Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023., u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026., redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj

Rok: 9. studenoga 2022. do 12.00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 604-01/22-01/00010
URBROJ: 533-04-22-0001
Zagreb, 19. listopada 2022. 
 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
 
JAVNI POZIV 
za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023.,
u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026.,
redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj
 
 
I. STEM studijskim programima smatraju se: 
 
 • studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studijski programi kojima je izdana dopusnica za izvođenje studijskog programa za nastavnički smjer i studijski programi nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.
 
 
II. Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: državna stipendija) imaju
 
 • redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske stručne studije, kratke stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: studenti) pod uvjetima koji su određeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
 
III. Opći uvjeti za podnošenje prijave
 
Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju i sljedeće opće uvjete osim prethodno navedenih uvjeta u točkama I. i II.: 
 
 • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom i kratkom stručnom studiju 
 • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini 
 • koji prvi put upisuju višu godinu studija.

 
IV. Na Javni poziv za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti: 
 
 • upisuju mirovanje obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija
 • imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja
 • koji su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine).
 
 
V. Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za STEM nastavničke studijske programe i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata koji su prijavljeni na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju:
 
 • državne stipendije za STEM nastavničke studijske programe dodjeljuju se izravno prijavljenim studentima, a koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s člancima 3., 4. i 5. Pravilnika.
 
Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi:
 
 • prva godina preddiplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 30 %
 • više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 10 %
 • više godine preddiplomskog studija 40 %
 • prva godina diplomskog studija 10 %
 • druga godina diplomskog studija 10 %.
 
 
VI. Rang-liste za državne stipendije izrađuju se na sljedeći način: 
 
Rang-liste za studente prve godine utvrđuju se prema broju bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike.
 
Rang-liste za studente ostalih godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studijskog programa (Formula: umnožak prosječnog broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija i aritmetičke sredine količnika  težinskog prosjeka ocjena studenta i ocjene izvrstan /5/ i količnika težinskog prosjeka ocjena studenta i prosjeka ocjena studijskog programa – zaokruženo na tri decimale). 
 
Rang-liste za studente prve godine diplomskog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom preddiplomskog studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta (Formula: prosječna ocjena studenta pomnožena s prosječnim brojem ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale). 
 
U izračun prosječnog broja ECTS bodova uzimaju se ECTS bodovi ostvareni na trenutačno upisanom studijskom programu podijeljeni s brojem godina studiranja studenta, uključujući i godine studiranja na prethodno upisanim studijskim programima.
 
U izračun se ne uzima razdoblje provedeno u mirovanju obveza studenta.  
 
Za studente s invaliditetom koji imaju utvrđeno najmanje 60 % oštećenja organizma ili najmanje III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti, stečeni prosječan broj ECTS bodova množi se s 2.
 
Studentima koji studiraju na dvopredmetnim studijskim programima, od kojih jedan nije u STEM područjima znanosti, broj ostvarenih bodova množi se s 0,8.
 
Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi iz stavka 4. članka 6., prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije ili biologije.
 
Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi iz stavka 5. i 6. članka 6., prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili veći broj bodova na ispitu državne mature iz matematike.
 
 
VII. Podnošenje prijava
 
Prijava se podnosi u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr.
 
Student/ica pristupa prijavi nakon unosa AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
 
Studenti provjeravaju podatke koji su uneseni u aplikaciji.
 
Ako podatci o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena nisu ispravni, studenti se trebaju obratiti visokom učilištu.
 
Ako podatci o rezultatima državne mature nisu ispravni, studenti se trebaju obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na elektroničku adresu: stem-stipendije@mzo.hr.
 
Studenti ostalih godina isključivo provjeravaju podatke (ne učitavaju dodatnu dokumentaciju) i označavaju prijavu klikom na gumb Potvrđujem i prijavljujem se za STEM stipendiju. 
 
Obrazac prijave podnosi se isključivo u elektroničkom obliku – obrazac i obavezni prilozi (prva godina diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija) ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva. Klikom na gumb Potvrđujem i prijavljujem se za STEM stipendiju obrazac se jednokratno šalje u Ministarstvo. Tako poslan obrazac zajedno s učitanim prilozima bit će zaprimljen u Ministarstvu. 
 
Nakon obrade studentu će e-poštom biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave.
 
Prijava se smatra potpunom nakon što je popunjen (pregledan) elektronički obrazac, učitana popratna dokumentacija (ako je potrebno) u sustavu te potvrđen klik na gumb Potvrđujem i prijavljujem se za STEM stipendiju.
 
Dostava dokumentacije
 
Studenti prve godine diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija obvezni su učitati u aplikaciju prijepis ocjena i/ili Dopunsku ispravu o studiju te upisati prosjek ocjena s prethodne razine obrazovanja. 
 
 
VIII. Rok za podnošenje prijava
 
Prijave na Javni poziv za dodjeljivanje državnih STEM stipendija podnose se od srijede, 19. listopada 2022. godine od 12.00 sati do srijede, 9. studenoga 2022. do 12.00 sati. 
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi koja pristigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati. 
 
 
IX. Postupak provedbe Javnog poziva i donošenja odluka o dodjeli državnih stipendija
 
Javni poziv provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22). Odluke o dodjeli državnih stipendija donose se u skladu s člankom 7. i 8. Pravilnika. 
 
Prijavom na Javni poziv studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom potvrđuju:
 
 • da su upoznati s odredbama koje reguliraju provedbu Javnog poziva i donošenje odluka o dodjeli državnih stipendija
 • daju suglasnost Ministarstvu da se njihovi osobni podatci čuvaju i mogu objaviti na rang-listama studenata koji su sudjelovali u ovome Javnom pozivu, a u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka i Pravilnikom. 
 
Rang-lista za STEM nastavničke studijske programe sadrži sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta, ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta i STEM nastavnički studijski program.
 
Rang-lista prema razini i godini studija sadrži sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta, ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta i izračunate bodove.
 
Ako Ministarstvo u postupku provedbe Javnog poziva ne zaprimi dostatan broj prijava u odnosu na ukupno moguć broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju ostvarit će samo onaj broj studenata s valjanom i pravodobnom prijavom koja ispunjava uvjete Javnog poziva i Pravilnika.
 
Studenti imaju rok od sedam dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva da prihvate uvjete stipendiranja u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr. Ako student u navedenom roku ne prihvati uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća stipendiju te će se obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju poslati prvome sljedećem studentu na rang-listi do ispunjenja kvote. 
 
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti prigovor u pisanom obliku ili elektroničkom poštom.
 
Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu od:
 
 • 4.520,70 HRK / 600 EUR* za STEM nastavničke studijske programe
 • 2.260,35 HRK / 300 EUR* za ostale STEM studijske programe.
 
Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije, do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.
 
Državne stipendije za STEM nastavničke studijske programe isplaćuju se za sve akademske godine do stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije pod uvjetom da korisnik stipendije pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze utvrđene studijskim programom za upis u višu godinu studija u skladu sa statutom, drugim općim aktom ili odlukom matičnoga visokog učilišta na kojem studira. U slučaju ponavljanja godine studentu se obustavlja primanje državne stipendije do upisa u višu godinu studija.
 
* Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
 
Državne stipendije za ostale STEM studijske programe isplaćuju se u trajanju od jedne akademske godine.
 
Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.
 
Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu elektroničku adresu:
stem-stipendije@mzo.hr
 
Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti  za akademsku godinu 2022./2023.
 
U skladu s člankom 7. Pravilnika, Povjerenstvo ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata koje predlaže Hrvatski studentski zbor, jedan predstavnik Rektorskoga zbora, jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje. Predsjednik Povjerenstva jedan je od predstavnika Ministarstva.
 
Sastav Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti čine: 
 
Branko Ptiček, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predsjednik
Ivona Filipović, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, članica
prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Rektorski zbor RH, član
izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, Vijeće veleučilišta i visokih škola, članica
Ivan-Pavao Boras, Hrvatski studentski zbor, član
Antonela Đuraš, Hrvatski studentski zbor, članica
Nikola Kordić, Hrvatski studentski zbor, član.
 
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva nadležno je za cjelokupan postupak provedbe Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti. 
 
Upute i važne obavijesti za studente koji se prijavljuju na Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti i popis STEM nastavničkih studijskih programa sastavni su dio Javnog poziva. 
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs