Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini

Rok: 20. travnja 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 402-03/22-09/00004
URBROJ: 533-03-22-0001
 
Zagreb, 15. veljače 2022. godine
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), objavljuje
 
JAVNI POZIV
za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima 
od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini
 
I. Predmet Javnoga poziva
 
Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima strateških znanstvenih i znanstvenostručnih skupova od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.
 
Strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupom od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u području znanosti i istraživanja, donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke. Skupovi u smislu ovog stavka također moraju udovoljiti elementima propisanim u točki VI. ovoga javnog poziva.
 
II. Prihvatljivi prijavitelji
 
Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.
 
Znanstveni i znanstvenostručni skupovi koji su ostvarili financijsku potporu na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-09/00003, URBROJ: 533-03-22-0001 od 15. veljače 2022. godine) ne mogu ostvariti financijsku potporu sukladno ovome javnom pozivu. 
 
III. Iznos financijske potpore i vrsta troška
 
Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pokriće:
 
  • pripremnih troškova organizacije skupa (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa),
  • najma prostora i opreme za vrijeme održavanja skupa,
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa na drugim medijima,
  • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i sl.).
 
Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda. 
 
IV. Način prijave
 
(1) Zahtjevi se podnose u tiskanome obliku, a cjelovitu natječajnu dokumentaciju čini popunjen i potpisan obrazac za prijavu (Obrazac 1) te obvezujući prilozi: 
 
(a) prva obavijest sudionicima skupa,
(b) definiran (okvirni) program skupa,
(c) financijski plan skupa te
(d) preslike računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava za skupove koji su već održani, odnosno preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina i struktura planiranih troškova za skupove koji još nisu održani.
 
(2) U financijskom planu skupa nužno je navesti ukupne planirane troškove skupa te ukupne planirane iznose svih izvora financiranja za skup. U zahtjevu je potrebno navesti iznos tražen od Ministarstva, a isti treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova skupa. 
 
(3) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti u tiskanome obliku na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
(4) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
  • koji ne sadrže Obrazac 1 i sve propisane priloge te
  • koji su podneseni izvan propisanoga roka.
 
(5) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički slanjem upita na elektroničku adresu: np-skupovi@mzo.hr.
 
V. Rok za podnošenje zahtjeva
 
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 20. travnja 2022. godine
 
Prijave s poštanskim žigom nakon 20. travnja 2022. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
 
VI. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva
 
Ministar će osnovati povjerenstvo koje čine zaposlenici Ministarstva, a čiji je zadatak provjera propisanih uvjeta ovoga javnog poziva te ocjenjivanje zahtjeva.
 
U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:
 
a) skup svojom tematikom pridonosi rješavanju globalnih izazova modernog društva definiranih nacionalnim i međunarodnim strateškim dokumentima,
b) ugledni domaći i/ili inozemni znanstvenici koji aktivno sudjeluju u programu skupa su nositelji prestižnih projekata ili nagrada (primjerice Nobelova nagrada),
c) mogući doprinos skupa u povećanju sudjelovanja hrvatskih istraživača u međunarodnim kompetitivnim projektima,
d) mogući doprinos skupa u povećanju vidljivosti hrvatskih istraživača i boljem pozicioniranju znanstveno-istraživačkih ustanova iz Republike Hrvatske u Europskom istraživačkom prostoru i na međunarodnoj sceni.
 
Osim obvezujućih priloga iz točke IV. ovoga javnog poziva, podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti i ostalu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuju kako prijavljeni skup ispunjava navedene elemente od a) do d) ove točke. 
 
VII. Natječajni postupak
 
Sukladno prijedlogu povjerenstva te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2022. godinu.
 
Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom strateških znanstvenih i znanstvenostručnih skupova od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (mzo.gov.hr), a o tome će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem.
 
Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama.
 
Organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2022. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.
 
VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja
 
Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, a sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs