Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2024. godini

Rok: 13. lipnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 402-03/24-01/00093
URBROJ: 533-03-24-0001
Zagreb, 11. travnja 2024. godine
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19) te Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku (KLASA: 402-07/20-01/00001, URBROJ: 533-03-20-0001 od 30. siječnja 2020. godine), objavljuje
 
JAVNI POZIV
za financijsku potporu izdavanju
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku
u 2024. godini
 
I. Predmet Javnoga poziva
 
Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.
 
Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl., kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).
 
Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućega visokog učilišta.
 
Ministarstvo financira izdavanje izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na hrvatskome jeziku, izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na nekom od svjetskih jezika i prijevode onih djela sa stranih jezika koji pridonose razvoju hrvatske znanosti i visokog obrazovanja te razvoju znanstvene i stručne terminologije na hrvatskome jeziku.
 
II. Korisnici potpore
 
Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.
 
III. Iznos financijske potpore
 
Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze:
 
  • tisak
  • obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje
  • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.)
  • honorari za autore i recenzente
  • izdavačka prava.
 
Visinu financijske potpore utvrđuje Povjerenstvo sukladno Kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženoga iznosa.
 
IV. Način prijave
 
(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.
 
(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.
 
(3) Zahtjev za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2024. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku.
 
U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.
 
U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.
 
(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:
 
a) tekst rukopisa pripremljen za objavljivanje - tekst rukopisa mora biti uređen, lektoriran i mora obuhvaćati sve eventualne prijedloge i primjedbe recenzenata, ali ne mora biti prelomljen niti sadržavati konačan broj i izgled slika i tablica,
b) rješenje odgovarajućega povjerenstva ili visokog učilišta - odnosi se samo na visokoškolske udžbenike,
c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema Elementima koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika, a koje su sastavni dio kriterija,
d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata,
e) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika - samo u slučaju kad se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.
 
(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:
 
a) ili u tiskanome obliku na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2024. godini“
Donje Svetice 38 
10 000 Zagreb
 
b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.
 
(6) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
  • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
  • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka, 
  • nakladnika koji nisu dostavili izvješće o utrošku sredstava financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika sufinanciranih u 2022. godini u danom roku,
  • nakladnika koji nisu vratili neutrošena financijska sredstva za 2020., 2021. i 2022. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske u danom roku.
 
(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim slanjem upita na elektroničku adresu:
np-knjige@mzo.hr.
 
V. Rok za podnošenje zahtjeva
 
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 13. lipnja 2024. godine.
Elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se u četvrtak, 13. lipnja 2024. godine, u 16.00 sati.
 
Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi.
 
VI. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva
 
Sukladno Kriterijima za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku, prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu, ministar odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstva za 2024. godinu.
 
Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom sufinanciranih znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr). 
 
Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike u 2024. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.
 
VII. Praćenje potrošnje sredstava potpore i obveza izvještavanja
 
Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju izvješća na propisanom elektroničkom obrascu u skladu s odlukom, odnosno ugovorom o financijskoj potpori. 
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs