Javni poziv za financijsku potporu članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu

Rok: 30. lipnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 910-04/22-02/00016
URBROJ: 533-03-22-0001

Zagreb,  26. svibnja 2022.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT)
za 2022. godinu

 

Predmet ovoga javnog poziva

Članak 1.

(1) Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu.
(2) Financijska potpora dodjeljuje se subjektima navedenima u članku 2. ovoga javnog poziva na temelju Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i to za 2. razinu članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima - „Članstva u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima za koja se kandidiraju ustanove – MZIT-u“.
(3) Članarina čiji je ukupan iznos manji od 5.000,00 kuna nije prihvatljiva za dodjelu financijske potpore Ministarstva.
 


Korisnici financijske potpore

Članak 2.

(1) Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.
(2) Znanstvenom, odnosno znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje je osnovano te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

 


Način prijave

  Članak 3.

(1) Zahtjevi za financijsku potporu članarinama podnose se na propisanom elektroničkom obrascu koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva.
(2) Ispunjeni elektronički obrazac potrebno je dostaviti u Excel formatu i u potpisanoj skeniranoj inačici, u elektroničkom obliku na elektroničke adrese: pisarnica@mzo.hr i mzit@mzo.hr, s naznakom „Za Javni poziv MZIT-u za 2022. godinu – kratki naziv članarine/a, prijavitelj“.
(3) Za financijsku potporu za članstva u nekoliko različitih međunarodnih znanstvenoistraživačkih tijela potrebno je za svaku članarinu popuniti poseban obrazac. Prijavitelj koji šalje prijave za više međunarodnih znanstvenoistraživačkih tijela dostavlja svu dokumentaciju u jednoj poruci elektroničke pošte.
 


Rok za podnošenje prijava

Članak 4.

(1) Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s 30. lipnja 2022. godine.
(2) Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva.

 

Natječajni postupak i bodovanje prijava

Članak 5.

(1) Nakon administrativne provjere svih zaprimljenih prijava, a u odnosu na propisane uvjete ovoga javnog poziva, Ministarstvo izrađuje listu prijava.
(2) Listu prijava iz stavka 1. ovoga članka razmatra Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu osnovan pri Ministarstvu i provodi vrednovanje prijava sukladno Kriterijima za vrednovanje prijava, koji su sastavni dio ovog poziva.
(3) Nakon provedenog vrednovanja Ministarstvo izrađuje konačnu listu te sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva, donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu.
(4) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

  • koje nisu dostavljene na propisanom elektroničkom obrascu na adrese iz članka 3.
  • koje su dostavljene nakon propisanog roka
  • prijavitelja koji nisu dostavili obvezno izvješće o namjenski utrošenim sredstvima financijske potpore dobivene u 2021. godini.

(5) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na elektroničku adresu: mzit@mzo.hr.

 

Objava rezultata i financijska sredstva

Članak 6.

(1) Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom prijavitelja koji su ostvarili financijsku potporu te odobrenim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr).
(2) Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se u elektroničkome obliku na elektroničku adresu: pisarnica@mzo.hr u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.
(3) Organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2022. godini, potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

 

Praćenje realizacije financijske potpore i obveze izvještavanja

Članak 7.

(1) Prijavitelj koji je ostvario financijsku potporu obvezan je do 31. ožujka 2023. godine dostaviti opisni i financijski izvještaj o načinu utroška dodijeljenih financijskih sredstava.
(2) Financijski izvještaj iz stavka 1. ovog članka obvezno uključuje račun međunarodnoga znanstvenoga istraživačkog tijela i bankovni izvod iz kojeg je vidljivo da su sredstva namjenski uplaćena ili potvrdu međunarodnoga znanstvenoistraživačkog tijela da su sredstva zaprimljena.
(3) Ministarstvo može u bilo kojem trenutku zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu uz plaćanje članarine u međunarodnome znanstvenoistraživačkom tijelu za koju je ostvarena financijska potpora.
(4) Odobrena financijska potpora mora se iskoristiti do kraja proračunske godine u kojoj je odobrena i doznačena na žiroračun korisnika koji je ostvario pravo na financijsku potporu.


MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan FuchsPrilozi:
1. Kriteriji za evaluaciju prijava
2. Elektronički obrazac za financijsku potporu (MZIT) za 2022. godinu.

 

Prilog 1. Kriteriji za evaluaciju prijava
 
KRITERIJ BROJ BODOVA

STRATEŠKA UKLOPLJENOST ČLANSTVA
 
 
1) Usklađenost svrhe članstva s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama (npr. Nacionalna razvojna strategija RH, Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Strategija pametne specijalizacije (S3), ESFRI Roadmap, Digitalna agenda za Europu, Ciljevi održivog razvoja UN-a (SDG), Europski zeleni plan i sl.)
(Potrebno je izdvojiti/naznačiti dio teksta strategije i cilja/misije/vizije MZIT-a koji su usklađeni.)
15
Članstvo je iznimno usklađeno s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama 15
Članstvo je djelomično usklađeno s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama 7
Članstvo nije usklađeno s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama 0
2) Usklađenost svrhe članstva s misijom i vizijom/ciljevima prijavitelja
      (Potrebno je izdvojiti/naznačiti dio teksta statuta/misije/vizije prijavitelja i cilja/misije/vizije MZIT- a koji su usklađeni.)
10
Članstvo je iznimno usklađeno s misijom i vizijom prijavitelja 10
Članstvo je djelomično usklađeno s misijom i vizijom prijavitelja 5
 Članstvo nije usklađeno s misijom i vizijom prijavitelja 0
Maksimalan broj bodova 25
 

ZNAČAJ ČLANSTVA ZA PRIJAVITELJA I ZA ZAJEDNICU
 
BROJ BODOVA
1) Doprinos članstva izobrazbi mladih istraživača (doktoranada) prijavitelja
(Potrebno je navesti nazive edukacija, vrijeme trajanja i broj mladih istraživača prijavitelja koji su sudjelovali i/ili ostalih pogodnosti koje se za njih nude uz članstvo)
10
Članstvo je pridonijelo izobrazbi 3 ili više mladih istraživača prijavitelja 10
Članstvo je pridonijelo izobrazbi 1 - 3 mladih istraživača prijavitelja 5
Članstvo ne doprinosi izobrazbi mladih istraživača prijavitelja 0
2) Doprinos članstva povećanju inovativnih kapaciteta prijavitelja
     (Potrebno je navesti inovacije koje je prijavitelj ostvario zahvaljujući članstvu u MZIT-u)
5
Članstvo je pridonijelo povećanju inovativnih kapaciteta prijavitelja 5
 Članstvo nije pridonijelo povećanju inovativnih kapaciteta prijavitelja 0
3) Doprinos članstva jačanju mogućnosti sudjelovanja prijavitelja u međunarodnim kompetitivnim istraživačkim projektima
      (Potrebno je upisati broj i navesti s kime su sve ostvarene suradnje, projektne prijave i sl. u posljednjih pet godina, dostaviti evaluacijske obrasce odn. dokaze da je projekt prijavljen te objasniti kako su prijave
       rezultat članstva u MZIT-u.)
10
Članstvo je pridonijelo mogućnosti sudjelovanja prijavitelja u pet ili više prijava
  međunarodnih kompetitivnih istraživačkih projekata
10
Članstvo je pridonijelo mogućnosti sudjelovanja prijavitelja u 1 - 4 prijava međunarodnih kompetitivnih istraživačkih projekata 5
Članstvo nije pridonijelo jačanju mogućnosti sudjelovanja prijavitelja u prijavama međunarodnih kompetitivnih istraživačkih projekata 0
4) Doprinos članstva jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u polju za koje se traži članstvo
(Potrebno je navesti s kim su ostvarene suradnje u posljednjih pet godina i kako su one rezultat članstva u
      MZIT-u.)
5
Članstvo je pridonijelo jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u polju za
koje se traži članstvo
5
Članstvo nije pridonijelo jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u polju za
  koje se traži članstvo
0
Maksimalan broj bodova 30
 

ZNANSTVENI POTENCIJAL PRIJAVITELJA
 
BROJ BODOVA
1) Broj i vrsta ugovorenih i provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih pet godina iz znanstvenog polja za koje se traži članstvo
      (Potrebno je dostaviti dokaz o provedbi projekta i navesti kako je on rezultat članstva u MZIT-u.)
10
5 ili više provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 10
1 - 4 provedena nacionalna znanstvena projekta u posljednjih 5 godina 5
Nema provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina 0
2) Broj i vrsta ugovorenih i provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz znanstvenog polja za koje se traži članstvo
(Potrebno je dostaviti ugovor za projekte koji se navode i navesti kako su oni rezultat članstva u MZIT-u.)
15
5 ili više provedenih projekata u posljednjih 5 godina 15
1 - 4 provedena projekta u posljednjih 5 godina 7
Nema provedenih projekata u posljednjih 5 godina 0
3) Broj i vrsta znanstvenih radova objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, u znanstvenom polju za koje se traži članstvo
(Potrebno je navesti broj objavljenih radova pojedinog znanstvenika prijavitelja koji koristi MZIT.)
5
Više od 10 objavljenih radova u WoS ili Scopus bazi 5
5 - 10 objavljenih radova u WoS ili Scopus bazi 2,5
Do 5 objavljenih radova u WoS ili Scopus bazi 0 0
4) Citiranost i utjecaj znanstvenih radova objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, u znanstvenom polju za koje se traži članstvo (citiranost)
(Potrebno je navesti broj citata pojedinog znanstvenika prijavitelja koji koristi navedeni MZIT.)
5
Više od 50 citata po članu u WoS ili Scopus bazi veća od 500 5
25 – 50 citata po članu u WoS ili Scopus bazi do 500 2,5
Do 50 citata po članu u WoS ili Scopus bazi 0
5) Patenti i druge vrste zaštite intelektualnog vlasništva prijavitelja u posljednjih 5 godina iz znanstvenog područja za koje se traži članstvo
(Potrebno je navesti broj patenata i drugo znanstvenika prijavitelja koji koriste navedeni MZIT te dokaze o tome.)
5
U posljednjih 5 godina podnesene su prijave i/ili priznati patenti/druge vrste zaštite intelektualnog vlasništva iz znanstvenog područja za koje se traži članstvo 5
U posljednjih 5 godina nisu podnesene prijave za zaštitu patenata/drugih vrsta zaštite intelektualnog vlasništva iz znanstvenog područja za koje se traži članstvo 0
6) Broj istraživača zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE) u znanstvenoj organizaciji iz znanstvenog polja za koje se traži članstvo/članova udruge
(Potrebno je navesti samo zaposlene/članove koji koriste navedeni MZIT, a ne sve zaposlene/članove.)
5
> 200 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji/članova udruge 5
150 – 199 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji/članova udruge 4
100 – 149 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji/članova udruge 3
50 – 99 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji/članova udruge 2
< 49 zaposlenih FTE u znanstvenoj organizaciji/članova udruge 1
Maksimalan broj bodova 45


*Domaći znanstveni projekti: isključivo projekti HRZZ, projekti iz ESI fondova (centri izvrsnosti, ESF projekti, EFRR projekti i drugi strukturni projekti). 
 
Međunarodni znanstveni projekti: isključivo projekti u sklopu programa FP 7, Obzor 2020, Obzor Europa, Euratom, ESA, Zaklade za znanost EU zemalja, NATO, National Institute of Health (NIH) te Global Development Network donacije. 
 
Udio sudjelovanja hrvatske znanstvene organizacije u proračunu međunarodnoga znanstvenog projekta mora biti veći od 500.000,00 kuna.
 
COST projekti i bilateralni projekti Ministarstva znanosti i obrazovanja ne smatraju se međunarodnim znanstvenim projektima u smislu ovoga javnog poziva.