Poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.05)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: od 1. listopada do 1. prosinca 2023. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.
 
Cilj Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 1. listopada 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 1. prosinca 2023. godine.
 
Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
  • mikro, malo ili srednje poduzeće, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili
  • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), što znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj odnosno s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, ili
  • fizička osoba koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv - po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju potrebno je osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
 
Partnerstvo: Prijavitelji koji su poduzeća ili fizičke projekt provode samostalno. Prijavitelji koji su istraživačke organizacije projekt mogu provoditi samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom. Prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.
 
Uloga je projektnog partnera svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom te sudjelovati vlastitim kapacitetima u provedbi projekta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izvršili su odabir prihvatljivih Prepoznatih centara.

Lista odabranih Prepoznatih centara koji će provoditi program „Dokazivanje inovativnog koncepta“ u suradnji s Korisnikom nalazi se na poveznici.
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.799.920,37 EUR. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 26.500,00 EUR, a najviši 66.000,00 EUR.
 
Dokumentacija Poziva C3.2.R3-I1.05 „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“
 
Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja
Obrazac 3. Izjava prijavitelja fizičke 
Obrazac 4. Izjava partnera
Obrazac 5. Skupna izjava
Obrazac 6. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 8. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 9. Doprinos Strategiji pametne specijalizacije 2029.
Obrazac 10. Životopis
Obrazac 11. Popis istraživačkog i projektnog tima
Obrazac 12. Izjava člana istraživačkog tima
Obrazac 13. Bjanko zadužnica
Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Postupci nabave za NOJN
Prilog 6. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. Smjernice za državne potpore 
Prilog 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća
Prilog 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za istraživačke organizacije 
Prilog 10. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 12. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova