Operativni program Regionalna Konkurentnost 2007. - 2013.

U skladu s nazivom, Operativni program Regionalna konkurentnost odlikuje regionalna, odnosno lokalna dimenzija svih njegovih prioriteta i mjera.

Opći cilj OPRK-a je postizanje veće konkurentnosti i uravnoteženje regionalnog razvoja boljim korištenjem regionalnog teritorijalnog kapitala. OPRK određuje prioritetne smjerove za jačanje konkurentnosti hrvatskih regija za razdoblje do kraja 2013. godine, paralelno s time razrađujući strateški cilj Nacionalnog strateškog referentnog okvira Republike Hrvatske koji se odnosi na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Dosad, za provedbu OPRK-a Hrvatskoj je dodijeljeno gotovo 82 milijuna eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), čime su podržavane aktivnosti unaprjeđenja razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te jačanje administrativnih kapaciteta kroz tehničku pomoć. Pristupanjem u Europsku uniju (1. srpnja 2013.), Republika Hrvatska postaje korisnikom strukturnih instrumenata te joj je za provedbu OPRK-a za posljednje šestomjesečno razdoblje 2013. kao zadnje godine sedmogodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije (2007. - 2013.), dodijeljeno dodatnih 108,4 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF - European regional developement fund).

U lipnju 2013. godine, došlo je do institucionalnih promjena u sustavu upravljanja Operativnim programom. Ministarstvo gospodarstva, koje je vršilo funkciju Tijela odgovornog za provedbu treće komponente programa IPA "Regionalni razvoj - regionalna konkurentnost", prenijelo je 22. lipnja 2013. godine funkciju upravljanja OPRK-om na Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), koje će u svojstvu Upravljačkog tijela odgovornog za provedbu programa nastaviti provoditi aktivnosti koordinacije i nadzora provedbe, vrednovanja ostvarenih rezultata te informiranja i izvještavanja javnosti kao i Nadzornog odbora o provedbi OPRK-a, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dobiva novu ulogu posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva"; mjera 2.2 Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je 3. srpnja 2013. godine, organiziralo prvu, konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora za OPRK. Svrha Nadzornog odbora je usmjeravati i nadzirati provedbu OPRK-a putem odobravanja kriterija za odabir projekata, komunikacijskih te planova vrednovanja kao i završnih izvješća o provedbi. Rad Nadzornog odbora temelji se na partnerstvu svih dionika te su stoga članovi Nadzornog odbora predstavnici tijela državne uprave, predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave, kao i predstavnici socijalnih i ekonomskih partnera.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, sudjelovalo je oko 70 članova gdje je naše Ministarstvo predstavilo 3 natječaja koja će biti objavljena do kraja 2013. godine:

1) Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (ukupna vrijednost je oko 23,5 milijuna eura)

Cilj projekta je opremanje, adaptacija i ugradnja opreme na centrima i laboratorijima na Sveučilištu u Rijeci:
 • Centra za visoke tehnologije u biomedicini;
 • Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije;
 • Centra za napredno računanje i modeliranje;
 • Laboratorija na Građevinskom fakultetu.

2) Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za ERDF 2014.-2020. (ukupna vrijednost je 6 milijuna eura)
 • Cilj projekta je izgradnja administrativnih kapaciteta i priprema za korištenje EU fondova (i drugih instrumenta) za istraživanje i razvoj te inovacije. Poziv je usmjeren na izradu projektne dokumentacije infrastrukturnih projekata za istraživanje i razvoj, a za buduću prijavu u novom EU programskom razdoblju 2014. - 2020.

3) Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (ukupna vrijednost je oko 9,5 milijuna eura)
 • Projekt je usmjeren na industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj od strane javnih institucija visokog obrazovanja i javnih istraživačkih organizacija u partnerstvu s poslovnom zajednicom.
 • Cilj svih dionika uključenih u pripremu i provedbu pojedinih prioriteta i mjera OPRK-a je brza realizacija planiranih natječaja, kako bi svi projekti izvršili u planiranom roku do kraja 2016. godine, te kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristila dodijeljena sredstva čime bi se doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju te konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.


 • Natječaji:
 1. Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. (TA)
 2. Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv (PP3)
 3. Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Drugi poziv (PP2)
 4. Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP)
 5. Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (KAMPUS RI)
 6. Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. (PP)
 7. Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar)
 8. Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza II (SIIF 2)
 9. Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza I (SIIF)
 10. Osiguranje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva (SRCE)
Operativni program Regionalna konkurentnost
Operativni program Regionalna konkurentnost sastoji se od triju prioritetnih osi od kojih se dvije odnose na ulaganja i usmjerene su prvenstveno na kohezivni i konkurentni aspekt hrvatskog gospodarstva, dok se treća odnosi na tehničku pomoć za upravljanje Operativnim programom.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za znanost i tehnologiju, Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije, Služba za programe i projekte Europske unije tijelo je nadležno za Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva / Mjera 2. Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju. Ova se Mjera sastoji od dviju aktivnosti:

2.2.1. Fond za ulaganja u znanost i inovacije je izgradnji poduzetničkih vještina i vještina upravljanja pravima intelektualnog vlasništva u javnim ustanovama. Aktivnost se provodi kroz:

a. Ugovor o uslugama koji će osigurati konzultantske usluge (odabranim) visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama, za pomoć u pripremi i provedbi prijedloga projekata koji će se financirati kroz shemu za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu ove operacije.

b. Shemu za dodjelu sredstava bespovratne pomoći za aktivnosti vezane uz transfer znanja/tehnologija. Sredstva su predviđena za razvitak potrebne infrastrukture visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija za interakciju s poslovnim subjektima (posebno MSP-ima), komercijalizaciju istraživačke aktivnosti, unaprjeđenje suradnje između znanosti i industrije te razvijanje programa za učinkovito umrežavanje i komunikaciju. Potencijalni korisnici sheme za dodjelu sredstva bespovratne pomoći za transfer tehnologija su ustanove visokoga obrazovanja i javne organizacije za istraživanje iz cijele zemlje, za vlastitu ustanovu i/ili kao dio konzorcijske ponude.

2.2.2. Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar).

Cilj je ove aktivnosti pružanje podrške stvaranju i rastu spin-off društava koja se zasnivaju na tehnologiji i znanju, posebno za sektore s visokom dodanom vrijednošću (bioznanosti, biotehnologija). Aktivnost će se izvesti kroz ugovore o radovima, nabavi i uslugama potrebnim za izgradnju i opremanje BioCentra koji će se nalaziti u sklopu Sveučilišta u Zagrebu, a osmišljen je kao nacionalni resurs cjelokupne infrastrukture potrebne za osnivanje i inkubaciju novih društava kao i za potporu postojećim MSP-ima iz svih hrvatskih regija u sektoru bioznanosti. BioCentar će imati dodatnu važnu ulogu kao izravan pokretač suradnje između sveučilišta i industrije. Krajnji korisnik ove aktivnosti je Poslovno-inovacijska agencija Hrvatske (BICRO), javno tijelo koje nastupa kao provedbena agencija tehnologijskih programa MZOS-a.

Obavijesti o natječajima u sklopu programa IPA dostupne su na stranicama Središnje agencije za ugovaranje i financiranje (SAFU).

PRAVNI OKVIR
VAŽNI DOKUMENTI


 
Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. (TA)
U sklopu Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ 2007. - 2013., prioritetna os 3: Tehnička pomoć, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao posredničko tijelo razine 1 provodi projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela razine 1 pri upravljanju Operativnim programom Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.“ ukupne vrijednosti od 6.327.868,71 HRK, od čega 5.378.688,40 HRK čini iznos bespovratnih sredstava. Dodijeljena bespovratna sredstva potječu iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt doprinosi jačanju i povećanju kapaciteta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te omogućava zapošljavanje, usavršavanje i zadržavanje kvalificiranih i iskusnih zaposlenika, osigurava njihov profesionalni razvoj te im pruža odgovarajuću razinu znanja za kvalitetno odlučivanje kako bi bilo postignuto uspješno upravljanje i provedba Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ 2007. - 2013. i drugih procesa kao što su praćenje, nadzor, vrednovanje i programiranje.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. kolovoza 2013. godine do 30. rujna 2016. godine.

Kontakt za dodatne informacije: tehnicka.pomoc@mzo.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/Operativni program „Regionalna konkurentnost“

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv (PP3)
Ograničeni Poziv na dostavu prijava „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv" namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih smjerova istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga organiziran je u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007. - 2013., u sklopu Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog uz pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Specifični cilj mjere 2.2. koji se odnosi na ovaj poziv je poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije infrastrukturnim investicijama te ulaganjima u potrebnu istraživačku opremu i jačanje kapaciteta za pripremu projekata za strukturne fondove i priprema zalihe projekata za sljedeću financijsku perspektivu.
 
Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Drugi poziv (PP2)
Ograničeni Poziv na dostavu prijava „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Drugi poziv" namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture.

Cilj ovoga poziva je rješavanje ključnih ograničenja hrvatskoga istraživačko-razvojnog sektora, posebno s obzirom na završetak projektne dokumentacije za projektne ideje koje se generiraju i odabiru uz pomoć javnih poziva na dostavu projektnih prijava kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj.

Projektne prijave koje su ostvarile minimalan broj bodova definiran Javnim pozivom uvrštene su na indikativnu listu projekata, čime ostvaruju mogućnost prijave na ograničeni poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020.''


 
Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (STRIP)
Strateški cilj ovoga poziva je poticanje inovacija i izvrsnosti u istraživanjima uz pomoć izgradnje kapaciteta javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije i bolju suradnju s gospodarstvom te poticanje komercijalizacije rezultata istraživanja, inovacija i izvrsnosti u proizašlih iz ovih projekata.

Potpisano je 19 ugovora s visokoškolskim ustanovama i javnim znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu većem od 97 milijuna kuna.

Riječ je o trećem Pozivu na dostavu projektnih prijedloga koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo u sklopu Strukturnih fondova, uz pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Poziv je organiziran u sklopu prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i Mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i inovacije.

Mjerom 2.2 financiraju se projekti koji potiču izvrsnost u inovacijama i istraživanju u Republici Hrvatskoj te pridonose smanjivanju regionalnih nejednakosti u razini razvijenosti znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture.
Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (KAMPUS RI)
Cilj ovog poziva bio je unaprijediti regionalnu konkurentnost pružanjem potrebne istraživačke infrastrukture (laboratorijske opreme) Sveučilištu u Rijeci.

Ograničeni poziv za opremanje laboratorija bio je objavljen u prosincu 2013. godine, a ugovor je potpisan u travnju 2014., ukupne vrijednosti oko 180,2 milijuna HRK.

Unaprijeđenom istraživačkom infrastrukturom omogućuje se znanstvenicima bolja kvaliteta istraživanja s jasnim ciljem jačanja veza između znanosti i gospodarstva uz pomoć transfera tehnologije kako na lokalnoj i nacionalnoj razini tako i na međunarodnoj.

Postignuti rezultati implementirat će se u suradnji s malim i srednjim poduzećima na tržištu, čime se povećati broj radnih mjesta u srednje visokoj i visokotehnološkoj proizvodnji te povećati broj transfera tehnologije s privatnim sektorom namijenjenih daljnjoj komercijalizaciji. Poduzete aktivnosti osigurat će prisutnost na tržištu, čime će projekt dobiti održivu komponentu.

Izlazni pokazatelji ovog poziva su opremljeni istraživački centri i laboratoriji u kampusu Sveučilišta u Rijeci, a to su:
 1. Centar za visokoprotočnu tehnologiju
 2. Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije
 3. Centar za napredno računanje i modeliranje
 4. Laboratoriji Građevinskoga fakulteta, koji će do završetka projekta biti opremljeni i stavljeni u funkciju
a. Hidrotehnički laboratorij
b. Geotehnički laboratorij
c. Laboratorij za prometnice
d. Laboratorij za materijale
e. Laboratorij za konstrukcije.
Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. (PP)
Ovaj poziv, objavljen u prosincu 2013. godine, bio je namijenjen samo prijaviteljima projekata koji su odabrani na temelju javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekta za EFRR 2014. - 2020., čime su uključeni na listu odabranih projekata MZOS-a.

Svrha poziva je financiranje izrade projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata iz područja istraživanja, razvoja i inovacija u sklopu Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Poziv je namijenjen pripremi projektne dokumentacije za:
 • izgradnju nove istraživačke infrastrukture (npr. novi istraživački centri);
 • poboljšanje/proširenje postojećih objekata u javnim istraživačkim organizacijama, visokim učilištima i znanstveno-tehnologijskim parkovima u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;
 • rekonstrukciju, adaptaciju ili modernizaciju postojeće istraživačke infrastrukture;
 • opremanje postojećih ili novih objekata u sklopu javnih istraživačkih organizacija, visokih učilišta i znanstveno-tehnologijskih parkova.

Pozivom se financira izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi, tehničke dokumentacije (idejni urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme), studije utjecaja na okoliš gdje je to potrebno (uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode) i troškovi potrebnih doprinosa (npr. vodni doprinosi, komunalni doprinosi).
Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar)
BIOCentar je strateški važan projekt, jedinstven u regiji, koji u posebno osmišljenom okružju udružuje centralni laboratorij i priručne laboratorije namijenjene stanarima centra te uredske prostore potrebne za njegovo poslovanje.

Inovativni pristup povezivanju znanosti i gospodarstva, koji je realiziran izgradnjom BIOCentra, značajno bi trebao pridonijeti povećanju konkurentnosti Republike Hrvatske i dati poticaj boljoj iskorištenosti postojećega fundusa znanja u svrhu gospodarskoga razvoja naše zemlje.

Financiranje projekta odobrila je Europska komisija 24. siječnja 2011. godine u ukupnoj vrijednosti od gotovo 140 milijuna.

Centar je izgrađen u sklopu budućega istočnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu na Borongaju. Riječ je o inkubacijskome centru površine oko 4.500 m2 koji će poduzećima u razvoju iz područja bioznanosti i biotehnologije pružiti potrebne uvjete za obavljanje djelatnosti i to u sljedećih pet područja aktivnosti: infrastruktura, inkubacijska potpora, transfer tehnologije, obrazovanje i umrežavanje. Zbog tog razloga planirana infrastruktura BIOCentra sastoji se od poslovnih I laboratorijskih prostora za potrebe malih high-tech kompanija te od centralnoga laboratorija prilagođenog za razvojni ciklus bioproizvoda.

Centralni laboratorij čini sedam posebnih laboratorija:
 1. banka stanica,
 2. laboratorij za stanične kulture,
 3. laboratorij za mikrobne kulture,
 4. laboratorij za uzgoj mikroorganizama,
 5. laboratorij za izolacije staničnih produkata,
 6. bioanalitički laboratorij te
 7. priprema medija i pufera.

Ideja je da BIOCentar postane aktivan čimbenik u osiguravanju produktivne poveznice između temeljnoga i primijenjenoga znanstvenog istraživanja i industrije, tehnološke infrastrukture i novih biotehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda, što je temelj njegove vizije, misije, operativnog profila i ciljeva.

Realizacija projekta BIOCentar povjerena je Poslovno-inovacijskoj agenciji Republike Hrvatske (BICRO), specijaliziranoj agenciji Ministarstva znanosti, obrazovanja I sporta zaduženoj za tehnologijski razvoj.

U 2014. godini spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO), nastala je agencija HAMAG-BICRO koja je pravni sljednik Poslovno inovacijske agencije RH, čime je postala krajnji korisnik projekta.

U želji da se projekt realizira uz aktivno sudjelovanje akademske i znanstvene zajednice razvijen je partnerski odnos sa Sveučilištem u Zagrebu te Gradom Zagrebom, što je rezultiralo pokretanjem BICRO BIOCentra, upravljačkog društva odgovornog za upravljanje BIOCentrom.
 
Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza II (engl. Science and Innovation Investment Fund - SIIF, phase II) (SIIF 2)
Drugi Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Fonda za ulaganje u znanost i inovacije“, faza II (eng. Science and Innovation Investment Fund - SIIF, phase II) započeo je provedbu u sklopu pretpristupnoga programa EU IPA IIIC komponente (Regionalni razvoj - Regionalna konkurentnost).

Projekt predstavlja logičan nastavak projekta SIIF, faze I, koji je vrlo uspješno proveden te se na jednak način kao i prethodni provodi u sklopu dvaju tipova ugovora: programa dodjele bespovratnih sredstava i programa tehničke pomoći.

U sklopu drugog Poziva programa dodjele bespovratne pomoći do lipnja 2013. godine ugovoreno je 19 projekata s uglednim domaćim visokoobrazovnim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama. Ukupna ugovorena vrijednost za ovaj poziv iznosila je oko 85 milijuna HRK, od čega je EU sufinancirao 85% iznosa, a ostatak je bio osiguran iz nacionalnih sredstava.

Cilj druge faze projekta SIIF bila je potpora aktivnosti transfera tehnologija i komercijalizacije istraživačkih rezultata visokoškolskih obrazovnih ustanova i javnih istraživačkih organizacijakako bi se pridonijelo održivome regionalnom razvoju i konkurentnosti gospodarskoga sektora visoke dodane vrijednosti.

Važna nadogradnja projekta SIIF-a u drugoj fazi bila je poticanje javnih visokoškolskih ustanova i javnih istraživačkih organizacija na realizaciju kolaborativnih projekata u suradnji s industrijom i poslovnim sektorom.

Projekt tehničke pomoći ugovoren je u prosincu 2012. godine s ciljem pružanja kontinuirane pomoći za korisnike bespovratnih sredstava tijekom provedbe
 projekata. Ugovorena vrijednost iznosila je oko 2,1 milijun kuna, a tim tehničke pomoći tijekom 27 mjeseci korisnicima bespovratnih sredstava pružao je potporu ponajviše u pitanjima javne nabave, vidljivosti i izvještavanja.
 • Svi projekti završili su s provedbom do konca 2015. godine.
Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza I (engl. Science and Innovation Investment Fund - SIIF I) (SIIF)
Program Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza I, prvi je program koji je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u svibnju 2009. godine.

Provodio se u sklopu dvaju tipova ugovora: programa dodjele bespovratnih sredstava te programa tehničke pomoći za SIIF.

Poziv je bio namijenjen isključivo visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama na području Republike Hrvatske.

Cilj programa dodjele bespovratnih sredstava bila je izgradnja kapaciteta visokoškolskih ustanova i javnih istraživačkih organizacija u području transfera tehnologije i komercijalizacije istraživačkih rezultata, s ciljem unapređivanja održivoga regionalnog razvoja i konkurentnosti industrijskoga sektora visoke dodane vrijednosti.

Program tehničke pomoći za SIIF, faza I, trajao je od siječnja 2010. do srpnja 2012. godine, s ciljem pružanja savjetodavnih usluga za predlagatelje projekata te
 pružanja kontinuirane pomoći za korisnike bespovratnih sredstava tijekom provedbe projekata.

Ugovorena vrijednost za tehničku pomoć iznosila je približno 7,5 milijuna kuna. sklopu prvoga natječaja programa dodjele bespovratne pomoći u listopadu 2010. godine ugovoreno je pet projekata s uglednim domaćim obrazovnim i znanstvenim institucijama koje su uspješno završile provedbu i postigle željene rezultate do kraja srpnja 2012. godine.

Ukupna ugovorena vrijednost potpisanih ugovora bila je približno 20 milijuna HRK.
Osiguranje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva (SRCE)
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu - SRCE proveo je projekt „Osiguranje grafičkih procesora kao resursa u području naprednog računarstva“ u sklopu kojeg su nabavljeni grafički procesori - GPU računalni čvorovi, vrijedni 67.867.202,00 HRK te integrirani u postojeću hrvatsku nacionalnu grid infrastrukturu (CRO NGI).

Cilj projekta bio je pridonijeti rastu i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, a samim time i rastu hrvatskoga gospodarstva osiguranjem potrebne infrastrukture u području naprednog računarstva. Takva infrastruktura važna je poduzećima koja svoje djelovanje i razvoj temelje na znanju i primjeni najnovijih tehnologija.

Projekt je namijenjen proširenju Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (engl. Croatian National Grid infrastructure, CRO NGI) čiji je koordinator Srce.

CRO NGI je zajednički resurs znanstvene i akademske zajednice te predstavlja temeljnu infrastrukturu za znanstvena istraživanja, primjenu novih tehnologija i povezivanje Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor.
 
Prijava nepravilnosti/prijevara u korištenju sredstva EU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao posredničko tijelo razine 1 nadležno za Prioritetnu os 2 "Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva"; Mjeru 2.2 Transfer tehnologije i podršku uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju u sklopu Operativnoga programa "Konkurentnost i kohezija 2007. - 2013." i kao korisnik Europskoga fonda za regionalni razvoj obvezno je zaštititi financijske interese Europske unije.

U sklopu provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije jedan od postavljenih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju u vezi sa sprječavanjem i prijavljivanjem nepravilnosti i prijevara. Potrebno je bez odgađanja obavijestiti o sumnji na nepravilnost i/ili prijevaru i pružiti sve dostupne informacije o uočenim odstupanjima. Svaka sumnja na nepravilnost i/ili prijevaru treba se prijaviti bez obzira na njezine karakteristike i postojanje namjernog postupanja.

Prijava sumnje na nepravilnost i/ili prijevaru i ostale relevantne informacije mogu se prenijeti bilo kojim kanalom komunikacije (npr. poštom, faksom, elektroničkom poštom, telefonskim pozivom, usmeno).

Sve fizičke i pravne osobe mogu prijaviti sumnju na nepravilnost i/ili prijevaru u korištenju sredstava EU na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

ili na adresu elektroničke pošte Ministarstva znanosti i obrazovanja:
nepravilnosti-efrr@mzo.hr

ili na adresu elektroničke pošte Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije:
nepravilnosti.eu@safu.hr

ili na adresu elektroničke pošte Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija:
afcos-hr@mfin.hr

ili na adresu elektroničke pošte Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF - European Anti-Fraud Office):
olaf-courrier@ec.europa.eu