Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

Rok: 5. srpnja 2019./ 1. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 402-07/19-09/00073
URBROJ: 533-03-19-0001

Zagreb, 31. svibnja 2019. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11 i 12/13 - Odluka USRH, 93/16, 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima
od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima strateških znanstvenih i znanstvenostručnih skupova od iznimnog interesa za Republiku Hrvatsku održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupom od iznimnog interesa za Republiku Hrvatsku, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u području znanosti i istraživanja,  donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke. Skupovi u smislu ovog stavka također moraju udovoljiti elementima propisanim u točci VI. ovog javnog poziva.

II. Prihvatljivi prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Znanstveni i znanstvenostručni skupovi koji su ostvarili financijsku potporu temeljem Javnog poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2019. godini (KLASA: 402-07/19-09/00074, URBROJ: 533-03-19-0001 od 31. svibnja 2019. godine) ne mogu ostvariti financijsku potporu sukladno ovom javnom pozivu.

III. Iznos financijske potpore i vrsta troška

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pokriće:

  • pripremnih troškova organizacije skupa (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa);
  • najma prostora i opreme za vrijeme održavanja skupa;
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa na drugim medijima;
  • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose u tiskanom obliku, a cjelovitu natječajnu dokumentaciju čini popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu (Obrazac 1) te obvezujući prilozi:

(a) prva obavijest sudionicima skupa;
(b) definiran (okvirni) program skupa;
(c) financijski plan skupa;
(d) preslike računa/ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava za skupove koji su već održani, a predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina i struktura  planiranih troškova za skupove koji još nisu održani.

(2) U financijskog planu skupa nužno je unijeti ukupne planirane troškove skupa te ukupne planirane iznose svih izvora financiranja za skup. U zahtjevu je potrebno navesti iznos tražen od Ministarstva, a isti treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova skupa.

(3) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

(4) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:

  • koje ne sadrže sve propisane priloge te
  • koje su podnesene izvan propisanoga roka.

(5) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-skupovi@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva. Zahtjevi za skupove koji su održani ili će se održati do 1. srpnja 2019. godine mogu se podnijeti zaključno s danom 5. srpnja 2019. godine. Zahtjevi za skupove koji će se održati od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije zaključno s danom 1. listopada 2019. godine.

Zahtjevi za skupove koji su održani ili će se održati do 1. srpnja 2019. godine podneseni s poštanskim žigom nakon 5. srpnja 2019. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati. Zahtjevi za skupove koji će se održati od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine podneseni s poštanskim žigom nakon 1. listopada 2019. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva

Ministrica će osnovati povjerenstvo koje čine zaposlenici Ministarstva, a čiji je zadatak provjera propisanih uvjeta ovog javnog poziva te ocjenjivanje zahtjeva.

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

a) skup kroz svoju tematiku doprinosi  rješavanju globalnih izazova modernog društva definiranih međunarodnim strateškim dokumentima Europske unije i Ujedinjenih naroda;
b) renomirani inozemni i/ili domaći znanstvenici koji aktivno sudjeluju u programu skupa su nositelji prestižnih projekata ili nagrada (primjerice Nobelove ili Fields nagrade);
c) mogući doprinos skupa u povećanju sudjelovanja hrvatskih istraživača u međunarodnim kompetitivnim projektima;
d) mogući doprinos skupa u povećanju vidljivosti hrvatskih istraživača i boljem pozicioniranju znanstveno-istraživačkih ustanova u Republici Hrvatskoj u Europskom istraživačkom prostoru i na međunarodnoj sceni.

Osim obvezujućih priloga iz točke IV. ovoga javnog poziva, podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti i ostalu relevantnu dokumentaciju, a kojom dokazuju kako prijavljeni skup ispunjava kriterije navedene u točkama a) do d) ovoga članka.

VII. Natječajni postupak

Sukladno prijedlogu povjerenstva te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu, ministrica donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2019. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom skupova te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (www.mzo.gov.hr), a o tome će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem. Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2019. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, a sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak