Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini

Produljenje roka za podnošenje prijava: 30. svibnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 402-07/20-01/00004
URBROJ: 533-03-20-0001

Zagreb, 26. veljače 2020. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 – Odluka USRH i 131/17) te Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku (KLASA: 402-07/20-01/00001, URBROJ: 533-03-20-0001 od 30. siječnja 2020. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu izdavanju
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku
u 2020. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.

Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl., kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućega visokog učilišta.

Ministarstvo financira izdavanje izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na hrvatskome jeziku, izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na nekom od svjetskih jezika i prijevode onih djela sa stranih jezika koji pridonose razvoju hrvatske znanosti i visokog obrazovanja te razvoju znanstvene i stručne terminologije na hrvatskome jeziku.

II. Korisnici potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

III. Iznos financijske potpore

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze:

  • tisak,
  • obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje,
  • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
  • honorari za autore i recenzente,
  • izdavačka prava.

Visinu financijske potpore utvrđuje Povjerenstvo sukladno kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.

(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) tekst rukopisa pripremljen za objavljivanje - tekst rukopisa mora biti uređen, lektoriran i mora obuhvaćati sve eventualne prijedloge i primjedbe recenzenata, ali ne mora biti prelomljen niti sadržavati konačan broj i izgled slika i tablica;
b) rješenje odgovarajućeg povjerenstva ili visokog učilišta - odnosi se samo na visokoškolske udžbenike;
c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema elementima koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika, a koje su sastavni dio kriterija;
d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata.

(4) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je ispisanu i potpisanu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim privicima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini“
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

(5) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

  • nakladnika koji nisu dostavili izvješće o utrošku sredstava financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika sufinanciranih u 2018. godini,
  • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne privitke i
  • koje su dostavljene izvan propisanoga roka.

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-knjige@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 10. travnja 2020. godine.

Prijave s poštanskim žigom nakon 10. travnja 2020. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva

Sukladno Kriterijima za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, ministrica odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstva za 2020. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom sufinanciranih znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mzom.gov.hr/).

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike u 2020. godini - potpisuju s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VII. Praćenje potrošnje sredstava potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru zahtjeva i priloženih dokumenata za financijsku potporu te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju izvješća na propisanom elektroničkom obrascu u skladu s odlukom, odnosno ugovorom o financijskoj potpori.
 

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak