Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2020. godini

Rok: 9. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 402-07/20-12/00001
URBROJ: 533-03-20-0001

Zagreb, 3. veljače 2020. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) te Pravilima o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti (KLASA: 402-07/19-12/00006, URBROJ: 533-03-19-0001 od 10. travnja 2019. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2020. godini

I. Predmet javnog poziva

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivat financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2020. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Ministarstvo može financirati one programe popularizacije znanosti koji nisu ostvarili financijsku potporu u 2020. godini putem projekata Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije - Obzor 2014 - 2020.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima.

Jedan prijavitelj može ostvariti financijsku potporu za samo jedan program popularizacije znanosti.

III. Iznos financijske potpore

Maksimalan iznos financijske potpore koja se može dodijeliti je 50.000 kn. Programi kojima je ukupan iznos planiranih troškova manji od 10.000 kn nisu prihvatljivi za dodjelu financijske potpore Ministarstva.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pojedini program popularizacije znanosti za pokriće sljedećih troškova:

a) oprema i potrošni materijal,
b) najam prostora i tehnička podrška,
c) hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora.

Prijavitelj u zahtjevu mora navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda/ugovora. Iznos financijske potpore predlaže Povjerenstvo za programe popularizacije znanosti sukladno Pravilima.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkom obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove programa popularizacije znanosti te ukupne iznose svih izvora financiranja u 2020. godini.

(3) Ako korisnici programa plaćaju kotizacije ili na bilo koji drugi način financijski participiraju u programu te ako programi predviđaju isplatu honorara gostujućim edukatorima ili članovima organizacijskog i/ili provedbenog tima u elektroničkom obrascu je potrebno isto navesti.

(4) Zahtjev za financijsku potporu programu popularizacije znanosti u 2020. godini podnosi se u elektroničkom ili tiskanom obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva već isključivo elektroničkim putem.

(5) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) definiran program događanja s navedenim aktivnostima i datumima održavanja,
b) preslike predračuna, ponuda ili ugovora s dobavljačima, odnosno preslike dokaza o izvršenim plaćanjima iz kojih se vide struktura i visina planiranih troškova provođenja programa,
c) financijsko izvješće o zadnje održanom programu popularizacije znanosti,
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora programa popularizacije znanosti - samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

(6) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2020. godini"
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

(7) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:

  • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge i
  • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka.

(8) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte Np-popularizacija@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 9. ožujka 2020. godine s time da se elektroničke prijave zatvaraju u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u 16.00 sati.

Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.

VI. Postupak ocjenjivanja zahtjeva

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

  • kvaliteta, inovativnost i kreativnost;
  • društveni doprinos i doprinos popularizaciji znanosti;
  • kompetentnost organizacijskog i provedbenog tima;
  • odnos troškova i koristi;
  • financijska i programska održivost.

VII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti, prijedlogu Povjerenstva za programe popularizacije znanosti te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2020. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva s popisom odobrenih programa popularizacije znanosti i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr), a o čemu će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem. Prigovori na rezultate Javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2020. godini s Ministarstvom potpisuju ugovor o financijskoj potpori.

VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza podnošenja izvješća

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, a sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak