Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 56/24, od 15. svibnja 2024. godine

Rok: 23. svibnja 2024.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 56/24, od 15. svibnja 2024. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/24-01/00005
URBROJ: 533-02-24-0023
Zagreb, 9. svibnja 2024.
Na temelju članka 160. stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 155/23) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), a uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 112-01/24-01/224, URBROJ: 514-08-01-02/06-24-02) od 11. ožujka 2024. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na sljedeća radna mjesta:
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Odjel za programiranje
1. radno mjesto I. vrste - viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme (3.2.1.1.2.)
 • 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
 • znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje pokazatelja uspješnosti
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • položen državni ispit II. razine
 • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, upravljanje nepravilnostima
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Odjel za financiranje projekata
2. radno mjesto I. vrste - suradnik za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme (3.2.2.2.3.)
 • 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • položen državni ispit II. razine
 • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, planiranje i odabir projekata te provedbu ugovora - verifikacije, plaćanja, izmjena ugovora, certifikacija troškova, upravljanje nepravilnostima i povrat sredstava
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za kontrolu projekata Europske unije
Odjel za provjeru nabave i provedbe
3. radno mjesto I. vrste - suradnik (3.2.3.1.3.)
 • 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • položen državni ispit II. razine
 • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, planiranje i odabir projekata te provedbu ugovora - verifikacije, plaćanja, izmjena ugovora, certifikacija troškova, upravljanje nepravilnostima i povrat sredstava
 
Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za kontrolu projekata Europske unije
Odjel za utvrđivanje nepravilnosti
4. radno mjesto I. vrste - suradnik (3.2.3.2.3.)
 • 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • položen državni ispit II. razine
 • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, planiranje i odabir projekata te provedbu ugovora - verifikacije, plaćanja, izmjena ugovora, certifikacija troškova, upravljanje nepravilnostima i povrat sredstava
   
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 52. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad u trajanju tri mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju završene programe izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, uz obvezu završavanja istih u propisanom roku.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Obrazac za prijavu nalazi se na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dostavljaju jednu prijavu sa svim traženim prilozima, u kojoj navode nazive radnih mjesta i ustrojstvenih jedinica za koja se prijavljuju.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje ako se radi o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima odnosno u istoj razini obrazovanja i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • presliku isprave o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine ili o položenom državnom stručnom ispitu za visoku ili višu stručnu spremu ili o položenom pravosudnom ispitu (kandidat koji je položio ispit) odnosno isprave o oslobađanju obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta za visoku ili višu stručnu spremu (kandidat koji je oslobođen obveze polaganja ispita),
 • presliku isprave o završenim programima izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije (kandidat koji je iste završio).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat predočiti će izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu mu se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Nakon izbora kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 54. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar znanosti i obrazovanja. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju radi utvrđivanja njihova znanja, vještina i sposobnosti te stečenog radnog iskustva. Izbor kandidata za prijam u službu obavlja se između najviše deset kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu.
 
Kandidat koji nije pristupio testiranju i intervjuu više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja i intervjua.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
U slučaju kada se u roku određenom natječajem nije prijavio ni jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu te u drugim slučajevima iz članka 163. stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ministar znanosti i obrazovanja će donijeti odluku kojom obustavlja postupak javnog natječaja. Odluka o obustavi postupka javnog natječaja objavljuje se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs