Javni poziv za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu smjernica za primjenu posebnih kurikula u okviru posebnih nastavnih programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju

Rok: 5. travnja 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu smjernica za primjenu posebnih kurikula u okviru posebnih nastavnih programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju.
Zainteresirani kandidati mogu podnijeti svoje prijave na elektroničkom obrascu koji se nalazi na poveznici:
https://limesurvey.srce.hr/345212?lang=hr.
 
Rok za podnošenje prijava je 5. travnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 023-02/24-06/00010
URBROJ: 533-06-24-0001
Zagreb, 22. ožujka 2024.
 
Na temelju Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Strateškog cilja 2. Obrazovani i zaposleni ljudi (NN, br. 13/21), Nacionalnoga plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, Posebnog cilja broj 6: Osigurati pristup odgoju i obrazovanju učenicima s teškoćama u razvoju i studentima s invaliditetom (ožujak 2023.) i Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., Komponente 3. Obrazovanje, znanost i istraživanje, Podkomponente C3.1. Reforma obrazovnog sustava, Reforme C3.1. R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja (NN, br. 78/21), a u skladu s člankom 65. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20, 151/22 i 156/23), kao i člankom 5. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 023-03/20-01/00011, URBROJ: 533-02-21-0005) od 8. listopada 2020. i od 5. svibnja 2021. godine (KLASA: 023-03/20-01/00011, URBROJ: 533-02-21-0011), ministar znanosti i obrazovanja raspisuje 
 
JAVNI POZIV
za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu smjernica za primjenu posebnih kurikula
u sklopu posebnih nastavnih programa za osnovnu i srednju školu
za učenike s teškoćama u razvoju
 
I.
 
Pozivaju se kandidati da se prijave na Javni poziv za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Smjernica za primjenu posebnih kurikula u sklopu posebnih nastavnih programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju (dalje u tekstu: Radna skupina).
 
Nastavni programi iz stavka 1. ovoga članka su:
 
 1. Posebni nastavni program za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju
 2. Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i 
 3. Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma.
II.
 
U Radnu skupinu izabiru se članovi na sljedeći način: 
 
1. HRVATSKI JEZIK I JEZIK I KOMUNIKACIJA
 
 • tri stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
2. ENGLESKI JEZIK I OSNOVE ENGLESKOGA JEZIKA 
 
 • tri stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
3. NJEMAČKI JEZIK
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
4. TALIJANSKI JEZIK
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
5. FRANCUSKI JEZIK
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
6. ŠPANJOLSKI JEZIK
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
7. MATEMATIKA I MATEMATIČKE VJEŠTINE
 
 • tri stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
8. LIKOVNA KULTURA
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
9. GLAZBENA KULTURA
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
10. INFORMATIKA I OSNOVE INFORMATIKE 
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
11. TEHNIČKA KULTURA
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke;
 
12. PRIRODA I DRUŠTVO I PRIRODA
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
13. DRUŠTVO
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
14. DOMAĆINSTVO
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
15. KATOLIČKI VJERONAUK
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi 
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke; 
   
16. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
 
 • dva stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi
 • jedan stručnjak edukacijski rehabilitator koji izvodi nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke;
   
17. RADNI ODGOJ
 
 • dva stručnjaka edukacijska rehabilitatora koji izvode nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke;
   
18. IZOBRAZBA U OBAVLJANJU POSLOVA
 
 • dva stručnjaka edukacijska rehabilitatora koji izvode nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke;
   
19. UPOZNAVANJE UŽE I ŠIRE OKOLINE
 
 • dva stručnjaka edukacijska rehabilitatora koji izvode nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke;
   
20. SKRB O SEBI
 
 • dva stručnjaka edukacijska rehabilitatora koji izvode nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke;
   
21. SOCIJALIZACIJA I SOCIJALNE VJEŠTINE
 
 • dva stručnjaka edukacijska rehabilitatora koji izvode nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke;
   
22. VJEŠTINE SVAKODNEVNOG ŽIVOTA
 
 • dva stručnjaka edukacijska rehabilitatora koji izvode nastavu prema posebnome programu uz individualizirane postupke.
III.
 
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Radne skupine su: 
 
 1. najmanje petogodišnje radno iskustvo u jednoj od kategorija iz članka II. i aktivni radni odnos;
 2. završen sveučilišni prijediplomski, diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni dodiplomski studiji ili studij kojim se prema ranijim propisima stjecala visoka stručna sprema;
 3. uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
 
IV.
 
Očekuje se da kandidati imaju sljedeće kompetencije:
 
 1. poznavanje sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj;
 2. iskustvo rada s učenicima s teškoćama u razvoju prema posebnome programu uz individualizirane postupke za edukacijske rehabilitatore;
 3. iskustvo rada s učenicima s teškoćama u razvoju;
 4. poznavanje metodike nastavnoga predmeta;
 5. poznavanje literature i dokumenata relevantnih za navedenu materiju;
 6. profesionalnost u radu;
 7. mogućnost rada u unaprijed zadanim vremenskim rokovima i izrazitu sposobnost rada u timu te pridržavanje zadanih vremenskih rokova;
 8. razvijene digitalne kompetencije.
 
V.
 
Rok za podnošenje prijava je 5. travnja 2024. 
 
Kandidati za članove Radne skupine:
 
 • mogu se prijaviti u više kategorija/nastavnih predmeta; 
 • dužni su popuniti elektronički obrazac na poveznici Javni poziv za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu smjernica za primjenu posebnih kurikula u sklopu posebnih nastavnih programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju (dalje u tekstu: Javni poziv).
 
Prijava se smatra potpunom ako su ispunjeni naznačeni obvezni elementi u elektroničkome obrascu prijave i priloženi svi dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz članka III.
 
Osobe koje ne podnesu pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispune formalne uvjete iz Javnoga poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Javni poziv.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Izrazi koji se koriste u ovome Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
VI.
 
O rezultatima Javnoga poziva kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za prijavu.
 
VII.
 
Članove Radne skupine imenuje ministar nadležan za obrazovanje (dalje u tekstu: ministar) na prijedlog Povjerenstva za procjenu pristiglih prijava na Javni poziv za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu smjernica za primjenu posebnih kurikula u sklopu posebnih nastavnih programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
 
Ako na temelju Javnoga poziva ne bude izabran dovoljan broj članova, ministar može, u suradnji s Povjerenstvom, imenovati dodatne članove koji ispunjavaju uvjete iz Javnoga poziva.
 
VIII.
 
Temeljna zadaća Radne skupine je izrada smjernica za primjenu posebnih kurikula u sklopu posebnih naravnih programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju (dalje u tekstu: Smjernice).
 
Rokovi za izradu Smjernica:
 
 • Hrvatski jezik, Jezik i komunikacija, Matematika, Matematičke vještine, Katolički vjeronauk i Tjelesna i zdravstvena kultura - šest mjeseci od dana imenovanja;
 • Engleski jezik, Osnove stranog jezika, Likovna kultura, Glazbena kultura, Informatika, Osnove informatike - pet mjeseci od dana imenovanja;
 • Priroda, Društvo, Priroda i društvo, Domaćinstvo i Tehnička kultura - tri mjeseca od dana imenovanja; 
 • Radni odgoj, Upoznavanje uže i šire okoline, Skrb o sebi, Socijalizacija, Socijalne vještine, Vještine svakodnevnog života, Izobrazba u obavljanju poslova - dva mjeseca od dana imenovanja.
 
IX.
 
Uz izabrane članove, ministar će u Radnu skupinu dodatno imenovati koordinatora i predstavnike Ministarstva znanosti i obrazovanja te predstavnike Agencije za odgoj i obrazovanje.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs