kapaciteta istraživača (mladih i iskusnih) za vrhunska znanstvena istraživanja i suradnju s poslovnim sektorom. Uspostavit će se i nadograditi tehnološka i inovacijska infrastruktura odnosno mreža infrastrukture koja će se bazirati na načelima otvorenih inovacija, a koja će izravno poticati područja čistih tehnologija i zelenu i digitalnu tranziciju.
 
Cilj Poziva: Cilj projekta je izgradnja kvantne komunikacijske infrastrukture (eng. quantum communication infrastructure, QCI) koja se sastoji od zemaljskih i svemirskih rješenja koja će omogućiti ultra-siguran prijenos informacija i podataka unutar Republike Hrvatske te omogućiti povezivanje komunikacijskih sredstava u Hrvatskoj s onima diljem Europske unije. Projekt će provoditi konzorcij QCI koji čine relevantne nacionalne istraživačke i javne institucije, visoka učilišta i javna poduzeća u tom području.
 
Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 
 
Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
 
Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 16. lipnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga do 31. srpnja 2023. godine
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO).
 
Prijavitelj prijavljuje i provodi projekt u sklopu konzorcija
 
Konzorcij čine:
 
 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET), 
 • Institut Ruđer Bošković (IRB), 
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), 
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti (FPZ), 
 • Institut za fiziku (IFZ), 
 • Odašiljači i veze d.o.o (OIV), 
 • Sveučilišni računski centar (SRCE), 
 • Pomorski centar za elektroniku d.o.o. (PCE) i 
 • Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS).

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.999.667,00 EUR.

Dokumentacija Poziva „Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI“ 
(referentni broj: C3.2. R2-I2.01)
:

 
Upute za prijavitelja
Obrazac 2. Izjava prijavitelja
Obrazac 3. Izjava partnera
Obrazac 4. Opis projekta 
Obrazac 5. Troškovnik s referencama
Obrazac 6. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
 
Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Opći uvjeti 
Prilog 3. Ugovor
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
Prilog 6. KL za admin. provjeru i provjeru prihvat. prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 7. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova
 
Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI" dostupni su OVDJE.
Obavijest o informativnoj radionici za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“

Informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ (C3.1. R1-I1.02) održat će se u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. u 11.00 sati.


Radionica će se održati putem platforme Zoom. 

Za sudjelovanje na radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac do petka 23. lipnja 2023. godine do 12.00 sati.

Očekivano trajanje radionice je 2,5 sati.

Nakon završetka roka za prijavu na radionicu, zaprimit ćete poveznicu za radionicu na platformi Zoom. Zbog ograničenog broja korisnika Zoom platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije e-mail adrese po prijavitelju/partneru. 

Nakon održavanja informativne radionice, na portalu fondovi EU i mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja bit će objavljena prezentacija s provedene radionice.
Objava otvorenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“

Otvoren od 9. lipnja 2023. do 8. kolovoza 2023. u 23.59 sati.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.1.R1-I1.02)
 
Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova
 
Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
 
Status: Otvoren od 9. lipnja 2023. do 8. kolovoza 2023. u 23.59 sati
 
Način podnošenja projektnih prijedloga
 
Projektni prijedlozi podnose se isključivo u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca. Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 9. lipnja 2023. godine.
 
Prijavitelji
 
 • ­jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).
 
Partnerstvo
 
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje. 
 
Sažetak:
 
Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.
 
Ukupna raspoloživa sredstva:
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 51.022.570,00 eura osiguranih u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo da se ne dodijele sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva.
 
Dokumenti:
Dokumentacija Poziva C3.1.R1-I1.02 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv

 
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Rok: 15. rujna 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04)
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje:
 
 • poglavlje 2.1. – Prihvatljivost prijavitelja - izmijenjena definicija „istraživačke organizacije“ sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
 • poglavlje 2.2. – Prihvatljivost partnera - izmijenjena definicija „istraživačke organizacije“ sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
 • poglavlje 2.6. – dodana napomena u skladu s dodanim Obrascem 13.; 
 • poglavlje 2.10. – izmjena prema već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO;
 • poglavlje 3.1. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjega financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu;
 • izmjena u skladu s dodanim Obrascem 13.;
 • produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine;
 • poglavlje 3.2. – izmjena roka za postavljanje pitanja u sklopu sustava eNPOO do 1. rujna 2023. godine; 
 • poglavlje 3.3. – izmjena roka za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine.
 
 • Obrasci: 
 
 • izmjena Obrasca 7 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 7 b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • izmjena Obrasca 12. Članovi istraživačkog i projektnog tima u skladu s dodanim novim Obrascem; 
 • dodan novi Obrazac 13. Izjava člana istraživačkog tima.
 
 • Prilozi:
 
 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje; 
 • izmjena Priloga 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu sukladno odredbama za suradnju za poduzeća i istraživačke organizacije;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije i poduzeća te Priloga 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije, a vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 12. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04)

Rok: 14. lipnja 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04).
 
Glavne izmjene odnose se na izmjenu dokumentacije te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje:
 
 • poglavlja 1.2., 2.1. - vezano uz prihvatljivost prijavitelja – prijavitelj koji zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća mora dokazati da je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na istraživačkoj organizaciji;
 • poglavlje 2.1. - dodana definicija termina „mladi istraživači“ i sukladno već objavljenim obavijestima objašnjenja vezana uz razdoblje prihvatljivosti istog te definicija „istraživačka organizacija˝;
 • poglavlje 2.6. - Prihvatljivost projekta – dodano je da se projektnim prijedlogom planira osnovati projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.) i Popisom projektnog tima (Obrazac 9.);
 • poglavlje 2.7. -  dodaje se objašnjenje vezano uz Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje; 
 • poglavlje 2.10. - izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO, 
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, izmjena opisa troška, 
 • napomena vezana uz unos neizravnih troškova;
 • poglavlje 2.12. - dodana Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača;
 • poglavlje 3.1. - vezano uz Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u sklopu projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima:
 • naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice
 • sukladno prihvatljivosti prijavitelja Sporazum o uvjetima korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju koja je predmet projekta sklapa se s javnom ili privatnom istraživačkom organizacijom
 • izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu
 • produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine;
 • poglavlje 3.3. - izmjena roka uz dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine;
 • poglavlje 4.4. - izmjena vezana uz dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao preduvjet za donošenje Odluke o financiranju;
 • poglavlje 5.1. - izmjena vezana uz razdoblje prihvatljivosti izdataka;
 • poglavlje 6. - dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.
 
 • Obrasci:
 
 • izmjena Obrasca 5 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 5.b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.
 
 • Prilozi:
 
 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje - Kriteriji za administrativnu provjeru - dodan Obrazac 9. kao dokaz o projektnom timu te izmjena Kriterija za administrativnu provjeru prije donošenja Odluke o financiranju;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 9. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga na pozivu „Stažiranje u gospodarstvu“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.05)

Rok: 31. prosinca 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.05)
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje:
 
 • poglavlje 1.2. - izmjene predmeta poziva vezne uza zapošljavanje doktorskog studenta;
 • poglavlje 2.2. - izmjene prihvatljivosti partnera tj. definicije istraživačke organizacije;
 • poglavlje 2.6. - Prihvatljivost projekta – dodano je da se projektnim prijedlogom planira osnovati projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.), Popisom projektnog tima (Obrazac 9.) i životopisima članova projektnog tima;
 • poglavlje 2.7. - izmjena prihvatljivosti istraživačkih aktivnosti mladih istraživača – doktorskih studenata koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja (TRL 1-6) te zapošljavanja mladog istraživača;
 • poglavlje 2.9. - izmjena kriterija pod a);
 • poglavlje 2.10. - izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta - izmjena opisa troška, 
 • napomena vezana uza unos neizravnih troškova;
 • poglavlje 3.1. - vezano uz Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u sklopu projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima
 • naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice
 • izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu
 • dokaz o osiguranju vlastitih sredstava za sufinanciranje predloženog projekta - nije primjenjivo za istraživačke organizacije
 • Statut (ili drugi ekvivalentni akt) istraživačke organizacije - dostavlja se za istraživačke organizacije ako nije javno dostupan;
 • poglavlje 4.4. - izmjena vezana uz dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao    preduvjet za donošenje Odluke o financiranju;
 • poglavlje 6. - dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.
 
 • Obrasci:
 
 • izmjena Obrasca 6 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.
 
 • Prilozi:
 
 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje - Kriteriji za administrativnu provjeru - dodan Obrazac 9. i životopisi kao dokaz o projektnom timu, Kriteriji za provjeru prihvatljivosti partnera te izmjena Kriterija za administrativnu provjeru prije donošenja Odluke o financiranju;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 10. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
Otvaranje natječaja u okviru Programa mobilnosti

Na temelju izravne dodjele Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Poziva „Program mobilnosti“ referentnog broja NPOO.C3.2.R2-I1, Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj „Program mobilnosti mladih istraživača“ koji je financiran u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.
 
Cilj Programa mobilnosti je unaprjeđenje istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta mladih istraživača: a) pružanjem potpore za kratkoročna usavršavanja asistenata na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu i poticanjem njihove internacionalizacije; b) pružanjem potpore mladim istraživačima koji su stekli titulu doktora znanosti da boraveći na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu steknu potrebne vještine i međunarodno iskustvo za razvoj uspješne karijere; c) privlačenjem dolaska u Hrvatsku talentiranih stranih mladih istraživača koji su stekli titulu doktora znanosti.
 
Program mobilnosti provodi se u tri potprograma:
 
a) Odlazna mobilnost asistenata 
b) Odlazna mobilnost viših asistenata i
c) Dolazna mobilnost viših asistenata.
 
Više detalja o navedenim potprogramima i natječajima možete pronaći na stranicama Hrvatske zaklade za znanost:
Otvaranje natječaja u okviru Programa mobilnosti - HRZZ
Objavljen Poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. kolovoza 2023. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.

Predmet Poziva: Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.
Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno gledano, imaju koristi od vrhunskog istraživanja.

Cilj Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Vrsta postupka dodjele: otvoreni postupak

Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 24. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. kolovoza 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Prihvatljivi prijavitelji:
 
 • mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
ili
 • veliko poduzeće, koje ne zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
ili
 • „istraživačka organizacija˝, odnosno privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti osnovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2). Ujedno, istraživačka organizacija mora ispunjavati uvjet definicije za organizaciju za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili o rezultatima tih djelatnosti informirati široku javnost i to predavanjima, objavljivanjem ili prijenosom znanja. 

Prijavitelji projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

Prihvatljivi partneri:
 
 • mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
ili
 • veliko poduzeće, koje ne zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
ili
 • „istraživačka organizacija˝, odnosno privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti osnovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2). Ujedno, istraživačka organizacija mora ispunjavati uvjet definicije za organizaciju za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili o rezultatima tih djelatnosti informirati široku javnost i to predavanjima, objavljivanjem ili prijenosom znanja. 

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 50.003.318,00 EUR. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 500.000,00 EUR, a najviši 1.500.000,00 EUR.


Dokumentacija Poziva „Ciljana znanstvena istraživanja“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.04):

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Dodatni informacijski obrazac na engleskom jeziku
Obrazac 3. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 4. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 5. Skupna izjava
Obrazac 6. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 7. a, b, c Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 8. Životopis
Obrazac 8. a Životopis voditelja projekta na engleskom jeziku
Obrazac 9. Doprinos Strategiji pametne specijalizacije 2029.
Obrazac 10. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 11. Zahtjev za potporom male vrijednosti
Obrazac 12. Popis članova istraživačkog i projektnog tima

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Minimalni sadržaj garancije za predujam
Prilog 6. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
Prilog 7. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 8. Smjernice za korisnike vezane uz primjenu pravila o državnim potporama
Prilog 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća i privatne istraživačke organizacije
Prilog 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije
Prilog 11. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 12. KL za admin. provjeru i provjeru prihvat. prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 13. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivih troškova

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Ciljana znanstvena istraživanja“ dostupni su OVDJE.


 

Dokumenti

Poziv „e-Sveučilišta“ (referentni broj: C3.1.R2-I1.01)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 19. svibnja 2023. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava „e-Sveučilišta“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.1. R2-I1 Digitalna preobrazba visokog obrazovanja.

Predmet Poziva: Digitalna nastavna infrastruktura obuhvatit će opremanje javnih visokih učilišta na temelju preporuka koje će dati neovisni stručnjaci angažirani instrumentom tehničke pomoći Europske komisije. Svrha investicije je osigurati potrebnu nastavnu infrastrukturu i otvorene digitalne nastavne resurse za kvalitetno visoko obrazovanje, razvoj i izvođenje e-učenja, online učenja, aktivnog učenja. Ulaganje u digitalnu preobrazbu visokog obrazovanja pomoći će oporavku iz krize i dati potporu dugoročnom i održivom razvoju visokog obrazovanja. Nagli prijelaz na učenje i poučavanje na daljinu bit će prilika i poticaj za razvoj kvalitetnih digitalnih alata i resursa. 

Ova investicija uključuje razvoj otvorenih digitalnih nastavnih resursa uz nabavu aktivne opreme (opremanje učionica projektorom, računalom, ozvučenjem, studija za snimanje videolekcija) te unaprjeđenje pasivne mreže (rasvjeta, optika, elektroinstalacije, razvodni paneli, konektori itd.) koja će podržati nove tehnologije i digitalne nastavne resurse.

Cilj Poziva: Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta i njihovih sastavnica uz potporu ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu koja će pridonijeti učinkovitijoj digitalnoj preobrazbi i podizanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja i povezane znanstvene djelatnosti na cijelom području RH.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 19. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga do 19. svibnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 84.013.537,73 EUR.

Dokumentacija Poziva „e-Sveučilišta“ (referentni broj: C3.1.R2-I1.01):

Upute za prijavitelje

Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 4. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 5. Troškovnik s referencijama
Obrazac 6. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 7. Izjava prijavitelja o statusu s obzirom na (ne)povrativost poreza na dodanu vrijednost

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava i odredbe povezane s praćenjem i vrednovanjem projekata
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Izračun standardne veličine jediničnog troška
Prilog 6. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta
Prilog 8. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „e-Sveučilišta“ dostupni su OVDJE.
Objavljen Poziv „Podrška transferu tehnologije“ (referentni broj: C3.2. R3-I1.02)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška transferu tehnologije“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Program „Podrška transferu tehnologije“ podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera kojemu je cilj  povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.
Program podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. Na Poziv se samostalno može prijaviti istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi ima organizacijsku jedinicu koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja. Istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi nema organizacijsku jedinicu za transfer tehnologije i znanja prijavljuje se na Poziv zajedno s partnerom, koji je zasebni pravni subjekt u kojem je ustrojena jedinica koja obavlja aktivnosti transfera tehnologije i znanja ili zasebni pravni subjekt ustrojen kao ured za transfer tehnologije i znanja.
 
Cilj Poziva: Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 14. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
 
 • je privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
 • u trenutku prijave ima uspostavljene procedure i usvojenu dokumentaciju koja se odnosi na minimalno sedam zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Procedura i dokumentacije vezanih za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 8.).
 
Ako će Prijavitelj prijaviti i provoditi projekt samostalno, odnosno kada u projektu nije predviđeno partnerstvo, Prijavitelj dodatno mora dokazati da:
 
 • u svom sastavu ima organizacijsku jedinicu koja djeluje kao jedinica odgovorna za aktivnosti transfera tehnologije i znanja te koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja, odnosno ispunjava minimalno šest zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Aktivnosti ureda za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 9.).

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.
Uloga projektnog partnera je svojom stručnom ekspertizom pomoći prijavitelju prilikom upravljanja inovacijskim projektom, pri čemu partner treba posjedovati kapacitete i iskustvo u provedbi aktivnosti u procesu zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom i transferom tehnologije.
 
Prihvatljiv partner: 
 
 • privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff).
Osim toga, partner mora dokazati da: 
 
 • obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja, odnosno ispunjava minimalno šest zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Aktivnosti ureda za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 9.); 
 • i u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama.
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.505.939,35 €. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 65.000,00 €, a najviši 200.000,00 €.
 
Dokumentacija Poziva „Podrška transferu tehnologije“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.02):
 
 
 
 
Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška transferu tehnologije“ dostupni su OVDJE.

Dokumenti

Objavljen Poziv „Podrška uredima za transfer tehnologije“ (referentni broj: C3.2. R3-I1.03)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška uredima za transfer tehnologije“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Program „Podrška uredima za transfer tehnologije“ podržava aktivnosti jedinica koje obavljaju aktivnosti ureda za transfer tehnologije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera kojemu je cilj povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.
Program podržava provedbu aktivnosti u svrhu poslovne validacije razvijenih rješenja, a prije faze komercijalizacije. Ako ured za transfer tehnologije djeluje u sastavu istraživačke organizacije, tada je istraživačka organizacija prijavitelj te provodi projekt samostalno. Ako je ured za transfer tehnologije ustrojen kao zasebni pravni subjekt, tada je ured za transfer tehnologije prijavitelj i obvezno je partnerstvo s istraživačkom organizacijom koja je vlasnik prava intelektualnog vlasništva, odnosno istraživačem/istraživačima čiji su rezultati istraživanja predmetom aktivnosti projekta.
 
Cilj Poziva: Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 14. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
Poziv je namijenjen prijaviteljima koji obavljaju funkcije podrške transferu tehnologije. To može uključivati:
 
 • organizacije koje su ustrojene kao uredi za transfer tehnologije i 
 • ustrojstvene jedinice u organizacijskim strukturama istraživačkih organizacija koje obavljaju funkcije podrške transferu tehnologije. 
 
U skladu s navedenim, prijavitelj mora dokazati da: 
 
 • je privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
 • obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja, odnosno ispunjava minimalno šest zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Aktivnosti ureda za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 6.).
 
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.
U Uputama za prijavitelje dan je prikaz uvjeta prihvatljivosti prijavitelja i partnera, ovisno o tome provodi li prijavitelj projekt samostalno ili u partnerstvu.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 497.710,53 € Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 10.000,00 € a najviši 26.500,00 €.
 
 
Dokumentacija Poziva „Podrška uredima za transfer tehnologije“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.03):
 
 
 
Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška uredima za transfer tehnologije“ dostupni su OVDJE.

Dokumenti

Državne potpore za novoosnovana poduzeća

Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Program dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača stupio je na snagu 10. siječnja 2023. godine. Program je vezan uz Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.

Programom dodjele državnih potpora definirano je u članku 7. točki 1. da najviša vrijednost državne potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu jednog projekta iznosi 1.400.000,00 HRK (185.811,93 EUR).
S obzirom na to da je točkom 1.3. Uputa za prijavitelje predmetnog Poziva propisano da najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 EUR, napravljena je izmjena članka 7. stavka 1. na način da najviša vrijednost državne potpore u sklopu jednog projekta kako je izražena u Programu dodjele državnih potpora bude usklađena s najvišim iznosom koji je propisan Pozivom (200.000,00 EUR). Također, u članku 7. točki 2. tekst je izmijenjen na način da je ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu Poziva izražen u eurima.
Državne potpore i potpore male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ i Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. ožujka 2023. godine Program dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ i Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“.

Na temelju ovih programa pravo na državnu potporu moći će ostvariti mala, srednja i velika poduzeća u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“.

Pozivom „Ciljana znanstvena istraživanja“ podržat će se kolaborativni projekti industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija koji čine konzorcij. Očekuje se da će istraživanja podržana pozivom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Pozivom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Uvjeti dodjele potpore definirani u programima bit će razrađeni u Pozivu čija objava slijedi u kraćem roku.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Tijelo nadležno za komponentu (NT), donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju projektnih prijedloga iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv za dodatnih pet (5) projektnih prijedloga te je ukupno obuhvaćeno dvjesto šezdeset (260) projektnih prijedloga u ukupnome iznosu od 170.670.913,78 EUR (1.285.919.999,88 HRK), od kojih bespovratna sredstva iznose 168.957.521,76 EUR (1.273.010.447,70 HRK).

Slijedom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju, s korisnicima sredstava bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.
 
Državne potpore za novoosnovana poduzeća

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača


Ministar znanosti i obrazovanja donio je 10. siječnja 2023. godine Program dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu (dalje: Program). 

Na temelju ovoga Programa pravo na potporu za usavršavanje moći će ostvariti mikro i mala poduzeća (članak 22. Uredbe o općem skupnom izuzeću), a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.

Pozivom „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ potiču se mladi istraživači zaposleni na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata.

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni u Pozivu čija objava slijedi u kratkom roku.
Poziv „Stažiranje u gospodarstvu“ (referentni broj: NPOO. C3.2.R2-I1.05)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“

Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Poziv stažiranja u gospodarstvu namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa.
Prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Projektni tim sastavljen je od mladog istraživača (doktorskog studenta), mentora iz istraživačke organizacije i voditelja istraživanja prijavitelja. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punome radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, od čega je obvezno sudjelovanje svakog doktorskog studenta na najmanje jednoj edukaciji za jačanje poduzetničkih vještina. 
U sklopu provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću. U fazi prijave projekta, istraživačka organizacija se uključuje u podnošenje projektnog prijedloga u ulozi partnera. Istraživačka organizacija omogućuje mentorsku potporu mladom istraživaču te pristup laboratorijima i ostalim znanstveno-istraživačkim resursima za provedbu projekta.

Cilj Poziva: Stvaranje poduzetničkog duha mladih istraživača usvajanjem poduzetničkih vještina za istraživačke djelatnosti.

Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva.

Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili veliko poduzeće, koje ne ispunjava uvjete iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi partneri: javne istraživačke organizacije čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili o rezultatima tih djelatnosti obavijestiti široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja (dokazuje se Statutom ili drugim odgovarajućim aktom iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja prijavitelj) sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije, (2022/C 414/01) u poglavlju 1.3., točki 16. (ff).

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 2.402.282,83 EUR.

Dokumentacija Poziva „Stažiranje u gospodarstvu“ (referentni broj: NPOO. C3.2.R2-I1.05):

Upute za prijavitelje
Obrazac 1. Prijavni obrazac
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 4. Skupna izjava
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 7. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 8. Obrazac bjanko zadužnice

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Postupci nabave za NOJN
Prilog 6. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. Smjernice za državne potpore 
Prilog 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća
Prilog 9. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 10. Kontrolna lista za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 11. Kontrolna lista za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova.

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Stažiranje u gospodarstvu“ dostupni su OVDJE.

Dokumenti

Poziv „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (referentni broj: C3.2. R2-I1.04)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17. svibnja 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.
Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin off poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih u javnoj istraživačkoj organizaciji. Pod start-up/spin off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji. Od poduzeća se očekuje da ima reguliran odnos s javnom istraživačkom organizacijom, u vidu sporazuma o korištenju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava povezanih s komercijalizacijom rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti javne istraživačke organizacije. Ovim pozivom poduzeće može biti podržano za daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji, a pridonose povećanju tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. U sklopu projekta obvezna je edukacija mladih istraživača o poslovnim vještinama za start-up tvrtke.

Cilj Poziva: Poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača uz poticaje na pokretanje vlastitog start-up/spin off poduzeća.

Vrsta postupka dodjele: otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 17. svibnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Prihvatljivi prijavitelji:
 • zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća članak 2., stavak 2. i 3. Uredbe 651/2014 i da je osnovano najviše pet godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga te da još nije raspodijelilo dobit. Novoosnovano poduzeće nije postojeće poduzeće koje će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili je nastalo spajanjem ili izdvajanjem;
 • je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH; 
 • ima regulirane uvjete korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju ili rješenje koje je predmet projekta, u vidu Sporazuma s javnom istraživačkom organizacijom.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 5.043.466,72 EUR. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 66.000,00 EUR, a najviši 200.000,00 EUR.

Dokumentacija Poziva „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.04):

Upute za prijavitelje
Obrazac 1. Prijavni obrazac
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 6. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 7. Obrazac bjanko zadužnice
Obrazac 8. Završno izvješće

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Smjernice za državne potpore
Prilog 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća
Prilog 8. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 9. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta
Prilog 10. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ dostupni su OVDJE.
Poziv „Razvojne istraživačke potpore“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.06)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17. travnja 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedlogaRazvojne istraživačke potpore“. 
Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača na način da im se omogući da samostalno vode istraživačke projekte. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača, odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje dvije do najviše sedam godina. 
Dodjelom potpore mladim istraživačima želi se pridonijeti uspostavi samostalnih istraživačkih grupa koje će biti međunarodno prepoznate ili biti usmjerene na razvoj inovacija koje će biti prenesene u hrvatsko gospodarstvo. Istraživački tim koji će se financirati sastojat će se od voditelja projekta zaposlenog na instituciji Prijavitelja i do četiri mlada istraživača koji pohađaju doktorski studij ili su doktorirali prije najviše sedam godina (asistenti, viši asistenti ili docenti). Potpora potiče mlade istraživače na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata, posebice u suradnji s istraživačima iz inozemstva ili poslovnog sektora. Voditelj projekta mora pokazati prijašnju istraživačku izvrsnost, kreativnost i/ili prijašnji uspjeh u području razvoja, istraživanja i inovacija.

Cilj Poziva: Povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskoga istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama.

Vrsta postupka dodjele: otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 17. travnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije za istraživanje i širenje znanja ili istraživačke organizacije, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff).

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 10.020.572,04 EUR.

Dokumentacija Poziva „Razvojne istraživačke potpore“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.06):

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Dodatni informacijski obrazac
Obrazac 3. Izjava prijavitelja
Obrazac 4. Životopis
Obrazac 4.a Životopis voditelja projekta na engleskom jeziku
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH
Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 7. Završno izvješće

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava 
Prilog 2. Opći uvjeti
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila za NOJN
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije
Prilog 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije
Prilog 8. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta
Prilog 9. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova
Prilog 10. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 11. Smjernice za korisnike vezane za primjenu pravila o državnim potporama
Državne potpore za usavršavanje

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu


Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. prosinca 2022. godine Program dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu (dalje: Program).  

Na temelju ovoga Programa pravo na potporu za usavršavanje moći će ostvariti mikro, mala, srednja i velika poduzeća (članak 31. Uredbe o općem skupnom izuzeću), a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“.

Pozivom „Stažiranje u gospodarstvu“ predviđena je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim,  srednjim i velikim poduzećima za usavršavanje zaposlenika koji pohađaju doktorski studij u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti i provođenje istraživačko-razvojnih aktivnosti, a kako bi se usvojile poduzetničke vještine za istraživačke djelatnosti. 

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni u Pozivu čija objava slijedi u kratkom roku.
Poziv „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.03)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Program „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ podržava zapošljavanje asistenata iz STEM područja u javnim istraživačkim organizacijama u svrhu jačanja ljudskih resursa za istraživanje i razvoj u javnim istraživačkim organizacijama. Prijavom na program javne istraživačke organizacije iskazuju potrebe za zapošljavanjem asistenata iz STEM područja. Sredstva se dodjeljuju javnim istraživačkim organizacijama na temelju vrednovanja prijava i odobrenog broja radnih mjesta asistenata, a financira se iznos ukupnog troška plaće zaposlenih asistenata najmanje 18 mjeseci do najviše četiri godine. Nakon odobrenja sredstava, javna istraživačka organizacija provodi javni natječaj za zapošljavanje asistenata na određeno vrijeme.

Predmetni Poziv odnosi se na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju. Hrvatska zaklada za znanost dužna je sredstva koristiti za razvoj i financiranje programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, koji će se provoditi u obliku otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava prema javnim istraživačkim organizacijama.

Cilj Poziva: Razvijanje karijera mladih istraživača unaprjeđenjem njihovih kapaciteta i iskustvo stečeno njihovim uključivanjem u istraživački rad.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 30. studenoga 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 13. siječnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za izravnu dodjelu u sklopu ovog Poziva je 150.500.000,00 HRK, odnosno 19.972.397,00 EUR.


Dokumentacija Poziva „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.03)

Upute za prijavitelja
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 3. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 4. Troškovnik s referencijama
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5.a Obrazac usklađenosti prijave krajnjeg korisnika s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Hodogram provedbenih aktivnosti 
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a

Prilog 1. Postupak dodjele sredstava potkorisnicima
Prilog 2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
Prilog 3. Opći uvjeti
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 6. Kontrolna lista za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja
Prilog 7. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka i ocjenu kvalitete
Poziv „Program mobilnosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.01)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 13. siječnja 2023. godine 


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Program mobilnosti“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Program mobilnosti podržava razvoj kapaciteta istraživača i internacionalizaciju ljudskih resursa na istraživačkim organizacijama u svrhu jačanja njihovih sposobnosti za provođenje istraživačko-razvojnih aktivnosti i uključivanje u međunarodne znanstvene suradnje. Program se provodi u tri potprograma za financiranje različitih oblika mobilnosti: (1) odlaznu mobilnost asistenata, (2) odlaznu mobilnost viših asistenata te (3) dolaznu mobilnost viših asistenata. Uz odlaznu mobilnost asistenti angažirani na istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj bit će podržani za kratkoročna gostovanja (do 184 dana) na istraživačkim organizacijama ili poduzećima u inozemstvu, dok će viši asistenti biti podržani za dugoročna gostovanja (između jedne i dvije godine). Potprogram za dolaznu mobilnost pružit će sredstva za dugoročno gostovanje istraživača angažiranog na partnerskoj organizaciji u inozemstvu u instituciji podkorisnika u Republici Hrvatskoj.

Predmetni Poziv odnosi se na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju, za razvoj i financiranje Programa mobilnosti. Program mobilnosti provodit će se u obliku otvorenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava prema javnim istraživačkim organizacijama za projekte mobilnosti mladih istraživača.

Cilj Poziva: Unaprjeđenje istraživačko-razvojnih kapaciteta mladih istraživača aktivnostima mobilnosti i prijenos znanja na međunarodnoj razini.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 30. studenoga 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 13. siječnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za izravnu dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.400.000,00 HRK, odnosno 6.025.615,5 EUR.

Dokumentacija Poziva „Program mobilnosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.01)
 
Upute za prijavitelja
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 3. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 4. Troškovnik s referencijama
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga prijavitelja s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5.a Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga podkorisnika s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Hodogram provedbenih aktivnosti 
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava podkorisnicima i odredbe povezane s praćenjem i vrednovanjem projekata
Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 6. Indikativni sadržaj početne ankete 
Prilog 7. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja
Prilog 8. KL za provjeru prihvatljivosti izdataka i ocjenu kvalitete
 
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (Referentni broj: C6.1. R4-I1.01)

Produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga: 16. prosinca 2022. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj mreže seizmoloških podataka“ (Referentni broj: C6.1. R4-I1.01).
 
Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 16. prosinca 2022. godine dok su preostale izmjene: izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga i izmjena vezana uza zakonske izmjene osnovice plaće.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 • Upute za prijavitelje – izmijenjena su poglavlja 2.9. i 3.1.:
 
 • poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. - izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da je PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a); 
 • poglavlje 3.2. – izmijenjen rok za podnošenje projektnih prijava na 16. prosinca 2022. godine
 • dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – dodana Uredba (EU) 2021/1060
 
 • Uveden je dodatni Obrazac 6. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP
 • Prilog 3. - izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje 
 • Prilog 4. - izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće
 
Prijavni obrazac:
 
 • U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dopušten tip dokumenta: PDF)
 • Prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje „Neizravni troškovi“ budući da se oni računaju automatski prema fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. 
 
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
 
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

OBAVIJEST 25. studenoga 2022.
Rok: 30. studenoga 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01).
 
Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2023. godine.

Ostale izmjene uglavnom su tehničke prirode, predstavljaju objašnjenja na temelju postavljenih pitanja prijavitelja ili se odnose na usklađivanje sa zakonskim izmjenama.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje - izmijenjena su poglavlja 1.2, 1.3, 2.2, 2.10., 2.11., 3.1., 3.2., 4.4.:
 
 • poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. - izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da se PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a); 
 • poglavlja 1.3. i 2.10. - uz iznose u HRK dodani su iznosi u EUR; 
 • poglavlje 1.2. - dodani su obvezni pokazatelji na razini investicije te je dodano objašnjenje vezano uz pokazatelj Ab1; 
 • poglavlje 2.2. - dopuna tj. objašnjenje vezano uz privatne istraživačke organizacije i partnerstvo na projektu;
 • poglavlje 2.10. - izmjena troška vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva na način da navedeni trošak ne smije biti veći od 20% prihvatljivih troškova projekta;
 • poglavlja 3.1. i 3.2. - izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 30. studenoga 2022. na 31. siječnja 2023. kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena pripremiti projektnu prijavu sukladno predloženim izmjenama;
 • dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – ažuriran naziv Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
 
 • Uveden je dodatni Obrazac 10. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP.
 • Prilog 4. izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje. 
 • Prilog 9. - objašnjeno da se pri izračunu na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku radi o bruto 1 prosjeku plaća.
 • Prilog 10. - izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće.
 
Prijavni obrazac:
 
 • U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 10. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dopušteni tip dokumenta: PDF).
 • U kartici Prilozi > Ostala dokumentacija > Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja – dopušteni tipovi dokumenta: PDF, Excel. 
 • Prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje „Neizravni troškovi“ budući da se oni računaju automatski prema fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
Održana online info radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja održalo je u petak, 21. listopada 2022. godine, putem Zoom platforme informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Cilj informativne radionice bio je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv. Na radionici je sudjelovalo više od 150 potencijalnih prijavitelja kojima je prezentiran novi programski okvir, Poziv te provedba projekta.

Prezentaciju te pitanja i odgovore s radionice možete preuzeti pod „Dokumenti“.
Poziv „Razvoj mreže seizmoloških podataka“ (referentni broj: C6.1. R4-I1.01)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 30. studenoga 2022.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv na izravnu dodjelu „Razvoj mreže seizmoloških podataka“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C6.1. „Obnova zgrada“, Reforme 4, Investicije 1 „Razvoj mreže seizmoloških podataka“.
 
Predmet Izravne dodjele: Opći cilj projekta je jačanje infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta Seizmološke službe Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: SS RH) za povećanje kvalitete prikupljanja, obrade i primjene seizmoloških podataka potrebnih za proces obnove zgrada, planiranje razvoja novih objekata i monitoringa javne infrastrukture, kao i jačanja otpornosti Hrvatske na potrese i povezane rizike. 
 
Svrha (cilj) Izravne dodjele
 
Specifični ciljevi uspostave mreže seizmoloških podataka su:
 
 • Definiranje najprikladnijih trajnih lokacija i postavljanje seizmološke opreme za prikupljanje, obradu i analizu podataka o seizmičkim aktivnostima
 • Unaprijediti infrastrukturnu opremljenost SS RH za prikupljanje i obradu seizmoloških podataka na teritoriju cijele Republike Hrvatske
 • Unaprijediti informacijske i komunikacijske tehnologije u obradi i razmjeni seizmoloških podataka u realnom vremenu
 • Ojačati stručne i organizacijske kapacitete SS RH za rad u novoj, proširenoj mreži za prikupljanje seizmoloških podataka
 
Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela.
 
Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 31. listopada 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 30. studenoga 2022. godine.
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca
 
Prihvatljivi prijavitelj: Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ove Izravne dodjele je 82.000.000,00 HRK odnosno 10.883.270,29 EUR.
 
Dokumentacija Poziva C6.1. R4-I1.01 „Razvoj mreže seizmoloških podataka“
 
Održavanje online info radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)
Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta ” održat će se 21. listopada 2022. godine u 10h. Radionica će se održati putem platforme Zoom.

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv. Planirano trajanje radionice je 2 sata, od 10h do 12h.

Zbog ograničenog broja korisnika Zoom platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po prijavitelju/partneru. Molimo prijave na informativnu radionicu izvršiti do četvrtka, 20. listopada 2022. do 12h na adresu elektroničke pošte poc@mzo.hr.

Na mrežnoj stranici https://mzom.gov.hr/  bit će objavljena prezentacija s provedene radionice.
Poziv „Dodjela STEM i ICT stipendija“ (referentni broj: C3.2 R2-I1.02)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 22. listopada 2022. godine 


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Dodjela STEM i ICT stipendija“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava za stipendije studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima te integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima u STEM i ICT područjima.

Cilj Poziva: Povećana dostupnost i zapošljivost diplomanata u STEM i ICT područjima na preddiplomskoj i diplomskoj razini Programom dodjela stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 22. rujna 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 22. listopada 2022. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, Služba za državne stipendije i druge potpore studentima, Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 37.512.768,60 HRK, odnosno 4.978.800,00 EUR

Dokumentacija Poziva  C3.2 R2-I1.02 „Dodjela STEM i ICT stipendija“:
 
Objavljen poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

Rok: 30. studenoga 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama za sufinanciranje predkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.
 
Cilj Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 1. rujna 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine.
 
Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
 • mikro, malo ili srednje poduzeće, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili
 • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su: sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost uz predavanja, objavljivanje ili prijenos znanja.

Partnerstvo: Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno. Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s prepoznatim centrom. Prijavitelji koji sami imaju status prepoznatog centra provode projekt samostalno. 

Uloga projektnog partnera je svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izvršili su odabir prihvatljivih prepoznatih centara. Lista odabranih prepoznatih centara koji će provoditi program „Dokazivanje inovativnog koncepta“ u suradnji s Korisnikom nalazi se na poveznici.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 36.165.000,00 HRK. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 200.000,00 HRK, a najviši 500.000,00 HRK.
 
Dokumentacija Poziva C3.2.R3-I1.01 „Dokazivanje inovativnog koncepta“: 
Odluka o financiranju iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Tijelo nadležno za komponentu (NT), dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv te donijelo Odluku o financiranju dvjesto pedeset i pet (255) projektnih prijedloga u ukupnome iznosu od 1.266.336.000,00 HRK (168.071.670,32 EUR), od kojih bespovratna sredstva iznose 1.253.700.047,94 HRK (166.394.591,27 EUR).

Ovaj Poziv provodi se iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. u sklopu komponente Obrazovanje, znanost i istraživanje, reforme C3.1.R1 Reforma obrazovnog sustava te investicije C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Predmet Poziva (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.

Slijedom Odluke o financiranju dvjesto pedeset i pet projekata, s korisnicima sredstava bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.
Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1)

Rok: 4. srpnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).
 
Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova
 
Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava
 
Status: Otvoren od 3. svibnja 2022. do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati
 
Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 3. svibnja 2022. godine.
 
Prijavitelji
 
 • jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).
 
Partnerstvo: Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.
 
Sažetak: Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 1.220.000.000,00 kuna osiguranih u Državnome proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo kojim se ne moraju dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva.
 
Dokumenti: Dokumentacija Poziva C3.1. R1-I1.1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv 
Prva izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv"

OBAVIJEST (3. svibnja 2022.)
Rok: 4. srpnja 2022.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. svibnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv", a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. srpnja 2022.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: 
 
 • Upute za prijavitelje-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 2-Posebni uvjeti ugovora-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 3-Sadržaj sporazuma o partnerstvu-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 6-Kriteriji odabira i bodovanje-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 8-KL za provjeru prihvatljivosti prijavitelja-partnera-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 9-KL za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti i sukoba interesa -C3.1. R1-I1.1-NPOO
 • Prilog 11-KL za provjeru dvostrukog financiranja-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 
Prijašnja verzija dokumentacije prestaje važiti na današnji dan​. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
 
Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.
Obavijest o informativnim radionicama za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I1.1)

Rok prijave: 13. svibnja 2022. do 12.00 sati


Informativne radionice za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I1.1) održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2022., u dva termina, u 10.30 i 13.30 sati. Radionice će se održati preko Zoom platforme.

Za sudjelovanje na radionicama potrebno je popuniti Prijavni obrazac do petka, 13. svibnja 2022. godine, do 12.00 sati.

Očekivano trajanje radionice je dva i pol sata.

Nakon završetka roka za prijavu na radionicu zaprimit ćete poveznicu za radionicu na Zoom platformi. Zbog ograničenog broja korisnika Zoom platforme molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po prijavitelju/partneru. Na mrežnoj stranici https://mzom.gov.hr/ bit će objavljena prezentacija s provedene radionice.
Informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I1.1)

U ponedjeljak, 16. svibnja 2022., u 10.30 sati održana je informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv (C3.1. R1-I1.1) putem platforme Zoom.
Dokazivanje inovativnog koncepta (Proof of Concept - PoC)

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta


29. srpnja 2022.

Ministar znanosti i obrazovanja donio je Program dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta (dalje: Program).  

Temeljem Programa mikro, mala i srednja poduzeća moći će ostvariti pravo na potporu za projekte istraživanja i razvoja (članak 25. Uredbe o općem skupnom izuzeću) i na potporu za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe o općem skupnom izuzeću), a u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (dalje: Poziv).

Pozivom „Dokazivanje inovativnog koncepta“ se predviđa dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, a kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni i u Pozivu čija objava se planira u kraćem roku.