Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini

Rok: 31. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 402-07/21-02/00001
URBROJ: 533-03-21-0001

Zagreb, 15. veljače 2021. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (KLASA: 402-07/20-02/00001, URBROJ: 533-03-20-0001 od 30. siječnja 2020. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu znanstvenim časopisima i
časopisima za popularizaciju znanosti
u 2021. godini

I. Predmet Javnog poziva

Sukladno ovome Javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu izdavačima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se, u smislu prvog stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku.

Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 • znanstveni časopisi,
 • časopisi za popularizaciju znanosti.

Znanstveni časopisi su oni u kojima najmanje 60% ukupnog opsega čini znanstveni dio. U znanstvenome dijelu časopisa sadržaj čine znanstveni članci i nova građa (u znanstvenom području humanističkih znanosti). Znanstveni članci mogu se kategorizirati kao izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi. Znanstveni časopisi mogu imati i stručni dio u kome sadržaj čine stručni članci, recenzije, ocjene, prikazi, urednički uvodnici i sl.

Časopisi za popularizaciju znanosti su časopisi koji na prikladan način prezentiraju znanstvene teme širokom krugu čitatelja i u kojem takve teme čine najmanje 60% ukupnog opsega časopisa. Tekstovi u časopisima za popularizaciju znanosti ne kategoriziraju se kao tekstovi u znanstvenim časopisima. Časopisi za popularizaciju znanosti objavljuju se isključivo na hrvatskome jeziku.

Jedan časopis može biti klasificiran samo u jednu od navedenih skupina, a uredništvo časopisa mora se prilikom prijave samostalno izjasniti prijavljuje li znanstveni časopis ili časopis za popularizaciju znanosti te u koje područje znanosti on pripada.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

III. Iznos financijske potpore

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:

 • tisak,
 • obrada (prijelom),
 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
 • priprema teksta u XML ili drugim odgovarajućim formatima,
 • poštarina,
 • uredski pribor i oprema,
 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,
 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,
 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,
 • sustavi za otkrivanje plagijata,
 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,
 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

Visinu financijske potpore časopisu utvrđuje Povjerenstvo sukladno kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkome obrascu nužno je unijeti ukupne ostvarene prihode i izvršene rashode časopisa za 2020. godinu te ukupne očekivane rashode i prihode časopisa u 2021. godini. Ako se očekivani rashodi časopisa u 2021. godini znatno razlikuju od izvršenih rashoda u 2020. godini, to je potrebno pisano obrazložiti. Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od očekivanih ukupnih rashoda časopisa u 2021. godini.

(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) preslika sadržaja svih objavljenih brojeva u 2020. te u tekućoj godini do prijave na Javni poziv,
b) potpisana Izjava glavnog i odgovornog urednika

 • o provođenju recenzijskog postupka za svaki objavljeni znanstveni rad
 • o naplaćivanju troškova objave autora uz specifikaciju troškova (troškovi prijave ili postupka, tiskanja, otkupa i sl.), odnosno o nenaplaćivanju bilo kojih troškova,

c) ispunjena Tablica recenziranih članaka u 2020. godini (samo za znanstvene časopise),
d) popis recenzenata (ime i prezime i institucionalna adresa) koji su sudjelovali u recenzijskom postupku u 2020. godini ili ispis iz časopisa ako časopis objavljuje popis recenzenata (samo za znanstvene časopise),
e) Tablice s ispunjenim podacima o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih časopisa prema područjima znanosti,
f) popis časopisa koji se dobivaju razmjenom,
g) prema radovima razvrstane preslike (ili ispis iz elektroničke evidencije) recenzija za sve radove klasificirane kao znanstvene, koji su objavljeni u 2020. godini te za one koji nisu objavljeni ili su odbijeni, a recenzijski je postupak završen u 2020. godini bez navođenje imena recenzenata (samo za znanstvene časopise).

(4) U propisanome roku iz točke V. ovoga Javnog poziva potrebno je ispisanu i potpisanu inačicu navedenog obrasca s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

(5) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne priloge i
 • koje su dostavljene izvan propisanoga roka.

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na adresu elektroničke pošte np-casopisi@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje prijave

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 31. ožujka 2021. godine.

Prijave s poštanskim žigom nakon 31. ožujka 2021. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva

Sukladno Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti, prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva, donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2021. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva s popisom sufinanciranih znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr), o čemu će svi prijavljeni izdavači biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2021. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno odluci odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs