Javni poziv polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2023./2024.

Rok. 31. listopada 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/23-01/00506
URBROJ: 533-07-23-0003
Zagreb, 14. rujna 2023.
 
Na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2023./2024. (KLASA: 016-01/22-01/00506, URBROJ: 533-07-23-0001 od 25. kolovoza 2023.) i na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), a u vezi s provedbom Operativnih programa nacionalnih manjina 2021. - 2024. godine (KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3 od 30. prosinca 2020.) te Odluke o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027. (NN, br. 70/20), ministar znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV 
polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine
za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za
školsku godinu 2023./2024. 
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA 
 
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava učenika polaznika srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: učenici) za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za školsku godinu 2023./2024. (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
 
 
2. OPĆI UVJETI JAVNOG POZIVA
 
Pravo prijave na Javni poziv ima učenik:
 
 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • upisan u prvi razred srednje škole.
 
Iznimno, pravo prijave na Javni poziv ima i učenik koji ranije nije ostvario pravo na stipendiju Ministarstva:
 
 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • upisuju isti razred u školskoj godini 2023./2024.
 • mijenja program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2023./2024.
 • upisan u viši razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.
 • nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u školskoj godini 2023./2024.
 
Pravo prijave na Javni poziv nema učenik:
 
 • upisan u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole, a ostvaruje pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja,
 • pripadnik je druge nacionalne manjine, 
 • nije hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
 
 
3. VISINA I TRAJANJE NOVČANE POTPORE 
 
Ministarstvo na temelju Javnog poziva dodjeljuje stipendiju učenicima: 
 
 • upisanima u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole, u iznosu od 132,72 EUR/1.000,00 HRK mjesečno (fikni tečaj konverzije 7,53450)
 • koji upisuju isti razred u školskoj godini 2023./2024. ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 39,82 EUR/300,00 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
 
Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine.
 
 
4. NAČIN PRIJAVE
 
Učenici se prijavljuju za dodjelu stipendije putem Obrasca zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola, koji dostavlja srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva (https://mzom.gov.hr/). Uz Obrazac zahtjeva učenik je, putem srednje škole, dužan dostaviti i ostalu obveznu dokumentaciju određenu ovim Javnim pozivom.
 
Izvornik prijave srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj šalje preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom škole te napomenom:
 
JAVNI POZIV
polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine 
za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2023./2024.
 
Prijave se šalju na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
 
Obvezna dokumentacija za prijavu učenika:
 
 1. OBRAZAC zahtjeva za dodjelu novčane potpore - stipendije redovitim učenicima srednjih škola
 2. DOKAZ O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI (preslika RODNOG LISTA učenika ili jednog od roditelja/skrbnika ili IZVADAK IZ POPISA BIRAČA ZA RODITELJA/SKRBNIKA iz kojeg je to vidljivo)
 3. PRESLIKA DOMOVNICE (dokaz o hrvatskom držaljanstvu)
 4. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU/BORAVIŠTU ILI PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE UČENIKA 
 5. PRESLIKA SVJEDODŽBE PRETHODNO ZAVRŠENOG ILI NEZAVRŠENOG RAZREDA (za učenike koji ponavljaju/upisuju isti razred u šk. god. 2023./2024.)
 6. PRESLIKA VLASTITOGA ŽIRO ILI TEKUĆEG RAČUNA U BANCI (na ime i prezime učenika, a ne roditelja/skrbnika)
 7. POPUNJENI I POTPISANI OBRAZAC IZJAVE RODITELJA/SKRBNIKA UČENIKA da učenik nije korisnik druge stipendije
 8. Za učenike koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije RJEŠENJE ŠKOLE kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u satusu redovitog učenika
 
5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ODLUKA O DODJELI
 
Javni poziv traje od 2. listopada do 31. listopada 2023. godine
 
Rok za podnošenje prijava učenika na Javni poziv je 31. listopada 2023. godine.
 
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja dana koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv (31. listopada 2023. godine do 23.59 sati). U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnoga vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.
 
Ministarstvo donosi Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2023./2024.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs