Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2024. godini

Rok: 6. lipnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 402-03/24-06/00001
URBROJ: 533-03-24-0001
Zagreb, 9. travnja 2024. godine
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19) objavljuje
 
JAVNI POZIV 
za financijsku potporu radu 
znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2024. godini
 
I. Predmet Javnoga poziva 
 
Sukladno ovome Javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizacijama civilnog društva - znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2024. godini.
 
Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.
 
II. Korisnici financijske potpore 
 
Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.
 
III. Iznos financijske potpore i vrsta troška 
 
Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze aktivnosti i poslovi vezani uz sljedeće: 
 
 • obavljanje osnovne djelatnosti
 • izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti
 • priprema i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola koji se održavaju u Republici Hrvatskoj
 • provedba programa popularizacije znanosti koji se održavaju u Republici Hrvatskoj
 • članstvo u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

 
Financijska potpora dodjeljuje se za pokriće sljedećih vrsta troškova:
 
 • troškovi hladnog pogona potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti 
 • troškovi grafičkog oblikovanja, obrade i pripreme tekstova, tiska, materijala, uređivanja i administracije u svrhu objavljivanja znanstvene i stručne periodike koja se redovito izdaje 
 • troškovi organizacije i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola na kojemu se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje 
 • troškovi organizacije i održavanja neprofitnih programa i događaja kojima se promiče znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici 
 • troškovi plaćanja članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.
 
Nisu prihvatljivi troškovi reprezentacije (troškovi hrane, pića) i darivanja (nagrade).
 
IV. Način prijave 
 
(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.
 
(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac. 
 
(3) Zahtjev za financijsku potporu radu znanstvene i znanstvenostručne udruge u 2024. godini podnosi se u tiskanome ili elektroničkome obliku
 
U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.
U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.
 
(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:
 
a) preslika izvatka ili ispisa iz Registra udruga Republike Hrvatske, ne starija od 90 dana od dana prijave na Javni poziv 
b) preslika financijskog izvješća neprofitnih organizacija primljenog u FINA-i u tekućoj godini za prethodnu 
c) sažeto izvješće o radu u prethodnoj godini te plan i program za tekuću godinu 
d) proračun rada udruge za godinu za koju se podnosi zahtjev 
e) preslika sadržaja svih objavljenih brojeva znanstvenog časopisa/časopisa za popularizaciju znanosti u 2023. te u tekućoj godini do prijave na javni poziv za koji se traži financijska potpora - samo u slučaju planirane aktivnosti 
f) definiran program skupa (škole) za koji se traži financijska potpora - samo u slučaju planirane aktivnosti 
g) definiran program događanja popularizacije znanosti s navedenim aktivnostima i datumima održavanja za koji se traži financijska potpora - samo u slučaju planirane aktivnosti 
h) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe udruge - samo u slučaju kad se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.
 
(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga Javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti: 
 
a) ili u tiskanome obliku na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2024. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.
 
(6) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge
 • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka te
 • udruga koje nisu dostavile izvješće o utrošenim financijskim sredstvima za 2023. godinu.
 
(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na adresu elektroničke pošte:
np-udruge@mzo.hr.
 
V. Rok za podnošenje zahtjeva
 
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 6. lipnja 2024. godine.
Elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se u četvrtak, 6. lipnja 2024. godine, u 16.00 sati.
 
Kao datum podnošenja prijave za elektronički poslane prijave uzimat će se datum elektroničkoga zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva, a za tiskane prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi.
 
VI. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva 
 
Ministar će osnovati povjerenstvo koje čine zaposlenici Ministarstva i vanjski stručnjak, a čiji je zadatak provjera propisanih uvjeta ovoga Javnog poziva te ocjenjivanje zahtjeva.
 
U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:
 
a) značenje i veličina udruge
b) prethodno ostvarena financijska potpora radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga od strane Ministarstva 
c) opseg ukupne djelatnosti i udio znanstvene djelatnosti u ukupnoj djelatnosti udruge
d) za znanstvene časopise i časopise za popularizaciju znanosti redovitost izlaženja; za znanstvene časopise recenziranost znanstvenih članaka, indeksiranost u najmanje jednoj od priznatih međunarodnih časopisnih baza, otvorena dostupnost svih radova u sklopu cjelokupnog opsega pojedinog broja na Hrčku u skladu s predviđenom dinamikom istaknutom u impresumu časopisa
e) za znanstvene/znanstvenostručne skupove i škole tematika skupa/škole te znanstveno, nacionalno, međunarodno i društveno značenje
f) za programe popularizacije znanosti kvaliteta, kreativnost, društveni doprinos i doprinos popularizaciji znanosti
g) za članstvo u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima značaj članstva za prijavitelja i znanstvenu zajednicu i usklađenost svrhe članstva s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama.
 
VII. Natječajni postupak 
 
Sukladno prijedlogu povjerenstva te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu, ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2024. godinu. 
 
Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom znanstvenih i znanstvenostručnih udruga te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr), o čemu će sve prijavljene udruge biti obaviještene elektroničkim putem.
 
Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama.
 
Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2024. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.
 
VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza podnošenja izvješća
 
Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno ugovoru o financijskoj potpori.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs