Javni poziv za iskazivanje interesa nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje prijava projekata u sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

Rok: 17. lipnja 2023. godine do 16.00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 007-02/23-03/00009
URBROJ: 533-06-23-0001
Zagreb, 10. svibnja 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.) te članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje sljedeći
 
JAVNI POZIV 
za iskazivanje interesa nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje prijava projekata 
u sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga 
u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.
 
I.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo), u svrhu provedbe politika u svojoj nadležnosti i unapređenja usluga namijenjenih različitim skupinama korisnika, raspisuje javne natječaje i pozive za prijavu projekata. 
 
S ciljem osiguravanja što kvalitetnije provedbe natječajnoga postupka za raspisane javne natječaje i pozive, Ministarstvo raspisuje ovaj poziv kako bi uspostavilo bazu nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje projektnih prijava u sklopu Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.
 
II.
 
Vanjski stručnjaci mogu se prijaviti za ocjenjivanje projektnih prijava za jedno ili više od navedenih područja u skladu sa svojim kvalifikacijama i iskustvom u sljedećim područjima:
 
P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta: 
 
a) Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti; 
b) Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba; 
c) Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; 
d) Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima; 
e) Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta; 
f) Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i multikulturalizmu; 
g) Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta. 
 
P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih: 
 
a) Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju; 
b) Odgoj i obrazovanje za volonterstvo; 
c) Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih; 
d) Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju.
 
P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području: 
 
a) Odgoj i obrazovanje za STEM;
b) Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
c) Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
d) Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.
 
Područja su indikativna, što ne isključuje dodatna projektna područja nakon objave javnih poziva za sufinanciranje projekata.
 
III.
 
Obvezni uvjeti za odabir vanjskih stručnjaka:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva, od čega najmanje tri (3) godine u odgojno-obrazovnim ustanovama i/ili institucijama;
 • uvjerenje da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca). 

Javni poziv za iskazivanje interesa nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje prijava projekata u sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.
 
Prednost prilikom odabira vanjskih stručnjaka imat će oni koji imaju:
 
 • iskustvo u pripremi i/ili provedbi projekata/programa financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini (državni i lokalni proračun) i/ili međunarodnoj razini;
 • iskustvo u ocjenjivanju projekata/programa prijavljenih na pozive/natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava financiranih sredstvima javnih potreba i/ili međunarodnih izvora financiranja.
 
IV.
 
Način odabira i angažman vanjskih stručnjaka/inja:
 
Na temelju zaprimljenih prijava izradit će se baza podataka nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje projektnih prijava. Svi prijavitelji koji dostave dokumentaciju kojom će dokazati ispunjavanje traženih uvjeta bit će uneseni u bazu podataka. Prema potrebama za angažiranjem vanjskih stručnjaka koje ovise o broju zaprimljenih projektnih prijava te području raspisanoga natječaja ili poziva, Ministarstvo će kontaktirati potrebni broj vanjskih stručnjaka radi provjere njihove dostupnosti. Prilikom nominiranja vanjskih stručnjaka, prednost će imati oni stručnjaci koji imaju više profesionalnoga iskustva u području ili područjima relevantnima za pojedini projekt, odnosno području ili područjima ocjenjivanja. 
 
Ministarstvo će prema potrebi obnavljati bazu podataka vanjskih stručnjaka objavom novih javnih poziva za iskazivanjem interesa. Odabir kandidata u bazu vanjskih stručnjaka ne obvezuje Ministarstvo na angažiranje pojedinoga kandidata. Ministarstvo zadržava pravo neangažiranja vanjskog stručnjaka čiji prethodni rad smatra nezadovoljavajućim. 
 
V.
 
Sprječavanje sukoba interesa:
 
Svaki vanjski stručnjak kojem su dodijeljene projektne prijave za ocjenjivanje obvezan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da ni na kakav način nije u sukobu interesa u odnosu na projekte koje ocjenjuje. Sukob interesa postoji kada je nepristrano i objektivno djelovanje vanjskog stručnjaka dovedeno u pitanje zbog obiteljske, emocionalne, političke ili nacionalne pristranosti, materijalnog interesa ili bilo kakvoga drugog interesa povezanog s projektnom prijavom.
 
VI.
 
Naknada za rad:
 
Vanjski stručnjaci imaju pravo na naknadu za obavljeni rad sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/17-01/00003, URBROJ: 533-27-17-0001 od 19. listopada 2017. godine) i Odluci o izmjeni Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/17-01/00003; URBROJ: 533-02-19-0002 od 1. veljače 2019. godine).
 
VII.
 
Zadaće vanjskih stručnjaka:
 
Vanjski stručnjaci obavljat će sljedeće poslove: 
 
 • ocjenjivanje kvalitete projektnih prijava u propisanom elektroničkom obrascu u zadanim rokovima na temelju utvrđenih kriterija za dodjelu sredstava, propisanih u dokumentaciji javnih natječaja ili poziva; 
 • izrađivanje rang-liste prijavitelja te predlaganje sredstava za provedbu projekta prema zadanim kriterijima;
 • prisutnost na sastancima povjerenstva za ocjenjivanje. 
 
VIII.
 
Postupak prijave:
 
Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili osobno na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
(Javni poziv - udruge)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
Za prijavu je potrebno ispuniti online Obrazac za prijavu nezavisnoga vanjskog stručnjaka na sljedećoj poveznici:
https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/obrazac-za-prijavu-nezavisnog-vanjskog-strucnjaka-2023 
te dostaviti sljedeću dokumentaciju u neovjerenoj preslici:
 
 • životopis u Europass formatu;
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica);
 • dokaz o vrsti i razini obrazovanja: diploma;
 • uvjerenje da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca);
 • dokaz o ukupnome radnom iskustvu, ne stariji od mjesec dana: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a taj zapis/ta potvrda uz ostale podatke mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada - prebivališta i trajanju staža osiguranja;
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje tri godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a za koje je radno iskustvo evidentirano u elektroničkome zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
Na ovaj javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
 
Prijave se zaprimaju do 17. lipnja 2023. godine do 16.00 sati.
 
Sva eventualna pitanja mogu se uputiti na e-adresu:
udruge@mzo.hr.  
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs